Norwegian-Italian translation of forhindre

Translation of the word forhindre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forhindre in Italian

forhindre
generellverb impedire
  ulykkeverb evitare
Synonyms for forhindre
Derived terms of forhindre
More examples
1.Bør alliansen bruke de marginale ressurser til å møte annen og tredje linjes styrker, eller bør man fortsatt legge hovedvekten på å forhindre gjennombrudd av første linjes styrker ?
2.Det hevdes at åpne høringer kan forhindre at Stortinget fatter vedtak på sviktende grunnlag, ved at folk som har greie på sakene blir hørt på forhånd.
3.Hvis Europa er istand til å bringe ut i verdensrommet en bemannet stasjon som tillater det å observere enhver mulig trusel, å varsle den og dermed forhindre den, da vil Europa ha tatt et stort skritt på veien mot sitt eget forsvar...
4.Dersom en eventuell ubåt forsøker å unnslippe og det ellers ikke er mulig å forhindre flukt, vil norske myndigheter som et siste forsvarstiltak tillate bruk av alle tilgjengelige stridsmidler.
5.Alt skal være samlet på ett og samme sted for å forhindre løping til kontorer over hele byen.
6.Arbeiderpartiet vil med sin holdning forhindre at idretten får de midler den har så stort behov for og som man kunne starte å bruke av allerede neste år.
7.Blant annet for å forhindre subsidiering mellom utenlandsvirksomhet og aktiviteten på norsk sokkel, er det nødvendig med en omorganisering, fremholder statsministeren.
8.De kjøp som har vært har trolig bidratt til å forhindre en renteøkning vi ellers kunne fått i obligasjonsmarkedet, mener Grung.
9.Det er et løfterikt trekk i bildet at en rekke av verdens fattige land har oppnådd betydelige resultater i arbeidet for å forhindre en befolkningseksplosjon innen sine grenser.
10.Det er etablert antiterrorgrupper som skal forhindre sabotasjehandlinger på plattformer og installasjoner.
11.Det er for enkelt og primitivt å si at såkalte naturkatastrofer er noe vi ikke kan forhindre.
12.Det er klart at vi vil vurdere det nøye dersom det oppstår problemer, men vi arbeider med tiltak som kan forhindre at systemet misbrukes.
13.Det som kan forhindre dette, er enten at nynorsken rent sproglig kommer folk i møte gjennom en muntliggjørelse av skriftsproget, eller at folket kommer nynorsken i møte.
14.Det vi må forhindre er at det blir rutine og vanlig praksis at korridorene er fullt belagt.
15.Efter at generalforsamlingen i Fossekallen hadde gitt ideen sin tilslutning, mobiliserte de konservative i Liv for å forhindre et lignende vedtak der.
16.En balansert diett med et fullverdig innslag av kalsium, kalium, A og Cvitaminer kan, endog kombinert med et ubegrenset innslag av salt, være tilstrekkelig til å forhindre høyt blodtrykk.
17.En samstemmig konklusjon om å forhindre at konferansen om tillitsskapende tiltak og nedrustning (KNE) i Stockholm blir opphengt i prosedyrespørsmål.
18.For å forhindre masseoppsigelser i fremtiden er det av avgjørende betydning at vi lykkes i vårt omstillingsarbeide, fastslår Gravdal.
19.Gjennom felles innsats bør man kunne forhindre at slikt skjer, uttalte Wallage.
20.Hvis den politiske ledelsen ønsker å forhindre en tragedie og et ukontrollert utbrudd av fortvilelse og bitterhet, må den ta hensyn til folkets forhåpninger, erklærte han.
21.Hvis vi hadde tilstrekkelig med veiledningskapasitet, ville vi ha kunnet forhindre at endel studenter blir lærere, sier høyskolelektor Alv Teig, som også er leder av høyskolerådet på Oslo lærerhøgskole.
22.Hvordan forhindre en gjentagelse ?
23.Ingen lovbestemmelse kan idag forhindre inngrep i Marka, fastslår formannen i Oslo og Omegns Friluftsråd, Erik Sture Larre, som reagerer skarpt mot fremstøtet for motorisert safari på skogsbilveier i Nordmarka og Krokskogen.
24.Jeg var borte i skuddet med fingertuppene, men kunne ikke forhindre scoring.
25.Kanskje er det noe sent at byen nå skal møte denne utviklingen med å bygge opp et handelssenter i sentrum, men det er lite vi som politikere kan gjøre for å forhindre det som skjer, sier Aarsland.
26.Naziveteranene kan være sikre på at vi vil bruke alle lovlige midler for å forhindre slike møter i fremtiden, lovet borgermesteren.
27.Politiet tok klart parti for de av beboerne som ønsket å forhindre rivning.
28.På lang sikt må mye mer av vår innsats settes inn slik at vi kan forhindre total ødeleggelse der de såkalte naturkatastrofene kommer.
29.Smokingklubben trommet sammen cirka 80 representanter på generalforsamlingen ; mot normalt omkring 20, og klarte å forhindre hva den opplevet som en truende katastrofe.
30.Så ingen trodde noe særlig på det pulveret vi delte ut til barna for å forhindre diare og uttørking av kroppen.
Similar words

 
 

forhindre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forhindreforhindrendeforhindret
Indikative
1. Present
jegforhindrer
duforhindrer
hanforhindrer
viforhindrer
dereforhindrer
deforhindrer
8. Perfect
jeghar forhindret
duhar forhindret
hanhar forhindret
vihar forhindret
derehar forhindret
dehar forhindret
2. Imperfect
jegforhindret
duforhindret
hanforhindret
viforhindret
dereforhindret
deforhindret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forhindret
duhadde forhindret
hanhadde forhindret
vihadde forhindret
derehadde forhindret
dehadde forhindret
4a. Future
jegvil/skal forhindre
duvil/skal forhindre
hanvil/skal forhindre
vivil/skal forhindre
derevil/skal forhindre
devil/skal forhindre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forhindret
duvil/skal ha forhindret
hanvil/skal ha forhindret
vivil/skal ha forhindret
derevil/skal ha forhindret
devil/skal ha forhindret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forhindre
duville/skulle forhindre
hanville/skulle forhindre
viville/skulle forhindre
dereville/skulle forhindre
deville/skulle forhindre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forhindret
duville/skulle ha forhindret
hanville/skulle ha forhindret
viville/skulle ha forhindret
dereville/skulle ha forhindret
deville/skulle ha forhindret
Imperative
Affirmative
duforhindr
viLa oss forhindre
dereforhindr
Negative
duikke forhindr! (forhindr ikke)
dereikke forhindr! (forhindr ikke)
Your last searches