Norwegian-Italian translation of forkaste

Translation of the word forkaste from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forkaste in Italian

forkaste
forslagverb rifiutare, respingere, rigettare
  kritikkverb condannare
  mislikeverb deprecare, biasimare, disapprovare, riprovare
Synonyms for forkaste
Derived terms of forkaste
Similar words

 
 

More examples
1.Formannskapet sluttet seg enstemmig til bygningsrådets forslag om å forkaste utkastet til reguleringsplan for Konventveien 37, del av gnr. 31, bnr. 141 som foreslås omregulert fra friområdeturvei til byggeområde for boliger (eldreboliger).
2.Formannskapet sluttet seg mot 10 stemmer (a og sv) til bygningsrådets flertalls forslag om omregulering av Kruses gate 7 og 9 til byggeområde for boliger og tomt for offentlig bygning (barnehave), og sluttet seg enstemmig til forslaget om å forkaste utkast fra Oslo Byes Vel om omregulering av eiendommene Frognerveien 19, Kruses gate 5, 5 B, 6, 7 og 9 til spesialområde / bevaring.
3.Formannskapet sluttet seg mot 2 stemmer (sv) til bygningsrådets flertalls forslag om å forkaste utkast til endret reguleringsplan for Hammerfestgaten 6, som foreslås omregulert fra byggeområde for boliger til spesialområde / bevaring (bolig).
4.Formannskapet sluttet seg mot to stemmer (sv) til kommunikasjonsrådmannens forslag om å forkaste Kampen Vels utkast til omregulering av Brinken 9 m.fl.
5.Forslaget fra Skattekommisjonen må sees som en helhet, ikke som et supermarked der hver og en kan ta med seg det en liker og forkaste resten.
6.Bankfunksjonærenes forhandlingsutvalg anser det foreliggende resultat som det beste man kunne oppnå, og selv om stemningen omkring i endel lokalforeninger entydig er gått i retning av å forkaste forslaget, vil resultatet av opptellingen efter uravstemningen avgjøre om det blir bankstreik i sommer, i så fall den første siden 1976.
7.Blant dem som besiktiget utstillingsleiligheten tidligere denne uken, og som forsåvidt fant standarden iorden - men som likevel må forkaste tanken på å erverve en tilsverende bolig, var Morten Lange.
8.Blir det flertall blant medlemmene for å forkaste det anbefalte forslag, vil forbundsstyret måtte innkalles til møte allerede ieftermiddag eller imorgen, fremholder tellekorpsets leder og forbundsformann Fritz Johansen.
9.Byens politikere oppfordres til å forkaste forslaget om kjøreavgift.
10.De vil forkaste sin egen familie, sin egen virkelighet og tro at fjernsynets klisjeverden er den riktige.
11.Denne gangen fantes det ingen forslag å forkaste eller godta, men spørsmålet om konferansens arbeidsordning blir fortsatt drøftet blant deltagerne.
12.Dessuten må Oslo kommune uten nærmere begrunnelse kunne forkaste alle forslag uten å bli påført økonomisk ansvar, mener Vestre Arbeidersamfunn.
13.Det blir opp til den enkelte å avgjøre om de vil godta eller forkaste akkordforslaget.
14.Det er her de også skal lytte ekstra, og ikke forkaste det de ikke vil bruke.
15.Det er lite trolig at Oslo vil gå så langt som å forkaste avtalen selv om en viktig forutsetning for å godkjenne den ikke lenger er tilstede.
16.Det er nå opp til presidenten å godta, forkaste eller endre kommisjonens forslag, noe han må gjøre innen 24. september.
17.Det nye forhandlingsutvalget for oppgjøret på statssektoren får en meget fri stilling til å fastsette krav og gjennomføre forhandlinger og megling, men fortsatt vil AFs styre vedta eller forkaste resultatene.
18.Det var ved 11tiden fremdeles uklart hvorvidt det råder stemning blant medlemmene for å godkjenne det anbefalte forslag til tariffavtale eller forkaste forhandlingsutvalgets fremlegg.
19.Diskusjoner omkring kristendom har lett for å lede til den misforståelse at det hele dreier seg om teologiske og filosofiske spekulasjoner, om å tro på eller forkaste bestemte dogmer.
20.En appetitt på menn som får henne til å forkaste sin sønn og dermed forme hans fremtid for alltid.
21.En ny seiersrekke for Hart iløpet av mai og juni kan, efter deres mening, tvinge partiledelsen til å forkaste Mondales kandidatur på selve landsmøtet.
22.Enten må vi takknemlig godta produktet som helhet, eller forkaste det totalt og dermed bli stemplet som forsvarere av et antikvert og urettferdig skattesystem som alle ønsker forandret.
23.Et mindretall (F) stemte for å forkaste planen.
24.Formannen i Kraftstasjonsforbundet, Gunnar Grimnes, sa at han kunne ikke anbefale medlemmene å godta et forslag som han dagen før hadde bedt medlemmene i Staten forkaste, selv om det var noe endret for kommunene.
25.Formannen i Stortingets sosialkomite, Gunn Vigdis OlsenHagen (A), har i en telefonkonferanse med Arbeiderpartiets representanter på fylkesplan anbefalt dem å forkaste avtalen om legenes lønns og arbeidsvilkår, får NTB opplyst.
26.Formannskapet sluttet seg mot to stemmer (F) til bygningsrådets forslag om å opprettholde regulering for snuplass i Skogfaret m.m. med senere justering vedtatt av byplansjefen 8. januar 1979 og å forkaste private utkast til endret reguleringsplan for snuplass i Skogfaret ved Vækerøveien.
27.Gemayel er ifølge libanesisk presse rede til å forkaste tilbaketrekningsavtalen med Israel i håp om at det kan hindre regimet hans i å bryte sammen, melder Associated Press.
28.Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gikk i finansutvalget mandag enstemmig inn for å forkaste tilbudet fra OBOS om å kjøpe boligfesteomter og næringsfestetomter fra Oslo kommune for henholdsvis 150 og 70 millioner kroner.
29.I 17 av 19 fylkeskommuner har fylkesrådmannen innstilt på å forkaste avtalen.
30.I byplansjefens vurdering som konkluderer med å forkaste Ullernbeboernes forslag, legges det vekt på at gangbroen skal sikre veier for barna til skole og barnehave.
Your last searches