Norwegian-Italian translation of forpliktelse

Translation of the word forpliktelse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forpliktelse in Italian

forpliktelse
løftenoun impegno [m]
  oppdragnoun obbligo [m]
  aktivitetnoun compito [m], incarico [m], dovere [m], obbligo [m]
Synonyms for forpliktelse
Derived terms of forpliktelse
Similar words

 
 

More examples
1.Høyre har en moralsk forpliktelse overfor mellompartiene når det gjelder å imøtekomme deres innstendige ønske om å få etablere listeforbund der det kan være hensiktsmessig.
2.Under hele den tidsutvikling vi gjennemløper med nasjonalsocialistiske fremstøt selv i våre nordiske land, og med alle forsøk på opløsning og illoyalitet innenfra... foretrekker jeg endelig en gang å være fri mann igjen og kunne si min mening helt ut og kunne arbeide for å slå ned de åndsretninger som jeg mener er destruktive, uten å ha en organisasjonsmessig forpliktelse til å samle de mange uensartede.
3.Dessuten liker jeg å skrive, og føler en forpliktelse til ikke bare å konsentrere meg om videnskapelig stoff, men gjøre det forståelig for dem som er berørt av astmatiske og allergiske sykdommer.
4.Det er av avgjørende betydning for norske hjertespesialister å holde seg a jour og utveksle erfaringer direkte med kolleger i andre land, sier Lekven, som mener at man faktisk har en forpliktelse til å følge med.
5.Det er en nasjonal forpliktelse å sørge for at krigsinvalidene ikke bare får den respekt og anerkjennelse de fortjener, men også de nødvendige materielle forutsetninger, sa stortingspresidenten.
6.Det er ikke annet å si enn at det er en større forpliktelse for den som står med læreansvaret i en menighet å bekjenne seg til Kirkens lære enn for det enkelte menighetslem, sa Aarflot.
7.Det skaper en forpliktelse.
8.Dette anser jeg som en forpliktelse som må følges opp, fastslår Nordengen overfor Aftenposten.
9.Kommunenes Filmcentral, som har følt det som en forpliktelse å stelle med de" store" russiske filmene, overtok distribusjonen.
10.Men før syntes vi at vi hadde en forpliktelse overfor dem vi tok inn på kurs.
11.Slik jeg ser det, har ethvert menneske en etisk forpliktelse til å yde de levende den tjeneste som består i at man ikke nedlegger protest mot obduksjon.
12.Som NATOland har Norge en forpliktelse til å arbeide for demokratiet, også blant våre allierte, sier Nandrup Dahl til Aftenposten.
13.Tildelingen av stjernestatus i Michelin representerer selvfølgelig ikke bare en anerkjennelse, men også en forpliktelse.
14.Vi bærer fremdeles på en forpliktelse til å verne om landets frihet, sikkerhet, om rettsstaten og folkestyret.
15.Vi for vår del håper at dette møtet vil resultere i en bindende forpliktelse til å redusere nasjonale svovelutslipp med minst 30 prosent innen 1993.
16.Vi for vår del håper at dette møtet vil resultere i en bindende forpliktelse til å redusere svovelutslipp med minst 30 prosent innen 1993.
17.Vi har påtatt oss en forpliktelse til bygge opp de demokratiske institusjoner i El Salvador, hevdet Bumpers, som så en stans i den amerikanske hjelp efter et eventuelt militærkupp som en logisk følge.
18.Vi i Norden har en klar forpliktelse til å være forbilder og verdensmestre i å sette strenge grenser for hva som kan tillates av farlige stoffer i arbeidsmiljøene.
19.Vi vil ha en ganske spesiell forpliktelse overfor bøker med god litterær kvalitet, og vi kommer ikke til å satse på den rene underholdningslitteraturen.
20.Administrasjonen følte en forpliktelse til å hindre dette, derfor ble det hastesak.
21.At det gis asyl til en utlending, innebærer altså en eksklusiv forpliktelse for norske myndigheter m.h.t. å beskytte utlendingen sosialt og politisk.
22.Berg sier at banken også har en forpliktelse overfor gamle låntagere.
23.Biskopen henviser til en prests forpliktelse overfor Kirkens bekjennelse.
24.Børsen forutsetter at Investas forpliktelse til ikke å kjøpe aksjer i Norcem uten forhåndsgodkjennelse fra Norcems styre, må forstås å gjelde alle selskaper innen VestaGruppen.
25.Davico mente at de garanterte beløp er en meget god begynnelse, og at de representerer en klar forpliktelse fra det internasjonale samfunn til å hjelpe flyktningene i Afrika.
26.De avviste også president Ronald Reagans fredsplan for MidtØsten og stadfestet en forpliktelse om å gjennomføre en kollektiv ledelse.
27.De europeiske land har en forpliktelse til å ta initiativ for å forbedre forholdet mellom de to blokkene.
28.De fleste vil forhåpentlig være enig i at menneskers etiske forpliktelse også omfatter dyr.
29.De opplever det ikke som noen forpliktelse å holde seg til ett bestemt parti.
30.Den lå til grunn for Jens Evensens forslag i 1980 og opplegget fra Nei til Atomvåpen" innebærer en traktatfestet internasjonal forpliktelse mot å produsere, lagre eller bruke atomvåpen.
Your last searches