Norwegian-Italian translation of gjelde for

Translation of the word gjelde for from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjelde for in Italian

gjelde for
generellverb valere per
  personverb passare per, essere considerato
Anagrams of gjelde for
Similar words

 
 

More examples
1.Din mat skal være din medisin, din medisin skal være din mat", sa Hippocrates, den første lege - og dette må i høyeste grad kunne gjelde for honning !
2.Har De bestemt at loven ikke skal gjelde for Fornebu ?
3.Siden nyttår kan også bidrag til partier fritas for skatt efter bestemte regler, og amnestiet skal la se nye reglene gjelde for fortiden.
4.Den beste loven skal gjelde for de ulike delene.
5.Forskerne antar at disse skremmende resultatene også kan gjelde for mennesker, sier Jan Krogh.
6.I prinsippet skal de samme lover og regler gjelde for reklame i satellittsendinger som i andre medier med reklame i Norge, sier statssekretær Jan S. Levy til Aftenposten.
7.Men jeg kan ikke uttale meg om dette spesielle forbudet også kommer til å gjelde for Sky Channel.
8.Når de lovbestemte krav til å drive forsikring er oppfylt, bør man ha rett til å etablere slik virksomhet, mener Industriforbundet også og vil at dette også skal gjelde for utenlandske selskaper som ønsker å etablere seg i Norge.
9.Når vi vet at Kongehuset er fritatt for skatt, kan jeg ikke skjønne annet enn at det samme også må gjelde for skikonger !
10.Og dersom vi tiltrer de to konvensjonene, vil de samme prinsippene gjelde for utlevering fra en rekke andre land også, sier han.
11.Sikkerhet må ikke bare gjelde for flyselskaper og passasjerer.
12.Adgangen til å oppta likviditetslån i Norges Bank skal fortsatt begrenses til å gjelde forretnings og sparebanker.
13.Allerede fra det nye årets første dag vil nye takster gjelde for tog og statsstøttede bilog båtruter.
14.Arbeiderpartiets medlemmer av Stortingets justiskomite sier imidlertid at samme regler for samboerforhold også bør gjelde for sivile tjenestepliktige.
15.Da måtte det samme gjelde for NRK.
16.De borgerlige partier gikk inn for at innsparingen på 30 millioner kroner bare måtte gjelde for en overgangsperiode på noen år.
17.De nåværende vilkår for å bruke overtid vil imidlertid gjelde fortsatt.
18.De samme forsikringstekniske regler skal gjelde for begge ordninger, slik at ikke en ordning blir favorisert fremfor an annen.
19.Den nye forsøksperioden vil gjelde for ca. to år fra 1. september.
20.Den øverste sats skal gjelde for inntekter over 242 000 kroner.
21.Denne dragkampen om hvilke rammer som bør gjelde for kriminaljournalistikken var nylig tema for Nordisk juristmøte i Oslo.
22.Denne fradragsmulighet bør bare gjelde for transport av førskolebarn.
23.Denne ordning vil også gjelde for 1985, som foreløbig siste år.
24.Departementet ønsker imidlertid at dette bare skal gjelde for privatister ved hovedprøven, og i forslaget til statsbudsjett for 1985 er avgiften satt til 75 kroner pr. eksamensfag.
25.Derfor er det nå aktuelt for ILO å lage spesielle konvensjoner som skal gjelde for sokkelvirksomhet.
26.Dermed ville prinsippet om lik lønn for likt arbeid - som er et selvfølgelig mål ellers i arbeidslivet ikke lenger gjelde for leger.
27.Det NKS nå håper, er at deres foreløbige rapport om kommuneøkonomien vil bli tatt hensyn til i forbindelse med skatteutjevningsproposisjonen som skal legges frem ivår, og som skal gjelde for neste år.
28.Det bør derfor fra sentralt hold presiseres at regelverket for inntak i prinsippet skal gjelde for alle elevene i videregående opplæring.
29.Det bør ihvertfall gjelde for plater produsert i Norge.
30.Det danske forslag var ment å gjelde for ikkenordiske statsborgere.
Your last searches