Norwegian-Italian translation of gi rom

Translation of the word gi rom from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gi rom in Italian

gi rom
rørelseverb far passare, lasciar passare, spostarsi, fare spazio, farsi da parte
Similar words

 
 

More examples
1.Afrika" skal gi rom for rockegrupper, teatervirksomhet, verksteder av forskjellig slag og annet.
2.Jeg mener det, men innstillingen kan på visse punkter gi rom for forskjellige tolkninger.
3.Som mor til to skolebarn deler jeg alle foreldres ønske om å gi sine barn en lykkelig barndom, og jeg håper president Nyerere er enig med meg når jeg ønsker at dette skolehus ikke bare vil gi rom for boklig lærdom, men også lek og moro, sang, dans og latter, og tid til å utvikle egenskaper som hjelpsomhet og vennskap.
4.Ved hjelp av tallmagi fremstiller Regjeringen budsjettet som ekspansivt, og hevder at overføringene fra Staten vil gi rom for en aktivitetsvekst i kommunene på en prosent, sier Olsen.
5.Av det samlede beløp kan 25 prosent tilskrives forskjellige spesialkostnader som skyldes at bygget skal gi rom for en sentralbank med seddeltrykkeri, mens knapt 20 prosent er kostnader knyttet til beliggenhet, en særlig krevende tomt og tilpasninger til miljøet omkring.
6.Bare en ny vekst i økonomien kan gi rom for øket aktivitet i kommunene.
7.Bare på den måten kan man - på en forsvarlig måte - gi rom for øket aktivitet i kommunene.
8.Bygningene i bakgrunnen er i så dårlig forfatning at de skal rives, og gi rom for nye fløyer.
9.Den generelle anleggsituasjon som kretsen står overfor kan karakteriseres som tilfredsstillende, fortsetter Terje Johansen, men politikernes syn på anleggsituasjonen kan med god grunn gi rom for pessimisme.
10.Den nominelle økning er på 15 prosent, og vil gi rom bl. a. til fire nye private skoler i året som kommer.
11.Den reises i Nycoveien på Sandaker i Oslo og vil alene gi rom for 50 nye arbeidsplasser.
12.Dessuten må inntektsoppgjøret gi rom for kjøpekraftskompensasjon for grupper som har hatt efterslep i perioden fra 1982 til 84.
13.Det er en slik uavhengighet han føler er nødvendig for å gi rom for likefremhet og menneskelighet.
14.Det er heller ikke opplagt at de statlige og kommunale budsjetter vil gi rom for tiltak som reduserer kostnadene til et akseptabelt nivå.
15.Det er ikke for sterkt tatt i å kalle det en skam at Oslo katedralskole, som flyttet ut av sine lokaler for å gi rom til Norges storting i hine dager og i så mange sammenhenger har spilt en rolle i vårt lands historie, fremdeles må betrakte sin fordums festsal på avstand i et museum.
16.Det må være på sin plass å gi rom for deres mening om den pågående krigen.
17.Det vil ialt gi rom for 11.000 medarbeidere.
18.Dette er nødvendig for å stimulere til innsats og oppsparing og for å motvirke omgåelser og skatteunndragelser, begrenset stigning i de offentlige utgifter er påkrevet for å gi rom for tilstrekkelig skattereduksjon, heter det.
19.Dette skal gi rom for en økning av studenttallet fra 19 500 til 20 050.
20.Dette vil gi rom for ytterligere 15 nye togsett.
21.En av grunnene ser ut til å være den utbredte oppfatning at husleiene er regulert for lavt til å kunne gi rom for tilfredsstillende vedlikehold, som må pågå til faste tider og som skal hindre store ødeleggelser og forfall av bygningene, sier Hansen.
22.En av grunnene ser ut til å være den utbredte oppfatningen at husleiene er regulert for lavt til å gi rom for tilfredsstillende vedlikehold.
23.Et hovedområde er distriktets evne til å gi rom for og yde støtte til en ny stor arbeidsplass av denne type.
24.For å gi rom for en slik utvikling av selvstendig tenkende leger, må det ryddes plass på studieplanen.
25.Formuleringene i loven kan neppe bli annet enn runde og gi rom for tolkninger.
26.Foruten en radikal forbedring av arbeidsmiljøet, ikke minst for det tekniske personale i selskapet, regner man også med at nybygget vil gi rom for femseks nyansettelser.
27.Fra bankhold har det vært hevdet at hvis utlånsveksten er under kontroll i mars, kan det gi rom for rentereduksjoner.
28.Han burde kanskje gi rom for en viss tvil om resepten har virket og om det er mer Høyrepolitikk som trengs.
29.Han fremholdt at den stramme budsjettering burde gi rom for skattelettelser, både for privatpersoner og selskaper.
30.Han hadde råd til å gi rom for visjonene.
Your last searches