No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword fortielse. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Det er vanlig med en god del fortielse, men dette er ikke av det gode.
2.Vi må fjerne barrierer av mistro og fortielse omkring selvmordet og skape mer åpne mellommenneskelige forhold.
3.Det får nå så være at russerne nå fortier den omfattende materielle hjelp de fikk fra vestmaktene under krigen en fortielse som ikke var mulig i de første efterkrigsårene, rett og slett fordi folk husket hjelpen.
4.En sannhet som er så fundamentalt viktig for vårt forhold at en fortielse av den må virke som aktiv løgn ?
5.Et av de mest drastiske eksempler på fortielse av naturkatastrofers resultater stammer fra oktober 1948, da et voldsomt jordskjelv praktisk talt ødela byen Asjkhabad, hovedstaden i den turkmenske Sovjetrepublikk.
6.I den gode hensikt å skåne barnet blir det ofte bygget opp en mur av fortielse rundt pasienten, som kan bli ganske isolert med sine problemer bak denne muren, skriver professor dr.med. Dagfinn Aarskog i forordet til boken.
7.Og endelig synes parolen å kunne forsvare visse former for straffbare handlinger som voldtekt, heleri, passiv løgn (fortielse) og falsk eller tvetydig vidnesbyrd til forsvar for kolleger eller partnere (venner) o.l.
8.Vi har sett hvordan fortielse, grov fortegning og kynisk insistering på å drive spillet til det ytterste, gjør" operasjon Grunnlinjen" til årets skandale.
9.Videre ønsket man klarlagt Johan Rekstens fortielse av denne formuen i forbindelse med søknadene om garantier fra GI, og om det var eventuell sammenheng mellom fortielsen og garantienes omfang.
10.Forsvarerne av menneskerettighetene sto frem, og ble stående oppreist mot falskhet, hykleri og fortielse.
11.Denne isoleringen av livssynsoppdragelsen er en nøyaktig parallell til tidligere isolering og fortielse av seksualoppdragelsen.
12.Det er derfor udiskutabelt at tekst og bilder skaper en klar tendens i markedsføringen gjennom fortielse av hovedproblemet.
13.En perspektivskisse i en rapport fra mai ifjor gir ham anledning til å påstå at" fortielse og forfalskning" en INBYs metoder i" markedsføring" av prosjekter.
14.Endelig kan vi ta Eva Nordland i fortielse, bortforklaring, desinformasjon, underslag av sannheten.
15.Fordi brevet bare gir delvise opplysninger om faktiske forhold, med fortielse av deler av sannheten, blir opplysningene feilaktige.
16.Jeg gjennomgår denne saksgangen såpass grundig fordi Brenna anklager INBY for å" trumfe gjennom" slike prosjekter ved hjelp av" markedsføring... preget av fortielse og forfalskning".
17.Jentene ønsker seg ikke tilbake til tider med fortielse av kjønnslivet, men vil ha menneskeverdig moral ved siden av den fulle åpenheten.
18.Markedsføringen av salgshallene på Youngstorvet er derfor preget av fortielse og forfalskning.
19.Men flere medarbeidere går imot en slik fortielse.
20.Politisk objektiv informasjon, eller fortielse av nyheter hvis de kan vekke uro blant fredsfolket ?
21.Ser man idag tilbake på den lavine som ble skapt sommeren 1980, er det vanskelig å unngå den konklusjon at fredsbevegelsen bygget sitt fundament på en systematisk fortielse av Sovjets atomopprustning i ly av SALT 1, og en like systematisk forvrengning av USAs strategi.