Norwegian-Italian translation of forskuttere

Translation of the word forskuttere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forskuttere in Italian

forskuttere
pengerverb anticipare, pagare in anticipo, effettuare un pagamento anticipato
More examples
1.Jeg tror at noe sånt som førti prosent av vår arbeidstid går med til å forskuttere for trygdeydelser.
2.Kommunen har ingen mulighet til å forskuttere 60 000 kroner.
3.Oslo kommune taper idag 1,8 million kroner årlig bare i renteutgifter på å forskuttere trygd som det statlige trygdekontor skulle ha utbetalt.
4.De fleste borettslag har fått anledning til å forskuttere store deler av festegrunnlaget for å få større husbanklån.
5.De må derfor selv forskuttere utgiftene.
6.De rentene som Oslo kommune da skal betale for byggesummen, er små i forhold til hva det koster for banken å forskuttere dem.
7.Det er et Harstadfirma som har fått i oppdrag å montere, og firmaet vil også forskuttere utgiftene på 32 000 kroner.
8.Det vil også fortsatt være slik at Kommunaldepartementet skal kunne forskuttere skatteutjevningsmidler.
9.Finansutvalget sluttet seg mandag til finansrådmannens vurdering om at Oslo kommune ikke har noen mulighet til å forskuttere 25 millioner kroner i påvente av offentlige tilskudd fra Direktoratet for sivilt beredskap.
10.Frem til idag har kommunen måttet forskuttere innskuddene i nye andelsleiligheter på Oslos tildelingskvote.
11.GLEDELIG er det dessuten at Regjeringen nå er villig til å la trygdeetaten helt eller delvis overta ansvaret for å forskuttere trygdeydelser til ansøkere som venter på å få sin sak avgjort.
12.Han påpeker at selv om det er blitt drøftet, er det ikke besluttet å be den norske staten om å forskuttere erstatningsutbetalingene.
13.Handelsakademiet er villige til å forskuttere en million kroner av kjøpesummen på 6,5 millioner kroner til dette formålet.
14.Her skal Oslo Byfornyelse A / S stå for gjennomføringen og også forskuttere kapital i forbindelse med eiendomserverv.
15.Hun sa at det nesten vil være utenkelig å forskuttere penger til EFbudsjettet nå.
16.I flere tilfeller har vi gjennom vårt holdingselskap måttet forskuttere kapital fra kommanditistene ved rente og avdragsforfall.
17.I tillegg må Norge forskuttere ytterligere 90 millioner kroner som vi i teorien har rett til å få refundert fra FN.
18.Ifølge finansieringsopplegget skal Hordaland fylke forskuttere inntil 13 millioner kroner, mot at beløpet tilbakebetales over statsbudsjettet senere.
19.Kommunalråd Marta Seim Valeur (h), Oslo, ga klar beskjed om at de fire byer ikke lenger er villig til å ta belastingen ved å forskuttere trygdeydelser i den tid trygdekontorene behandler ansøkningene.
20.Kommunen vil da forskuttere beløpet, slik at selger får raskt oppgjør.
21.Kommunen vil nå tilby alle som skal selge rimelige leiligheter i boligbyggelag å forskuttere salgssummen.
22.Mandag vedtok således finansdepartementet at det vil forskuttere revisorfirmaets utgifter i forbindelse med beslagleggelsen av NUMs aktiva.
23.Mange trygdekontorer har ennå ikke mottatt frikortene, som pasienter som er kommet opp i egenandeler på tilsammen 600 kroner, allerede skal ha krav på, og pasientene må derfor inntil videre forskuttere utgiftene.
24.Men i mellomtiden har Oslo kommune akseptert å forskuttere beløpet.
25.På henvendelse fra skolens psykolog om hvem som har ansvaret for å forskuttere pengene, har trygdekontoret i Oslo svart at eleven enten må henvende seg til sosialkontoret eller at foreldrene må ta opp lån i banken.
26.Vi har tilbudt å forskuttere utvidelsen, som er kostnadsberegnet til 35 millioner kroner.
27.Bildet vil en tid være deponert i Sparebanken Oslo Akershus som har medvirket ved å forskuttere bildets finansiering.
28.Da vi vedtok at Schibstedgruppen skal forskuttere Henrik Ibsenringen under Theatergaten tok vi en prinsippavgjørelse.
29.Derfor har da også Norges vassdrags og elektrisitetsvesen (NVE) kunnet gå inn og forskuttere tunnelen i samarbeide med Statens vegvesen, men i sluttoppgjøret skal NVE bekoste 45 prosent av anleggssummen.
30.Det er på bakgrunn av dette at man nå har begynt å tenke på om ikke Mustadutbyggerne kan hjelpe til ved å forskuttere byggingen av veien.
Similar words

 
 

forskuttere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forskuttereforskutterendeforskuttert
Indikative
1. Present
jegforskutterer
duforskutterer
hanforskutterer
viforskutterer
dereforskutterer
deforskutterer
8. Perfect
jeghar forskuttert
duhar forskuttert
hanhar forskuttert
vihar forskuttert
derehar forskuttert
dehar forskuttert
2. Imperfect
jegforskutterte
duforskutterte
hanforskutterte
viforskutterte
dereforskutterte
deforskutterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forskuttert
duhadde forskuttert
hanhadde forskuttert
vihadde forskuttert
derehadde forskuttert
dehadde forskuttert
4a. Future
jegvil/skal forskuttere
duvil/skal forskuttere
hanvil/skal forskuttere
vivil/skal forskuttere
derevil/skal forskuttere
devil/skal forskuttere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forskuttert
duvil/skal ha forskuttert
hanvil/skal ha forskuttert
vivil/skal ha forskuttert
derevil/skal ha forskuttert
devil/skal ha forskuttert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forskuttere
duville/skulle forskuttere
hanville/skulle forskuttere
viville/skulle forskuttere
dereville/skulle forskuttere
deville/skulle forskuttere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forskuttert
duville/skulle ha forskuttert
hanville/skulle ha forskuttert
viville/skulle ha forskuttert
dereville/skulle ha forskuttert
deville/skulle ha forskuttert
Imperative
Affirmative
duforskutter
viLa oss forskuttere
dereforskutter
Negative
duikke forskutter! (forskutter ikke)
dereikke forskutter! (forskutter ikke)
Your last searches