Norwegian-Italian translation of formildende

Translation of the word formildende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

formildende in Italian

formildende
generelladjective attenuante
  generellnoun attenuazione [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Det er særdeles sjelden at man i en straffesak overhodet ikke kan finne formildende omstendigheter.
2.I formildende retning ble det lagt vekt på at domfelte har vært syk i en lang periode, og at denne saken har betydd en stor påkjenning for ham, sa lagmann H. F. Marthinussen.
3.Nei, men det er formildende.
4.Aktor, statsadvokat Even Fredriksen, sa i sin prosedyre torsdag at de formildende omstendigheter i denne sak ikke er av en slik karakter at de kan føre til et annet resultat enn lovens maksimumstraff på 21 års fengsel.
5.Aktor slo helt fast at det i denne sak overhodet ikke finnes noen formildende omstendigheter, noe også tiltaltes forsvarer, høyesterettsadvokat Olav Hestenes, i sin prosedyre sa seg enig i.
6.Alkohol blir en formildende omstendighet, vi gir alkoholen skylden for alt.
7.Bests forsvarer mener at den fordums fotballstjerne er straffet ekstra hardt fordi han er en kjent person, men lover at Best vil samarbeide med fengselsmyndighetene, selv om han mener Best er ilagt en tilleggsstraff fordi han må begynne soningen en uke før jul. Bests forsvarer mente at dommeren måtte ta Bests alkoholisme som en formildende omstendighet, og at det talte til Bests fordel at han bare en gang tidligere var tatt for promillekjøring.
8.Blant de formildende omstendigheter som retten nevner spesielt, er det faktum at kvinnens samboer, som stadig mishandlet henne, var en stor, kraftig kar, og at han tidligere har drevet med boksesport.
9.De gravende etater samarbeider og tar bare et mindre stykke ad gangen for å gjøre ulempene minst mulige for beboere og publikum, heter det i formildende vendinger i brosjyren.
10.De tre juridiske fagdommerne fant ingen formildende omstendigheter og idømte den 44 år gamle Istvan Kovacs fra Narvik lovens strengeste straff fengsel i 21 år - for overlagt drap på sine to små sønner.
11.Den unge mannen sto tiltalt for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, men ble i Hålogaland lagmannsrett i Bodø dømt for forsettlig drap under særdeles formildende omstendigheter.
12.Dengang ble det tillagt formildende omstendigheter at straffelovens paragraf 135 var en forholdsvis ny bestemmelse, og at det ikke tidligere hadde skjedd en grenseoppgang mellom straffelovens bestemmelse og hensynet til ytringsfriheten.
13.Denne gang dreide det seg imidlertid om svært formildende omstendigheter, og retten fant ikke grunn til å fengsle manen.
14.Det er heller ingen formildende omstendighet at programmet er holdt i satirisk form.
15.Det finnes ikke noe som helst formildende trekk ved den.
16.Det foreligger ingen formildende omstendigheter som kan telle, mente førstvoterende i Høyesterett.
17.Det være seg i både skjerpende og formildende retning.
18.Dette er allikevel ikke noen formildende omstendighet for at forsvarsministeren har deltatt i et så vidt kynisk og udemokratisk spill, som også har en konstitusjonell side.
19.Dette er blant andre ting retten har lagt vekt på i formildende omstendigheter.
20.Efter jasvaret stilte høyesterettsadvokat Hestenes spørsmål om drapet var skjedd under særdeles formildende omstendigheter, og dette spørsmålet brukte ikke lagretten særlig mange minutter på å besvare med ja.
21.En av de tre dommerne stemte for at straffen skulle settes til tre års fengsel på grunn av de formildende omstendigheter og tiltaltes unge alder.
22.En formildende omstendighet er en rekke opptak - skarpe og levende - av livet langs havbunnen.
23.En motorsyklist ble Kr. himmelfartsdag tatt med en fart på 150 kilometer i timen på vei til fergen i Åfjord, melder Adresseavisen, og legger til at hverken det faktum at han var sent ute til fergen eller helligdagen ble ansett som noen formildende omstendighet.
24.Et annet og meget vesentlig moment ved straffeutmålingen var at lagretten før dommen falt svarte ja på spørsmålet om drapet var begått under særdeles formildende omstendigheter.
25.For begge offiserers vedkommende vises det i formildende retning til meget gode skussmål, og retten er enig med påtalemyndigheten i at en betinget reaksjon må være tilstrekkelig i tillegg til en ubetinget bot.
26.Forsvareren mener imidlertid at det dreier seg om en impulshandling som er utført under særdeles formildende omstendigheter.
27.Foruten tiltaltes unge alder, han var 15 år da det skjedde, har retten i formildende retning lagt vekt på at han har hatt store adferdsproblemer gjennom hele oppveksten.
28.Han blir funnet skyldig, men alkoholismen blir en formildende omstendighet.
29.Han mente at det forelå så mange formildende omstendigheter at dette måtte ha betydning for straffeutmålingen.
30.Han mente at det i denne saken, i stedet for å vær særdeles skjerpende, var særdeles formildende omstendigheter.
Your last searches