Norwegian-Italian translation of foretak

Translation of the word foretak from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

foretak in Italian

foretak
generellnoun ditta [f], compagnia [f], stabilimento [m], impresa [f], azienda [f], società [f (invariable)], organizzazione [f], affare [m]
  firmanoun compagnia [f], ditta [f], società [f], impresa [f]
Synonyms for foretak
Derived terms of foretak
Anagrams of foretak
Similar words

 
 

More examples
1.Registrering av personopplysninger skal være saklig begrunnet ut fra hensynet til administrasjon og virksomhet i det organ eller foretak som foretar registreringen.
2.Det spørsmål man må ta standpunkt til er om de kooperative foretak har særpreg som begrunner enkelte forskjeller i beskatningsreglene.
3.Dette betyr at de enkelte foretak i bransjen på kort sikt bare har begrensede muligheter til å omdisponere ansatte mellom forskjellige avdelinger ved en nedgang i bilsalget.
4.Direktør Espetvedt har til nå bare ivret for økt skatt på kredittforeningene ut fra det motiv at dette vil virke konkurransenøytraliserende i relasjon til det foretak han selv leder.
5.En undersøkelse fra Sverige viste nylig at 70 prosent av de kunder som gikk ut av faghandelbutikken var misfornøyde, og kjedetilknyttede butikker har langt bedre muligheter for systematisk opplæring av de ansatte enn enkeltstående foretak.
6.Forretnings og sparebankenes utlån til foretak, kommuner og privatpersoner gikk i 1983 opp med 13,7 milliarder kroner.
7.Her får jeg innskrenke meg til å peke på at ordningen f.eks. er påvist å kunne føre til skattefrihet for 86% av den faktiske inntekt i store og økonomisk sterke kooperative foretak.
8.Hittil har det vært de private foretak og bedrifter som har fornyet initiativ og tatt vare på den tekniske utvikling og satt den ut i nyttige produkter.
9.Hvis dette leder til en reduksjon i konkurranse mellom integrerte foretak, er dette lite ønskelig sett fra samfunnets side.
10.Jeg går ut fra at det er en alminnelig oppfatning at det av hensyn bl.a. til konkurransen i næringslivet, er fordelaktig at det ved siden av de private bedrifter også er etablert kooperative foretak.
11.Mange andre foretak i Løkketangen butikksenter har gått dårlig på grunn av for liten kundetilgang.
12.SVENOLine er et rent privat svensk foretak.
13.Siden dette siste initiativet dessuten er et tverrpolitisk foretak, burde det i høy grad falle sammen med Norsk Pensjonistforbunds interesseområde.
14.Totalservicetilbudet fremmes i samarbeide med et svensk statlig selskap, Swedehealth, og et privat foretak i Sverige, Medentgruppen.
15.Vi oppfordrer her politiske myndigheter, handelsstanden, klubber, foreninger og ellers andre foretak i denne byen til å bryte eller unngå enhver kontakt med apartheidregimet i SørAfrika.
16.Vi ser allerede nå i Sverige foretak som er basert på en motivering om at noe skal fungere, alle gjør den innsats som er meningsfylt for dem uten at målet er vekst eller ekstra fortjeneste.
17.Bertil Falck er leder for Nordisk Bibliotekutveckling, et nystartet foretak i Göteborg.
18.Buharis regime brukte mer tid på" opposisjonen enn på ledelse, og følgelig er økonomien i stillstand, inflasjonen økende og nasjonens magre ressurser blir igjen skuslet bort i uproduktive foretak," sa Dogoniaro.
19.De gamle dokumentene skal bort for de aksjeselskaper og de obligasjonsutstedende foretak som velger å bruke Verdipapirsentralen.
20.Det er frivillig om et aksjeselskap eller obligasjonsutstedende foretak vil være registrert i Verdipapirsentralen.
21.Det vil imidlertid bli stillet krav om at alle aksje og obligasjonseiere som har aksjer eller obligasjoner i et foretak som er registrert i Verdipapirsentralen, må opprette en konto hos en kontofører.
22.Men all den stund det politiske flertall på Stortinget ikke tillater reklame for kommersielle foretak innen eteren, rådet Radio 1redaktøren statsråden til å se nærmere på definisjonen av reklame.
23.NTH er idag i en særstilling blant norske forskningsmiljøer når det gjelder kontakten med private og offentlige foretak, sier adm. direktør Johannes Moe i SINTEF.
Your last searches