Norwegian-Italian translation of forhold

Translation of the word forhold from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forhold in Italian

forhold
omstendigheternoun circostanze [fp], condizione [f], situazione [f], stato [m]
Synonyms for forhold
Derived terms of forhold
Similar words

 
 

More examples
1.Afghanistan er et eksempel for dere norske på det gode forhold vi har til våre nabonasjoner", sa ansvarlige i Kreml til utsendinger fra Norge.
2.Alternativ Studiehåndbok" er blitt resultatet, en 350 siders rettpåsak guide som er ment å være et tillegg til eksisterende studiehåndbøker, forelesningskataloger, pensumlister og andre opplysninger om faktiske forhold på fakulteter og institutter.
3.Båter i Sjøen"s nybåtutstilling ble en stor suksess med over 30% økning i besøkstallet i forhold til i fjor.
4.Båter i Sjøen"s nybåtutstilling ved HenieOnstad Kunstsenter ble en stor suksess med over 30 prosent økning av besøkstallet i forhold til ifjor.
5.Chemical Ruby" er ikke innblandet i noe straffbart forhold, og fra norsk side anser man at saken må bero på en misforståelse.
6.Dagens system er for stivt i forhold til de varierte behov som gjør seg gjeldende.
7.Daglig kan man lese i avisene om uverdige forhold på sykehusene og i våre institusjoner for samfunnets svake", fortsetter Morgenbladet.
8.Datastart" er et løft for oss, fordi serien er utarbeidet spesielt for norske forhold.
9.De binder seg til en kvantitetsteori når det gjelder pengers forhold til priser.
10.De harde embedsmenn" i fremmedpolitiet, som ifølge Johansen var allmektige i forhold til tjenestemennene, valgte å tolke innvandringsregler så strengt som overhodet mulig, og la personlig iver i saken når det gjaldt avvisning og utvisning av jøder.
11.De optimister som både i og utenfor de militære rekker holder på at en liten hær også skal bli en god hær, vil ganske sikkert bli betydelig skuffet når de for sent oppdager at under våre tilvante forhold vil den lille hær temmelig nøyaktig bli utdannet i samme utstrekning som den nuværende.".
12.De to som ble tatt er tidligere straffet for andre forhold.
13.Den økonomiske situasjon som SL er kommet opp i, skyldes en rekke forhold som meget kort kan sammenfattes som utilstrekkelig oversikt over og styring med utviklingen på omkostningssiden og for sen tilpasning til endrede rammebetingelser og endret trafikk på inntektssiden.
14.Denne variant av et skriftsted har, skal man tro sosialantropologen professor Arne Martin Klausen, vært tankegangen bak mye av vestlig utviklingshjelp, fordi man har betraktet utviklingslandenes kultur som akterutseilt i forhold til den vestlige.
15.Departementet vurderte Jahres henvendelse ut fra det forhold at det her forelå et tilbud om et ikke uvesentlig tilskudd til den norske tankflåte på valutarisk gunstige vilkår.
16.Det er disse forhold som har gjort det nødvendig for Arbeiderpartiet å ta et nytt initiativ for å få fart på boligreisingen.
17.Det er jeg som har den beste historien i hele Bibelen", sier kong David i sin seng, ganske fornærmet over at han ikke har sin egen bok som Job, enda så begredelig han er i forhold.
18.Det er viktig å satse på tiltak som kan bedre de sosiale forhold i bydelen.
19.Det faktiske forhold er at det totalt sett har vært en betydelig realvekst dvs. en vekst utover kompensasjon for prisstigningen - i kulturbevilgningene efterat regjeringen Willoch overtok.
20.Det faktiske forhold er imidlertid at Øst i utgangsfasen har nærmere dobbelt så store styrker i Europa som Vest, både samlet og innen nesten alle de enkelte våpentyper på land, sjø og i luften".
21.Det kan være nyttig for våre parlamentarikere ved selvsyn å skaffe seg innsikt i lokale forhold og problemer, likeså å møte politikere, bedriftsledere, arbeidstagerrepresentanter og administratorer der hvor vanskelighetene foreligger.
22.Det nye og gledelige som synes iferd med å skje i debatten om Norges forhold til resten av Europa, er en større bevissthet om sammenhengene.
23.Det vil stå klart for enhver som leser" Sentrumsplanen" (1974) at dens intensjoner var at Tbanestasjonens overbygg skulle gjøres så diskret og harmonisk i forhold til omgivelsene som det var mulig og bare ha rent trafikkmessige funksjoner.
24.Dette er forhold som forteller om et system som ikke fungerer slik man kan vente i et moderne samfunn.
25.Dette er klar tale", sa Palme, som dog understreket at Sverige tilstreber et godt forhold til Moskva.
26.Efter sitt mandat skal utvalget i tilknytning til inntektsoppgjørene legge frem det best mulige faktiske bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at man så vidt mulig unngår uenighet mellom partene om faktiske økonomiske forhold.
27.En kan neppe regne med at en slik bestemmelse vil få stor praktisk betydning, - dertil vil nok partene vite å holde sitt forhold for godt skjult.
28.En pasient har rett til å gjøre seg kjent med sin journal med bilag, medmindre legen av hensyn til hans helse eller hans forhold til person som står ham nær, finner det utilrådelig at han får kjennskap til den eller deler av den.
29.En verdenspolitisk roller for Frankrike i spissen for en fransktysk tandem er mulig", mener Schmidt og sier at internasjonal status og historiske forhold gjør det naturlig for Frankrike å overta den politiske ledelse i et fremstøt for å øke Europas politiske tyngde.
30.Er det ett spørsmål denne regjeringen må holde seg langt borte fra, er det vårt forhold til EF.
Your last searches