Norwegian-Italian translation of gjennomsnittlig

Translation of the word gjennomsnittlig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjennomsnittlig in Italian

gjennomsnittlig
generelladjective medio
Synonyms for gjennomsnittlig
Similar words

 
 

More examples
1.En reduksjon i renten for en person med 300 000 kr. i lån og gjennomsnittlig industriarbeiderlønn ville gitt vedkommende 1500 kr. mer å rutte med i året.
2.Regnestykket til Berge er sikkert riktig, problemet er bare at en person med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn sjelden har så meget som 300 000 kr. i lån.
3.Den avtalen som nå er inngått med assurandørforeningen, ville medføre en inntektsreduksjon på gjennomsnittlig 13 prosent ved uendret prestasjon for assurandørene, sier Monsen.
4.Den jevne veksten i varehandelen i 60 og 70årene hvor vi opplevde en gjennomsnittlig vekst på tre prosent i året, er brutt.
5.Det er nylig foretatt en undersøkelse i 16 kommuner som viser at gjennomsnittlig er ca. 75 pst. av barna tilstede, mens man har forutsatt 90 pst. En utnyttelse på 75 pst. betyr at det i virkeligheten er 12 barn tilstede i gjennomsnitt der det er tatt opp 16, sier Astrid Gjertsen som understreker at ingen skal betvile at barnehavepersonalet kan ha en stri tørn.
6.Dette blir gjennomsnittlig 33 dødsfall hvert år i fiskeflåten.
7.Dette skyldes dels at assurandørenes salgsresultater i 1984 tilsier en gjennomsnittlig innteksøkning på ca. 20 prosent og dels yder selskapet betydelige overgangskompensasjoner over en femårs periode.
8.Eftersom Parkinsonpasienter takket være moderne medisiner har en gjennomsnittlig levealder på linje med andre, er det viktig at deres spesielle situasjon blir tatt hensyn til.
9.Eftersom egg er både næringsrikt og billig, kan forbruket for friske personer med fordel øke til gjennomsnittlig ett egg om dagen, sier ekspertgruppen.
10.En barnebok blir gjennomsnittlig lånt ut tre ganger så ofte som en voksen bok, opplyste Newth.
11.En indikasjon på høy produksjon er det rekordstore antall doktorgrader som ble utdelt ifjor - 97 mot gjennomsnittlig 70 de siste år.
12.Flere og flere kvinner vil bli over 90 år, og når man vet at en 90åring gjennomsnittlig har 20 ganger så mange problemer som en 70åring betyr det at morgendagens eldreomsorg stiller oss overfor enda større og vanskeligere oppgaver enn de vi har i dag.
13.Fridtjof Nansen skriver i sin bok" Gjennom Sibirien" i 1914 at hvert år i de vel 400 år tsarriket besto, utvidet Russland sitt landområde med gjennomsnittlig 52 000kv.km. hvert år !
14.Før de to siste uhellene tapte bransjen gjennomsnittlig to kroner som kom inn i premier, sier han.
15.Gjennomsnittlig bruker alle NATOland åtte ganger mer til sosialvesenet enn til forsvaret.
16.Gjennomsnittlig driftstilskudd for en lege vil bli 185 000 kroner pr. år, men hvor mange leger som skal få dette tilskuddet, bestemmer kommunen.
17.Gjennomsnittlig har trafikken økt med ca. 6,5 prosent i juni, juli og august.
18.Gjennomsnittlig har vi ikke øket prisene på noen feriemål.
19.I beste sendetid om kvelden vises det gjennomsnittlig fem voldelige handlinger pr. time.
20.Interessen for moderne dans må også være stor, eftersom dere, tross vanskelige kår har holdt det gående i 10 år med gjennomsnittlig to forestillinger i året ?
21.Jeg kan ikke gi det nøyaktige tall, men en oversikt viser at gjennomsnittlig bruker hver turist ca. 1000 mark.
22.Kvinnene arbeider gjennomsnittlig mer og tyngre enn menn på grunn av dobbeltarbeide.
23.Når vi får vite at i 1974 fikk renholdere gjennomsnittlig cirka 7,50 kroner pr. time, og at de i 1984 passerte 50 kroner i timelønn, er det klart at de fleste oppdragsgivere må se nøye på hva de får ut av pengene.
24.Samtidig er liggetiden for den enkelte pasient blitt redusert med gjennomsnittlig 1,7 dag, slik at det har vært en sterk økning i antall pasienter som har fått behandling ved sykehuset, sier Hafnor.
25.Selv om penger lånes til 15 prosent rente vil det lønne seg for det offentlige å investere 717 000 kroner pr. ny varig, privat arbeidsplass med gjennomsnittlig lønn.
26.Størrelsen på et gjennomsnittlig grunnlån i Husbanken settes til 340 000, dvs. ca. 2 / 3 av anleggskostnadene.
27.Tross vår gjennomsnittlig i høye vaksinasjonsprosent, forteller Vig, blir hvert år barn alvorlig syke, enkelte blir varig svekket og noen dør på grunn av meslingsmitte.
28.UNESCO bør får gjennomsnittlig minst 30 prosent kvinner med i alle sine aktiviteter, og fordoble spesialprogrammene for kvinner fra to til fire prosent av organisasjonens budsjett.
29.Vanlige inntekter - gjennomsnittlig industriarbei derinntekt er omkring 100 000 kr... ?
30.Vi kan bekrefte opplysningene fra Norske Shell A / S om ca. 15 prosent gjennomsnittlig nedgang i bensinsalget siste måned.
Your last searches