No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword forutsetning. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Behovet skapes i den gjenstandsmessige virksomheten, blir dens forutsetning, styrer og regulerer den.
2.Det har vært en helt klar forutsetning at de midler særavgiften innbringer, skal brukes til å øke bevilgningene til kulturformål på statsbudsjettet.
3.Dette er etter mitt syn forutsetningen for å få til et forretningsmessig samarbeid i næringen, som grunnlag for økt lønnsomhet og som forutsetning for å få gjennomført den omstilling og nyskapning i fiskerinæringen som en rekke stortingsrepresentanter etterlyste i debatten.
4.En absolutt forutsetning for å realisere nye, høyt prioriterte tiltak vil være en mer effektiv utnyttelse av ressursene.
5.En atlantisk politikk er og blir en forutsetning for vår europeiske orientering.
6.Forutsetning nummer en for at man skal vekke og vinne velgere, er at man har saker å kjempe for, og at budskapet er så klart at alle kan fatte det.
7.I den situasjon vi nå står i, med redusert vekst i det som har vært typiske kvinneyrker, er det en absolutt forutsetning hvis jenter skal sikre seg en stilling på arbeidsmarkedet", heter det blant annet i Stortingsmelding nr. 85 (1982 / 83).
8.I internasjonale forhold er det en grunnleggende forutsetning at avtaler blir overholdt".
9.Når bilorganisasjonene tidligere har kunnet godta bompenger for E18 gjennom Oslo, har det vært en klar forutsetning at det skal være en" brukeravgift", en bompengeavgift som tar til når anlegget er ferdigstillet og som opphører den dagen anlegget er nedbetalt.
10.Arbeidstilsynet ragerte sterkt på at brudd på arbeidsmiljøloven gjøres til en forutsetning for at bedrifter kan være levedytige og at arbeidsplasser blir opprettholdt, skriver avisen.
11.At det ikke skjer en økning i det private forbruk, er også en forutsetning for å få til økte investeringer i industrien og dermed redusert arbeidsledighet, understreker Alstadheim.
12.At vi har dette grunnlag å bygge på, er også en viktig forutsetning for overføring og bytte av teknologisk kunnskap.
13.Bakgrunnen for min anbefaling er den forutsetning som var helt klar da kommunehelseloven ble vedtatt, nemlig at egenandelene for alle leger skulle være de samme, poengterer Odd Holøs.
14.Da kontrakten ble undertegnet var det under den muntlig klare forutsetning at virksomheten kunne fortsette mer enn ett år.
15.De norske någjeldende planer kommer dårlig ut av slike sammenligninger, konstaterer kommisjonen, og sier at en forutsetning for bedre norskundervisning er at timetallet økes både i grunnskolen og i de fleste studieretninger i den videregående skole.
16.De årlige hjerteaksjonene er en forutsetning for hjerteforskningen i Norge.
17.Den viktigste forutsetning for å øke sysselsettingen er å oppnå sterkere vekst i næringslivet, sa kommunalministeren, statsråd Arne Rettedal, i et foredrag om distriktspolitikk og sysselsetting i 80årene på" Skog og Tre" mandag.
18.Den voksende elektronikk og informasjonsindustrien er i økende grad en forutsetning for at den øvrige industri i Norge skal opprettholde sin konkurransekraft.
19.Det er en forutsetning at disse virksomhetene får like gode eller bedre forhold der de flytter.
20.Det er en forutsetning at vi nå tar opp samarbeidsspørsmålet i hvert tilfelle.
21.Det er en forutsetning for Sleiverud at Gommerud bygges ut, sa han.
22.Det er en forutsetning for at det skal vokse frem eksperimentelle verksteder og miljøer at man kan finne billige steder å være, sier Kristin Bergaust, en av de syv i atelier Ny York.
23.Det er en forutsetning for generalforsamlingens vedtak 24. mai 1984 at aksjene noteres enten på Oslo Børs eller Trondheim Børs i hele perioden fra og med 25. mai til og med 9. juli 1984, understreker Forenede i sin pressemelding.
24.Det er en forutsetning for meg å kunne være tro mot mitt eget kunstneriske uttrykk.
25.Det er en forutsetning fra Bilspeditions side at avtalen må sees på som helhetlig.
26.Det er en forutsetning fra vår side at hverken Lloyd G. Alvsaker eller Kris Kjærland velges som ledere, sa Lilly Wistner til Aftenposten.
27.Det er en forutsetning i de avtaler YS har inngått med arbeidsgiverne at arbeidstagerne skal få utbetalt sin lønn ubeskåret.
28.Det er en klar forutsetning for reformene at de statlige rammetilskuddene skal vokse fra år til år, slik at kommunene settes økonomisk i stand til å bygge ut den lokale helse og sosialtjensten, sa Heløe.
29.Det er et helt rimelig krav Landsorganisasjonen og andre arbeidsorganisasjoner stiller, når de forlanger effektive tiltak mot arbeidsledigheten som forutsetning for å godta et moderat inntektsoppgjør, sa stortingsrepresentant Gunnar Berge (a), i Elverum igår.
30.Det er et helt rimelig krav Landsorganisasjonen og andre arbeidstagerorganisasjoner stiller, når de forlanger effektive tiltak mot arbeidsledigheten som forutsetning for å godta et moderat inntektsoppgjør, sa stortingsrepresentant Gunnar Berge (a) i Elverum igår.