Norwegian-Italian translation of forskrift

Translation of the word forskrift from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forskrift in Italian

forskrift
regelnoun precetto [m], regola [f], regolamento [m]
  rettsvitenskapnoun ingiunzione [f]
Synonyms for forskrift
Derived terms of forskrift
Similar words

 
 

More examples
1.Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra reglene i denne forskrift, herunder gi tillatelse til bruk av andre fangstredskaper i særlige tilfeller.
2.Den gjeldende forskrift har bare regulert denne siste handelsform når den har funnet sted på byens torv.
3.Den som driver med elektrisk utstyr vil ha nytte av egne forskrifter gitt for massasjeapparater, kaffemøller og en helt spesiell" forskrift om endring i forskrift for 1 kV koplingskabel isolert med tverrbundet polyetylen (PEX) og et ytre lag av polyvinylklorid", som det heter.
4.Dette er skjedd efterat et utkast til forskrift var sendt til bred høring blant de organisasjoner og høyskoler som ville blir berørt.
5.Disse kan også nyde godt av ny forskrift om" lineegnesentraler", hvor det blant annet loves" kr. 4, i tilskott pr. 100 egnede angler".
6.En kan bare håpe at den politiske ledelsen i KUD skjønner at det er" ingen skam å snu", og lar være å forandre 3 og 5 i forskrift av 23. juli 1982 nr. 1297.
7.Ett år efter at" Forskrift om kjøttråvarer og kjøttprodukter" trådte i kraft, ønsker Helsedirektoratets Næringsmiddelseksjon å skaffe rede på i hvilken grad forskriftene blir efterfulgt av våre kjøttprodusenter.
8.F46 / 84 fra KUD" om forskrift om eksamen, karakterer og vitnemål", åpner i 3 for strykefri artium i vid. skoler.
9.For å imøtekomme ønsket om en enklest mulig behandlingsprosedyre i kommunene, kan det tas med en bestemmelse i loven eller i landsomfattende forskrift om frie åpningstider for utsalg som bare omsetter de nærmere angitte varegrupper.
10.Forslaget til revisjon av forskrift om karakterer, eksamener og vitnemål for videregående skoler går ut på at karakteren stått / ikke bestått, som tidligere ledsaget tallkarakterene mellom 0 og 6 bortfaller.
11.Han peker på at et høringsnotat om en eventuell endring av en forskrift, ikke er en politisk viljeserklæring fra Regjeringen.
12.I disse dager har Kirke og undervisningsdepartementet sendt ut en rundskrivelse," Forskrift om vurdering i grunnskolen".
13.Man mener at forbudet vil ramme såvel vanlige klær som selskapsklær i altfor stor grad, og man setter et spørsmål ved om det er mulig ved en slik forskrift å skape den ønskede sikkerhet.
14.Prisen for tredøgns jaktkort for utenbygdsboende småviltjegere på Finnmarksvidda, er fastlagt til kr. 50,, melder Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk i egen forskrift.
15.Under siste Arbeiderpartiregjering ble det gjennomsnittlig innført mer enn en ny lov eller forskrift hver dag.
16.Avvik søkes justert efter samme forskrift.
17.Bystyrets vedtak er ikke gyldig før departementet har godkjent det i form av en forskrift, sier han.
18.Denne karakteristikken av sosialistpartiets nye statsministerkandidat, Antonio de Almeida Santos, skriver seg fra det faktum at det nesten ikke er den lov eller forskrift han ikke har vært med på å prege siden Portugal kvittet seg med diktaturet for elleve og et halvt år siden.
19.Dette innebærer at Høyreregjeringen gjennomsnittlig har fjernet en lov / forskrift hvert 90. minutt siden regjeringsskiftet i 1981.
20.Endringen ble fulgt opp med en forskrift i juni iår.
21.Finansdepartementet har foreslått å oppheve en forskrift som medfører at alle som lar seg registrere i momsmantallet, lett får status som selvstendig næringsdrivende, og dermed får skattefordeler.
22.Finansdepartementet og Skattedirektoratet foreslår å oppheve en forskrift til merverdiavgiftsloven som har gjort det mulig for kontraktører å stå registrert som selvstendig næringsdrivende samtidig som de arbeider fast for et firma.
23.For aksjekjøp i egen bedrift som er mindre enn 2000 kroner, og hvor fordelen - eller rabatten - ikke er på mer enn 1000 kroner, er det nok å endre en forskrift.
24.For at dette skal skje, må Fiskerdepartementet, som Oslo havn sorterer under, godkjenne vedtaket i form av en forskrift.
25.Fylkene har ellers plikt til å ta inn søkere fra andre fylker, når lov, forskrift eller avtale tilsier det.
26.Innsatsen for å oppnå ytterligere reduksjoner vil likevel fortsette, bl.a. ved at det fra 1. januar 1986 trer i kraft en ny forskrift som fastsetter at all virksomhet i de sørligste fylker i Norge må bruke fyringsolje med maksimalt 1 prosent svovelinnhold.
27.Man mener imidlertid at det bør utarbeides en generell forskrift om vern mot fosterskader fra arbeidsmiljøet.
28.Men vedtakene er ikke godkjent i form av en forskrift fra departementet, slik Havnelovens paragraf 10 om fri ferdsel krever.
29.På den tid var økonomisk støtte til partiene ikke skattefritt slik det er idag, men partiene visste hvordan de skulle unngå denne forskrift.
30.Skattedirektør Willy Ovesen sier i en kommentar at Finansdepartementet har gitt Skattedirektoratet fullmakt til å utforme en forskrift til loven som gjør at direktoratet kan kreve opplysninger på magnetbånd.
Your last searches