Norwegian-Italian translation of forringe

Translation of the word forringe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forringe in Italian

forringe
generellverb attenuare, mitigare
  verdiverb sminuire, diminuire
  rykteverb danneggiare
Synonyms for forringe
Derived terms of forringe
More examples
1.Med den eksisterende konsentrasjon av bedrifter og servicenæringer, finner en at en bør være varsom med en ytterligere utbygging som kan forringe bomiljøene.
2.En ny, stor boligblokk vil forringe vårt bomiljø i betydelig grad, mener Lie.
3.Selv om sykehuset er innstilt på å løse kapasitetskrisen i samarbeide med de statlige og kommunale myndigheter innenfor rammen av 45 millioner kroner avsatt til avlastningstiltak efter Reitgjerdetnedleggelsen, foretrekker vi heller å stenge avdelinger enn å forringe behandlingstilbudet ved å ta i bruk tvangsmidler, sier Stang.
4.Begge parter må gjøre innrømmelser hvis det skal lykkes å forringe den trusel som de kjernefysiske arsenaler representerer.
5.Den svenske statsminister ergrer seg over at Centerpartiet akter å inngå valgteknisk samarbeid med det lille kristelige parti, noe som vil forringe sosialdemokratenes muligheter til å beholde flertallet ved neste valg.
6.Dessverre for arrangøren ble det vel mange programhelter i eliteklassene, hvilket ikke skal forringe Truls Nygaards innsats.
7.Det vil forringe Bærum som bygd, hevder han.
8.Det vil fylles opp av andre meget gode utøvere nedenfra, og ikke forringe spenningsmomentet.
9.Det å forringe den britiske og amerikanske innsatsen under den annen verdenskrig, går nok" hjem" blandt landets egne borgere, men samtidig oppnår man forbitrelse blant krigsveteraner i vest og slektninger til de mange som mistet livet andre steder enn på østfronten.
10.Dette skrevet uten å forringe Kathrine Bomstads prestasjon på 400 meter medley.
11.Dette vil ikke forringe strøkets kvalitet, snarere det motsatte.
12.En kremklatt vil ikke forringe pærekaken.
13.Han mente at utbyggingen ville forringe markas verdi som rekreasjonsområde, og gjøre Bærum til en dårligere kommune å bo i.
14.Kjøkkensjefen må kjenne tekniske hjelpemidler som effektiviserer matlagingen uten å forringe resultatet, og har det faglige ansvar for rettene som forlater kjøkkenet.
15.Lynnedslag kan f. eks. skade deler av isolasjonen i det elektriske anlegget, og over tid forringe isolasjonen ytterligere, slik at brann oppstår.
16.Men en slik rute må ikke vesentlig forringe det flyrutetilbudet de forskjellige kommuner og regioner har idag.
17.Om Moss var en stor skuffelse, skal ikke det forringe Abildsøs fremragende innsats.
18.Uten å forringe Herslebs og Rustads klare seire skylder vi å gjøre oppmerksom på at det var 2. lagene til Kampen og Vålerenga som var i aksjon.
19.Velforeningen mener boligblokkene vil forringe verdien av det verneverdige sveitserhuset" Solbakken", en gravhaug og hovedbygningen Nygaard på nabotomten.
20.Å forringe eksisterende boligmiljøer er, som det sies, uakseptabelt.
21.Østbøll er også enig i at en masse med 24 % bly er bedre enn den blyfrie, så hvorfor forringe krystallbenevnelsen ?
22.Det vil forringe servicen for transittpassasjerene som må reise mellom disse to flyplassene, samtidig som det vil bety en forverring av våre arbeidsforhold.
23.Uten å forringe det positive utsagnet som nå foreligger, vil jeg gjerne legge til at Skattedirektoratet har hatt muligheter til å få løst saken på et langt tidligere tidspunkt.
24.Å nekte å møte og forhandle med motparten kan bare forringe utsiktene til at de stridende partene i SydAfrika kommer frem til en forståelse, sier talsmannen Charles E. Redman.
25.DFDS vil ikke på noen måte forringe sitt produkt.
26.Den eneste forsvarlige måten å bedre barnehavedekningen på er å øke utbyggingstakten, ikke å forringe kvaliteten på eksisterende barnehaver.
27.Den kabelteknikk NFO har lagt til grunn har vist seg ikke å forringe fibrenes egenskaper.
28.Foran dette valget har jeg fått henvendelser fra eldre mennesker som har hørt at Regjeringen skal ha fremsatt forslag om å forringe pensjonistenes økonomiske situasjon bl.a. ved å frata dem særfradrag i ligningen og ved å skjerpe beskatningen av deres boliger.
29.Ifølge Hippokrates," legekunstens far", skal medisinerne aldri skade noen, aldri forringe eller ødelegge liv.
30.Ingen skulle få forringe hennes VMgull.
Similar words

 
 

forringe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forringeforringendeforringet
Indikative
1. Present
jegforringer
duforringer
hanforringer
viforringer
dereforringer
deforringer
8. Perfect
jeghar forringet
duhar forringet
hanhar forringet
vihar forringet
derehar forringet
dehar forringet
2. Imperfect
jegforringet
duforringet
hanforringet
viforringet
dereforringet
deforringet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forringet
duhadde forringet
hanhadde forringet
vihadde forringet
derehadde forringet
dehadde forringet
4a. Future
jegvil/skal forringe
duvil/skal forringe
hanvil/skal forringe
vivil/skal forringe
derevil/skal forringe
devil/skal forringe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forringet
duvil/skal ha forringet
hanvil/skal ha forringet
vivil/skal ha forringet
derevil/skal ha forringet
devil/skal ha forringet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forringe
duville/skulle forringe
hanville/skulle forringe
viville/skulle forringe
dereville/skulle forringe
deville/skulle forringe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forringet
duville/skulle ha forringet
hanville/skulle ha forringet
viville/skulle ha forringet
dereville/skulle ha forringet
deville/skulle ha forringet
Imperative
Affirmative
duforring
viLa oss forringe
dereforring
Negative
duikke forring! (forring ikke)
dereikke forring! (forring ikke)
Your last searches