Norwegian-Italian translation of fremme

Translation of the word fremme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fremme in Italian

fremme
forbedringnoun progresso [m], avanzamento [m], miglioramento [m]
Synonyms for fremme
Derived terms of fremme
Anagrams of fremme
Examples with translation
26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven til Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurs som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap som er fullt av liv - fremmer studier og respekt for språk på en ganske praktisk måte.
More examples
1.Beløp som avsettes til generelle pristilskudd skal i størst mulig utstrekning anvendes med sikte på å fremme en rimelig inntektsutjamning.
2.De spørsmål den (saken) uvilkårlig reiser, er hvordan en etatsjef skal forholde seg til de politisk ansvarlige myndigheter, dernest hvilke muligheter vedkommende har til å fremme sitt syn.
3.Det var et ledd i hans utspill i selv å få dominere og fremme sine egne synspunkter", mente vitnet.
4.Fremskrittspartiet vil i forbindelse med behandlingen fremme forslag om ytterligere liberalisering av loven", er Carl I. Hagens løfte.
5.Gjennom aktiv idrett og friluftsliv å fremme kameratskap og skape et godt miljø for alle medlemmer".
6.Hovedavtalen bør bygge på det grunnsyn at en ved utformingen av støtteordningene legger vekt på tiltak som kan effektivisere fisket, tilvirkning og omsetning, og som kan fremme en rasjonell utvikling i næringen som helhet.
7.I det lange løp vil den alminnelige mann og kvinne komme til å gjøre mer for å fremme fred enn deres egne regjeringer.
8.I forbindelse med Arne Treholtsaken er det viktig å presisere at selv om Arne Treholt skulle ha engasjert seg i den politiske prosess for å fremme synspunkter som SovjetUnionen var interessert i, innebærer ikke dette at andre som delte disse synspunkter, også delte Arne Treholts motiver eller at de ble manipulert av ham", skriver Holst.
9.I kriminalpolitisk sammenheng er det neppe nevneverdig forskjell på syv dagers og 21 dagers fengsel, i den forstand at 21 dager generelt er noe bedre middel til å fremme lovlydighet".
10.Kan Nta tenke seg en systematisk innsats for å fremme en uavhengig fredsdebatt i ØstEuropa ?
11.Men vi kunne kanskje tenke oss en litt annen sammenheng å fremme forslaget i.
12.NR rekommanderer Nordisk Ministerråd innenfor de gjeldende lovers rammer i de enkelte nordiske land, å gjennomføre forsknings, utredningsog opplysningsarbeid vedrørende homofiles stllling i de nordiske land, samt å undersøke mulighetene for å oppheve lovgivning som diskriminerer homofile og for gjennom lovgivning å fremme homofiles likestilling og beskyttelse mot forskjellsbehandling.
13.NTA har" hele tiden rettet oppmerksomheten utelukkende mot atomvåpen", sier Konupek, og spør om NTA kan tenke seg" en systematisk innsats for å fremme en uavhengig fredsdebatt i ØstEuropa".
14.Selv om de virkemidler USA benytter seg av i dette området kan diskuteres, er den norske og amerikanske regjering enige om målet, nemlig å søke å fremme en demokratisk utvikling i de angjeldene land.
15.Spørsmålet melder seg om ikke et slikt tidsskrift fra starten bør støttes finansielt av de institusjoner eller kretser som har operaens og ballettens fremme som mål".
16.skal fremme forslag om en henvendelse til Staten om kommunens økonomiske situasjon.
17.Akter man å fremme forslag nok en gang om endring i poengsystemet ?
18.Avspenning, rustningskontroll og gjensidig nedrustning er viktige mål for norsk utenrikspolitikk som Høyre vil arbeide for å fremme.
19.Blokken kan fremme det gode naboskap, sier de.
20.Bussen går fra Oslo klokken 14 fredag 11. mai og vi er fremme klokken 19 samme kveld.
21.De frie gruppene som har eksistert her til lands de siste årene, har gjort mye for å fremme interessen.
22.De sovjetiske ledere mener at konkrete handlinger, og ikke ord, kan rydde veien for normalisering av atmosfæren i vårt forhold til USA, skrev Tsjernenko, og avsluttet brevene til MacBride med ønsket om god helse og suksess i den 80årige irske advokats arbeid til fremme for fred blant folkene.
23.Den klart positive utvikling i trafikksikkerhetsarbeidet på 1970tallet viser imidlertid klart at vi selv med begrensede midler, vil kunne fremme trafikksikkerheten blant utsatte trafikantgrupper som fotgjengere og syklister, sier Erichsen.
24.Dermed vil også Regjeringen gi signaler som kan fremme en viss konsentrasjon og samordning, fremholdt Osmundsen.
25.Det er Justisdepartementet som har det formelle ansvar for å fremme meldingen for Stortinget, men Kommunal og arbeidsdepartementet er i høy grad involvert.
26.Det er bare å finne ut hva du vil og stå på til du er fremme, mener hun.
27.Det er et annet spørsmål hvorvidt visse andre land forsøker å utnytte denne bevegelsen til å fremme sine egne interesser.
28.Det er nødvendig med omfattende endringer i skattesystemet bl.a. for å skape en mer rettferdig fordeling og sørge for at samfunnets ressurser brukes effektivt, for å fremme vekst og sysselsetting.
29.Det som kanskje overrasket meg mest, var at så mange nordmenn ligger langt fremme på dette området.
30.Efter 100 år med denne ordning krever vi at det snarest mulig blir oppnevnt et offentlig utvalg til å utrede og fremme forslag til en ny politiordning som blir slik at vi får en demokratisk, effektiv og moderne oppbygning, sier et samlet landsmøte.
Similar words

 
 

fremme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fremmefremmendefremmet
Indikative
1. Present
jegfremmer
dufremmer
hanfremmer
vifremmer
derefremmer
defremmer
8. Perfect
jeghar fremmet
duhar fremmet
hanhar fremmet
vihar fremmet
derehar fremmet
dehar fremmet
2. Imperfect
jegfremmet
dufremmet
hanfremmet
vifremmet
derefremmet
defremmet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fremmet
duhadde fremmet
hanhadde fremmet
vihadde fremmet
derehadde fremmet
dehadde fremmet
4a. Future
jegvil/skal fremme
duvil/skal fremme
hanvil/skal fremme
vivil/skal fremme
derevil/skal fremme
devil/skal fremme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fremmet
duvil/skal ha fremmet
hanvil/skal ha fremmet
vivil/skal ha fremmet
derevil/skal ha fremmet
devil/skal ha fremmet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fremme
duville/skulle fremme
hanville/skulle fremme
viville/skulle fremme
dereville/skulle fremme
deville/skulle fremme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fremmet
duville/skulle ha fremmet
hanville/skulle ha fremmet
viville/skulle ha fremmet
dereville/skulle ha fremmet
deville/skulle ha fremmet
Imperative
Affirmative
dufrem
viLa oss fremme
derefrem
Negative
duikke frem! (frem ikke)
dereikke frem! (frem ikke)
Your last searches