Norwegian-Italian translation of garanti

Translation of the word garanti from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

garanti in Italian

garanti
sikkerhetnoun garanzia [f], promessa certa [f]
  løftenoun assicurazione [f], garanzia [f]
  overenskommelsenoun garanzia [f], cauzione [f], caparra [f], avallo [m (law)]
  plannoun misura di sicurezza [f]
  handelnoun garanzia [f]
Synonyms for garanti
Derived terms of garanti
Similar words

 
 

More examples
1.Castor" ventes inn til Singapore torsdag, og da må det foreligge garanti.
2.Det er først relativt nylig i dette århundre at USA og Sovjetunionen er blitt verdens sterkeste stormakter, og at maktbalansen i verden har endret seg slik at det frie Europa har sitt maktpolitiske vern i en garanti fra USA.
3.Når folket holder vakt, har vi den beste garanti for fred og sikkerhet.
4.Vi kan overhodet ikke være med på en endring av skattesystemet uten at vi har en garanti for at det samlede skattetrykket blir lavere enn idag.
5.At vi beskikker vårt hus og opprettholder et aktivt NATOmedlemskap, er en garanti for fred, understreker Berte Rognerud.
6.Både Klostergruppen og tillitsmennene i Bergenske mener det er irrelevant å kreve en garanti for aksjenes verdi, og viser til at en slik garanti ikke inngår i den foreliggende avtale.
7.De administrative normene som Arbeidstilsynet har fastsatt gir ingen garanti mot helserisiko.
8.De to hovedorganisasjonene i arbeidslivet bør i løpet av tariffperioden avklare de meget uheldige konsekvensene en garanti i forhold til industriens lønninger og lavlønnsfondet har.
9.Derfor gir de inngåtte avtaler ingen garanti mot et toprissystem, mente Skaug.
10.Dersom Lotto blir innført, ønsker vi statlig garanti for at tippeoverskuddet blir like stort i fremtiden som iår.
11.Dersom vi vedtar kjøreavgift for å finansiere Grunnlinjen, har vi ingen garanti for at pengene ikke brukes til andre veiprosjekter i Osloregionen, sa Svelland.
12.Det Moskva vil ha, er en amerikansk garanti mot at noen av de sovjetiske deltagerne skal hoppe av under arrangementet.
13.Det eneste jeg kan si, er at resultatet ikke hadde vært mulig uten UNIs medvirkning, og jeg her forståelse for at selskapet ba om garanti for beløpet.
14.Det er ingen garanti for at alle får jobb i den nye avisen, men jeg tar det for gitt at dette ligger i kortene, håper redaktør Edvard K. Selvåg.
15.Det er umulig å få en garanti for at så ikke vil skje, ble det svart fra kommisjonens medlemmer.
16.Det stemmer at ingen i NCL har gitt noen garanti for verdien av aksjene, en slik garanti inngår ikke i avtalen.
17.Det å engasjere næringslivet er viktig for å få en garanti for og til nytte for reiselivsnæringen, og at de nye tilbud kan utarbeides også ut fra dennes behov, mente hun.
18.Dette er likevel ingen garanti for at hentingen blir gjennomført.
19.En hundreprosent garanti for at det ikke skal skje noe kan vi selvfølgelig ikke gi.
20.En slik garanti kan de ikke få før vi har hatt møte den 5. september, sier ordfører Kristine Brock Johannessen i Tana i en kommentar til Aftenposten.
21.Er dåpsattesten en garanti for at man er en kristen ?
22.Flertallet i sosialkomiteen og finanskomiteen i Stortinget mente departementets forslag ikke var godt nok, og gikk derfor inn for en garanti om at driften skulle holdes på samme nivå i 1985.
23.Flyktningene kan overhodet ikke returnere til sine hjemland, og vi har heller ingen garanti for at barna vil ta seg av sine gamle, sier førstesekretær Undis Scheslien.
24.Fysisk, ja - men dette er likevel ingen garanti for at det vil gå godt.
25.Har dere noen garanti for at avispapiret blir utlevert til dere ?
26.Hvorfor sier dere nei til å prøve å selge kjøttet, når dere har en garanti om tilbakekjøp og et løfte om eventuell nedsettelse av prisen fra Landbruksdepartementet ?
27.I avtalen som er undertegnet, har vi fått løfte om at ansatte i Linjegods skal få fortrinnsrett ved nyansettelser i Autotransit, men vi har ikke fått noen garanti for at Linjegodsansatte sikres arbeide, sier tillitsvalgt Aud Gundersen, som presiserer at de ansatte ikke ønsker å straffe eller skade bedriften gjennom politisk streik, men å markere sitt syn.
28.Jeg er innstilt på å stille mitt liv som garanti for at møtet skal kunne føre til fred, sa han.
29.Jeg kan jo ikke gi noen skriftlig garanti på å holde nullen.
30.La meg presisere at situasjonen aldri har vært slik at vi ikke kunne stille garanti, men vi har forhandlet ut fra ønsket om at det skulle være lik behandling for alle reisebyråene.
Your last searches