Norwegian-Italian translation of gjentatte ganger

Translation of the word gjentatte ganger from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjentatte ganger in Italian

gjentatte ganger
generellother ripetutamente, più volte, frequentemente, in ogni occasione, tutti i momenti
Synonyms for gjentatte ganger

 
 

More examples
1.Hvor blir det av medbestemmelsen, friheten og ansvaret når AUF gjentatte ganger har markert seg sterkt mot større valgfrihet i ungdomsskolen, mot undervisning tilpasset den enkelte elev, og mot at kunnskaper elevene får gjennom fag de selv velger, skal telle med når de søker om plass i den videregående skolen.
2.Kanarifuglene" sto gjentatte ganger nærmest i kø for å avslutte, men utrolig nok ble det kun med en nettkjenning ved Tom Sundby 13 minutter ut i kampen.
3.Det er forøvrig interessant å merke seg at Statoil i andre sammenhenger gjentatte ganger har uttalt tilfredshet med det høye produksjonsvolumet på Statfjord, poengterte Smith.
4.I stedet for å rygge tilbake for strategisk samarbeide med Israel, slik Reaganadministrasjonen har gjort gjentatte ganger, ville jeg gjøre samarbeidet meningsfylt og varig, sa Mondale.
5.Kinesiske myndigheter har gjentatte ganger gitt uttrykk for et sterkt ønske om at Statoil blir med i oljevirksomheten i SydKinahavet.
6.Regjeringen har gjentatte ganger understreket at ansvaret for forhandlingene ligger hos partene, og at Regjeringen derfor ikke vil gripe inn for å hindre noen lønnskonflikt.
7.Vi har gjentatte ganger forsøkt å komme frem til forlik.
8.Aarflot har gjentatte ganger vært nevnt som kandidat, uten at han vil bli direkte fremmet som kandidat fra norsk side.
9.Aftenposten forsøkte mandag kveld gjentatte ganger å få en kommentar fra Oslo Fullevangeliske kirke, men uten å lykkes.
10.Arbeider de elever som gjentatte ganger får svake karakterer så hardt som de burde ?
11.Arbeidere som tok ordet på plenumsmøtet rettet gjentatte ganger angrep på" spekulanter som beriker seg på folkets bekostning".
12.Arbeiderpartiet har på sin side gjentatte ganger gått inn for at Statoil skal få overta Statfjordfeltet fra januar 1987.
13.Arbeiderpartiets taushet er oppsiktsvekkende siden partiet gjentatte ganger har rettet hard kritikk mot Regjeringens boligpolitikk.
14.At det motsatte har vært hevdet gjentatte ganger, særlig i Apressen, gjør ikke påstandene riktigere.
15.Bakgrunnen for at Jockeyklubben har fratatt Dahl lisensen inntil videre, er at han ikke har orden på sin økonomi, at han gjentatte ganger har obstruert overfor stevneveterinær når hans hester har blitt uttatt til doping og generelt kommet med ærekrenkende uttalelser overfor tillitsmenn og veterinærer i flere år.
16.Beboerne har gjentatte ganger forsøkt å få gangbroen ut av reguleringsplanen for området, men til ingen nytte.
17.Betingelsenes avgjørende betydning for adgangen til å kreve opplysninger og underlegge selskapene spesielle begrensninger, er gjentatte ganger understreket i forskjellige offentlige utredninger.
18.Bl.a. har Radio Motor gjentatte ganger underslått at de ikke har vært villig til å ta annen sendetid enn om morgenen.
19.Bokens forfatter, Ronald McRae, som tidligere har arbeidet for den kjente amerikanske spaltist Jack Anderson, forteller om hvordan en person i offisielt oppdrag for marinen gjentatte ganger i løpet av elleve måneder oppsøkte en spiritist.
20.Britiske myndigheter har gjentatte ganger tatt opp spørsmålet om løslatelse, men først tidlig i januar iår antydet Angolas president Jose dos Santos at de ville bli løslatt.
21.Både Gro Harlem Brundtland og Einar Førde har gjentatte ganger uttalt at kommunehelseloven vil gi de pengesterke et førsteklasses legetilbud, mens de andre blir henvist til et middels godt tilbud, et såkalt" turistklasses".
22.Både regjering og storting har gjentatte ganger lovet pensjonistene en inntektsutvikling minst på linje med yrkesaktive.
23.Både under gudstjenesten og utenfor kirken viste mengden gjentatte ganger Vtegnet, Solidaritets hilsen under unntakstilstanden.
24.Ca. en time efter at to serier med varselgranater var sluppet, og efter at mannskapet på" Start" gjentatte ganger hadde slakket og hevet redskapen, løsnet gjenstanden i trålen.
25.Canada i nord, hvor det lenge har vært bekymring over skadeomfanget, har gjentatte ganger rettet kritikk mot myndighetene i USA for ikke å ha gjennomført noe program for å få ned utslipp av skadelige stoffer.
26.DENNE problemstilling er såvisst ikke ny, men blir gjentatte ganger bragt på bane av våkne og ansvarsbevisste parlamentarikere som er opptatt av at Stortingets stilling ikke må svekkes.
27.Da hadde Aftenpostens medarbeidere oppholdt seg utenfor ambassaden i flere timer, og gjentatte ganger blitt bedt om å fjerne seg, både av representanter fra ambassaden og norsk politi.
28.Danmark har også gjentatte ganger sagt at før det kan bli aktuelt å gi seg i kast med en Øresundforbindelse, vil man ha realisert sitt eget og langt viktigere prosjekt, nemlig en bro over Storebælt.
29.De har gjentatte ganger klaget over forholdene i fredsleiren, og hevdet at domstolene har ventet altfor lenge med å gi ordre om at leiren skulle ryddes.
30.De har gjentatte ganger pekt på dagens valgordning og hevdet at den rammer DLF.
Your last searches