Norwegian-Italian translation of forringes

Translation of the word forringes from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forringes in Italian

forringes
forfalleverb deteriorare, alterare, peggiorare
Similar words

 
 

More examples
1.Når den desidert beste nasjonen nå holder seg borte, sier det seg selv at lekenes kvalitet forringes.
2.Det krigsskoleutdannede befal uttrykker håp om at deres avansementsmuligheter ikke forringes i forbindelse med den reviderte ordning.
3.Renolitbedriften står nå overfor store investeringer, og vi er kommet til et veiskille hvor vi enten må skyte inn mer kapital eller la fabrikken forringes hvis vi ikke trekker oss ut, sier adm. direktør Anton L. Zeiner i HellyHansen A / S til Aftenposten.
4.Derfor er det så viktig at kvaliteten ikke forringes og at undervisningen ikke bryter sammen.
5.Det man må sørge for, er at fondsmidlene får en betryggende inflasjonssikring, så de ikke forringes i verdi.
6.Dette til tross for tilleggsbevilgninger og politiske forsikringer om at hverken behandlings eller pleietilbud skal forringes i forbindelse med lovendringer og nyordninger i helsesektoren.
7.Forringes sansen - og respekten - for det best mulige ordvalg, sløves såvel evnen som trangen til en dekkende formulering.
8.Først må man finne ut hvor det er vann, det må graves og grunnvannet må derefter undersøkes nøye slik at ikke hele det økologiske system forringes ved at vannet pumpes opp.
9.Går Bødalen tapt, forringes også mulighetene for brevandring på denne del av Jostedalsbreen.
10.Jordsmonnet forringes mer og mer.
11.MEN dette skal skje uten at jordbrukets rolle forringes, med hensyn til å opprettholde bosetningsmønsteret og livskraftige lokalsamfunn.
12.Men hva man ikke har forstått i det sovjetiske propagandaapparatet er at disse fakta taler for seg, og ikke behøver å forsterkes ved at den britiske og amerikanske innsatsen forringes.
13.Nordengen henviser blant annet til effektiviseringen innen Oslo Sporveier og de tekniske etater, men advarer mot at rasjonaliseringstiltakene blir så omfattende at servicen til publikum forringes.
14.Avitas vedlikeholdskontroll skal sikre eierne at flyet ikke forringes uforholdsmessig mye i verdi i utleieperioden.
15.Bilbeltets kvalitet forringes på linje med andre bruksdeler i bilen.
16.Det er lagt vekt på å finne frem til lærere som spenner over et vidt spekter av fag, slik at den faglige kvalitet i undervisningen ikke skal forringes.
17.Det sies at over fire tusen hektar hver eneste dag forringes totalt.
18.En ser med bekymring på at" studentenes generelle fremmedsprogbeherskelse synes å forringes".
19.Er Berge redd for den konkurransesituasjon som er oppstått innen norsk finansvesen, eller er han redd for at hans hjord skal forringes gjennom selv en mikroskopisk grad av økonomisk frihet ?
20.Fortsatt lagring i uvisse vil nokså sannsynlig medføre at deler av tørrfiskbeholdningen kan forringes eller endog ødelegges.
21.Generelt forringes næringsmidler hurtigere når de utsettes for lys.
22.Gleden over bevaringen av Schafteløkken forringes vesentlig når vi ser alternativet som i disse dager skal vedtas i Oslo bystyre.
23.Imidlertid må selve gården holdes i hevd, intet skal forringes.
24.Kvaliteten på personell og ydelser forringes.
25.Loven gir her et direktiv som sier at boligstandarden til den av foreldrene som får foreldremyndigheten, ikke skal forringes, og at barnet ikke skal bringes ut av sitt vante miljø.
26.Men hans chanser til å kvalifisere seg forringes for hver eneste remis, så han må nå få til en kraftig innspurt, skal han ha muligheter.
27.Musikk blir neppe bedre ved lagring, men hva angår" Duke Ellington and his orchestra featuring Paul Gonsalves" (Fantasy 9636) kan det iallfall fastslås at kvaliteten heller ikke nødvendigvis forringes.
28.Nestformannen i bygningsrådet, Arne Bennin (h), sier det er med stor skuffelse han nå registrerer at en av Norges" nasjonalhelligdommer" kan forringes.
29.Ordføreren advarer mot at effektiviseringen i Oslo Sporveier skal føre til at servicen til publikum forringes.
30.Slaktet og lagret derimot blir den iallfall ikke større, og forringes kanskje i kvalitet, sier Slettjord.
Your last searches