Norwegian-Italian translation of forutsette

Translation of the word forutsette from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forutsette in Italian

forutsette
hypoteseverb supporre, ammettere
  sannsynlighetverb presupporre, supporre, ritenere, dare per scontato
  faktumverb supporre, presupporre
  rettsvitenskapverb ritenere, presumere
Synonyms for forutsette
Anagrams of forutsette
More examples
1.Dersom daghjemmets fremste oppgave var å være et godt barnemiljø, ville det forutsette en ideologi eller målsetting for arbeidet, eller en teori om hvorfor og på hvilken måte daghjemmet er det beste miljøet for barna - - Men det finnes ikke noen slike felles målsettinger eller retningslinjer, som er grunnen til at barna er på daghjem.
2.La oss forutsette at Warszawapakten i en spent situasjon delvis mobiliserer - mer ut fra ønsket om å vise politisk fasthet enn for å signalisere en kommende storoffensiv.
3.37 synes å forutsette riving og nybygg på 7000 kvadratmeter til en pris av ca. 80 millioner kroner.
4.Alternativt må Arbeiderpartiet forutsette innføring av meget omfattende direkte reguleringer på det private kredittmarked.
5.De må altså forutsette at Sovjet har gått til angrep mot NATO, og så skulle russerne føle seg" presset" til selv å bruke atomvåpen fordi NATOs konvensjonelle motstand ble for sterk !
6.Den vanlige amerikanske leser kjenner en mengde ord fra jiddisch som en oversetter ikke kan forutsette kjent hos norske lesere.
7.Dermed flytter han grensepæler, fordi økonomer har hatt en tendens til å forutsette at folks ønsker og preferanser ligger fast.
8.Dersom man forutsette at Statoils investeringer ville blitt finansiert ved lån fra statskassen dersom man ikke hadde fått noen regelendring, så vil heller ikke den samlede statlige kontantstrøm fra oljevirksomheten svekkes.
9.Det betyr at full sysselsetting av akademikere i relevante jobber må forutsette at det enten blir sterk vekst i utpregede akademikersektorer eller at andelen av akademikere i de ulike produksjonssektorene går opp.
10.Det er kostbart å ha stortingskomiteer på reise i fremmede verdensdeler, og man må forutsette at de møter komiteen får arrangert for seg er av stor viktighet, for alle medlemmene.
11.Det er også i L.A. Rings figurbilder naturlig å forutsette at kunstneren har virkelig benyttet fotografi når han malte, det interessante er hvordan han beholder sitt typiske maleriske grep på også de" fotografiske" enkeltformer.
12.Det vil sannsynligvis forutsette et samarbeide i en eller annen form mellom Marcos og den del av opposisjonen som var villig til å delta i valget på premisser den ikke kunne være helt fornøyd med.
13.Det ville isåfall forutsette at vi selv hadde detaljkunnskap om alle relevante forhold, noe vi selvfølgelig ikke har.
14.Dette gjelder særlig spørsmålet om å erstatte kjernevåpen som kan forutsette tidlig bruk, med konvensjonelle våpen.
15.En fortsettelse av denne politikken synes å forutsette et stadig sterkere statlig engasjement til økende kostnader for den norske forbruker, mener LO.
16.En så stor grøft vil forutsette ekspropriasjon av hus, med betaling av dette og eventuelt påbud om gjenoppbygging av husene.
17.Enhver slik støtte må være tidsbegrenset og forutsette at de ansatte på alle nivåer også reduserer eller fryser sine lønninger, heter det.
18.For meg er det naturlig å forutsette at gaver til utviklingshjelp og katastrofehjelp må komme med i den utvidede ordningen.
19.For min egen del ser jeg det slik at jordens ressurser idag stort sett er jevnt fordelt, men at evnen og viljen til å utnytte disse ressurser er høyst forskjellig, noe som først og fremst har sammenheng med at effektiv ressursutnyttelse erfaringsmessig synes å forutsette en kapitalistisk produksjonsform.
20.Fremdeles må man imidlertid forutsette at det skrives sluttsedler på aksjekjøp og salg, så umulig for ligningsvesenet å føre kontroll er det ikke.
21.Heller ikke de kan forutsette jevn, stabil økonomisk vekst når de forsøker å skue inn i sine glasskuler.
22.Høyåsfeltet er byggeklart våren 1984, på Greverud vil igangsetting av 60 blokkleiligheter forutsette en rask behandling av reguleringsplanen.
23.I de tilfeller hvor vedtaket måtte forutsette lovendring, gir bystyret finansrådmannen pålegg om å ta saken opp med vedkommende departement.
24.Ikke på noe punkt syntes legeavtalen å forutsette innføring av et slikt system.
25.Innføringen av en slik" støyskatt" vil imidlertid forutsette investering i et nytt støymålingsanlegg, sa han.
26.Isåfall ville det være umulig for Stortinget å forutsette noe som helst om reelle eierinteresser på medieområdet.
27.Jeg må forutsette at befalskolene har gitt meget nøyaktige opplysninger til søkerne og før innrykk om at dimisjon kan bli alternativet for dem som ikke kommer inn.
28.Kommunalplanarbeidet bør forutsette at økningen i befolkningen skal tilsvare befolkningsoverskuddet, heter det i notatet.
29.La oss for sikkerhets skyld forutsette kr. 100 000.
30.La oss forutsette at vi kommer dit hen at vi er konvensjonelt jevnbyrdige med Warszawapakten.
Similar words

 
 

forutsette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forutsetteforutsettendeforutsatt
Indikative
1. Present
jegforutsetter
duforutsetter
hanforutsetter
viforutsetter
dereforutsetter
deforutsetter
8. Perfect
jeghar forutsatt
duhar forutsatt
hanhar forutsatt
vihar forutsatt
derehar forutsatt
dehar forutsatt
2. Imperfect
jegforutsatte
duforutsatte
hanforutsatte
viforutsatte
dereforutsatte
deforutsatte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forutsatt
duhadde forutsatt
hanhadde forutsatt
vihadde forutsatt
derehadde forutsatt
dehadde forutsatt
4a. Future
jegvil/skal forutsette
duvil/skal forutsette
hanvil/skal forutsette
vivil/skal forutsette
derevil/skal forutsette
devil/skal forutsette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forutsatt
duvil/skal ha forutsatt
hanvil/skal ha forutsatt
vivil/skal ha forutsatt
derevil/skal ha forutsatt
devil/skal ha forutsatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forutsette
duville/skulle forutsette
hanville/skulle forutsette
viville/skulle forutsette
dereville/skulle forutsette
deville/skulle forutsette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forutsatt
duville/skulle ha forutsatt
hanville/skulle ha forutsatt
viville/skulle ha forutsatt
dereville/skulle ha forutsatt
deville/skulle ha forutsatt
Imperative
Affirmative
duforutsett
viLa oss forutsette
dereforutsett
Negative
duikke forutsett! (forutsett ikke)
dereikke forutsett! (forutsett ikke)
Your last searches