Norwegian-Italian translation of forskrifter

Translation of the word forskrifter from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forskrifter in Italian

forskrifter
generellnoun regolamento [m]
Similar words

 
 

More examples
1.De midlertidige tekniske forskrifter for kabelanlegg og det administrative apparat som skal håndheve dem, gir Televerket et nytt hjelpemiddel til å skru igjen surstofftilførselen til den private næringsvirksomhet på området", skriver Jan Henrik Nyheim på 2. siden i Aftenposten fredag 15. juni.
2.Dersom erfaringene viser at retningslinjene ikke blir fulgt, vil Statens Forurensningstilsyn vurdere å foreslå bindende forskrifter på området.
3.Har vi altfor mye av løyver, reguleringer, kontroll, forskrifter og til og med lover ?
4.Blir de forskrifter som nå er foreslått, vedtatt, får Norge de beste regler på dette felt i Norden, sier Bakken.
5.Departementet har sendt til høring forslag til nye forskrifter for inntak i videregående skoler.
6.Dersom Oljedirektoratets utkast til nye forskrifter for dykkere i Nordsjøen vedtas, er dykkerne fritt vilt.
7.Det bør oppnevnes et nytt utvalg til å vurdere brannsikkerhet og forskrifter.
8.Det er Regjeringen som må avgjøre om det skal bli varige forskrifter som begrenser kjøring med snescooter langs offentlig vei, og vi i Veidirektoratet mener at det da bør vurderes om ikke forskriftene bør utvides til å gjelde hele landet.
9.Det er absolutt ingen faglig begrunnelse for forslaget til nye forskrifter for barnehavene, sier Harald Stabell.
10.Det er en del uklare juridiske spørsmål i forbindelse med den nye loven, som ikke følges av forskrifter eller dispensasjoner.
11.Det er en selvfølge at enhver lov kan ha forskrifter, like selvfølgelig som at B følger A i alfabetet, fremholder Svabø.
12.Det finnes idag beklageligvis ingen kontroll for løftere av denne kategori fordi vi ikke har forskrifter for disse her i landet, opplyser Eika.
13.Det heter seg at dette skal være midlertidige forskrifter.
14.Det man bør vurdere er om de offentlige branntekniske forskrifter er gode nok.
15.Dette har vi ventet på lenge - det er et skritt i riktig retning, sier representanter for Norsk Forening for Mental Helse til Aftenposten i en kommentar til de nye forskrifter om begrenset adgang til bruk av tvangsmidler i det psykiske helsvern.
16.Dette styres imidlertid gjennom forskrifter, og i de tilfellene bedriften og de ansatte er enig må det aksepteres, sier Tor Andersen i LOs arbeidslivsavdeling og styremedlem i Datatilsynet.
17.Efter gjeldende forskrifter definerer vi Felleskatalogen som en reklametrykksak, sier overapoteker Bjørn Jøldal i Helsedirektoratet.
18.En mer forpliktende avtale, slik de har innen fellesmarkedet idag, innebærer nemlig at vi ikke lenger kan fastsette normer og forskrifter nasjonalt.
19.Er ikke tiden snart inne for en mer reell, overordnet styring av hva som produseres av forskrifter m.v. ? spør Olsen.
20.For det første dreier det seg om nye forskrifter om forhøyede egenandeler, som allerede har trådt i kraft.
21.Forslaget til nye forskrifter for barnehavedrift fra 1. november 1984 betyr flere barn pr. voksen og mindre plass pr. barn.
22.Hvis denne regelen praktiseres generelt av bankene, og dette er en standardkontrakt, er det klart at dette kan være en konkurranseregulerende bestemmelse som er i stid med prislovens forskrifter, sier avdelingsdirektør Jan Arild Halvorsen i Prisdirektoratet.
23.I likhet med andre religioner finner du i islam oppfatninger og forskrifter som tjener til å støtte opp om moderasjon, om konservatisme, om status quo, sier den egyptiske sosiologen Saad Eddin Ibrahim. det er dette mange av de etablerte regimer gjør.
24.Imidlertid pålegges lærerne altfor mange oppgaver gjennom Mønsterplanen og andre forskrifter.
25.Jeg er ikke sikker på at det ville ha gitt noen gode, praktiske resultater dersom vi hadde kommet med særskilte forskrifter tidligere, sier han.
26.Jeg har tillit til at den politiske ledelse ikke vil iverksette forskrifter som er for dårlige til å ivareta sikkerhet for liv og helse, sier Randal.
27.Jeg tror alle parter skjønner det er nødvendig med forskrifter, fremholder medisinalråden.
28.Med 25 mot 16 stemmer vedtok Nittedal kommunestyre igår å avvise de nye forskrifter til bemanning, lokaler og uteområder for barnehaver, forteller formannskapssekretær Ragnhild Myhren.
29.Men vi fikk en føling med omfanget da det kom en storm av protester imot det forslag til forskrifter for nåleakupunktur fra Helsedirektoratet ifjor.
30.Norsk lov pålegger branntilsynet å kontrollere at alle industribygg, institusjoner og privatboliger følger de forskrifter som gjelder på området.
Your last searches