Norwegian-Italian translation of grunnlag

Translation of the word grunnlag from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grunnlag in Italian

grunnlag
prinsippnoun fondamento [m], base [f]
Synonyms for grunnlag
Derived terms of grunnlag
Similar words

 
 

More examples
1.At Norge gjennomfører et aktivt analytisk og forberedende arbeid med sikte på å skape et grunnlag som kan gjøre en atomvåpenfri sone i nordisk område til en aktuelt mulighet.
2.Datatilsynet finner grunnlag for å kritisere at det beslaglagte materialet er overlatt andre, slik at det har kunnet foregå kopiering, selv om kopiene i dette tilfellet senere er makulert.
3.De angitte tap virker mer som grove anslag og er efter rettens oppfatning ikke tilstrekkelig grunnlag for namsdom.
4.De berørte parter, forsikringstageren og arbeidstagerne, må selv, på fritt grunnlag, ta stilling til dette spørsmål".
5.Det er efter mitt skjønn problematisk juridisk argumentasjon at manglende håndfast gjennomføring av disse prinsipper - bl.a. på grunn av Hauglins illojalitet - skal være grunnlag for å felle skolens ledelse.
6.Det er innlysende at denne beslutning ikke ble tatt på et rent forretningsmessig grunnlag," skriver avisen, som melder at prisforskjellen på Aker Verdals og nederlandske Heeremas anbud var på nær 20 prosent - i Heeremas favør.
7.Det hevdes at åpne høringer kan forhindre at Stortinget fatter vedtak på sviktende grunnlag, ved at folk som har greie på sakene blir hørt på forhånd.
8.Det kan være grunnlag til å åpne for smidigere ordninger - for eksempel meldinger over telefon.
9.Det koster å være kar - særlig når en er kvinne" skal fortrinnsvis brukes som grunnlag for diskusjon blant journalistene, og forhåpentlig blir den også lest av redaktører og nykommere i yrket.
10.Det må være grunnlag for å si at en bevisst innsats gjennom flere år har ført til at visesangen som kulturfaktor har fått en meget stor utbredelse", skriver Lars Hauge bl.a.
11.Det var ikke ubetydelige summer de hadde kunnet putte i egen og familiemedlemmers lommer, ved at de på falskt grunnlag hadde fått utbetalt lærerlønninger fra studieringer hvor de aldri hadde deltatt og som aldri hadde blitt holdt.
12.Det viktigste er at hver enkelt familie selv må få muligheten til å vurdere spørsmålet om fos terdiagnostikk på fritt grunnlag...
13.Dette er etter mitt syn forutsetningen for å få til et forretningsmessig samarbeid i næringen, som grunnlag for økt lønnsomhet og som forutsetning for å få gjennomført den omstilling og nyskapning i fiskerinæringen som en rekke stortingsrepresentanter etterlyste i debatten.
14.Drivhuset" av høyteknologi som er oppstått i dette efterhvert verdenskjente distriktet i California, er skapt på grunnlag av forutsetninger som tildels ikke er tilstede i Norge.
15.En antar at det neppe vil være mulig for mange å drive privat praksis på dette grunnlag.
16.Enten en etablerer seg med en kompromissløsning i retning av at" hovedtyngden av lærerne" skal være bekjennende kristne (slik Hauglin foreslo) eller en krever at alle lærere skal identifisere seg personlig med institusjonens kirkelige basis og målsetting, må derfor være klart at en bare kan ha grunnlag for å vurdere om dette er tilfellet dersom en på en eller annen måte spør søkerne diskret om dette.
17.Ertog og Øre" hvor han på grunnlag av inngående detaljstudier av betalingsringer og vektlodder kunne vise at det norske vektsystem i eldre jernalder er en refleks av skiftende mynt og vektenheter i romersk keisertid.
18.Finnes det så mye grunnlag for slike holdninger at foreldre bør ha dårlig samvittighet ?
19.Fraværet av egne vurderinger blir også noe forunderlig når departementet i det ene øyeblikket mener kommisjonen har gjort et verdifullt arbeid med en omfattende oversikt og dokumentasjon, for i det neste å legge til at man på saklig grunnlag kan være uenig i dens konklusjoner.
20.Hun mener det er grunnlag for å hevde at barn kan lære mye av å se på TV og forøvrig finner hun det nødvendig å understreke at skremmebildene av mediets iboende skadevirkning er hentet fra en helt annen situasjon enn vår.
21.Isbjørner" i lave grunnlag er som regel ensbetydende med et hav av galopper.
22.Man har heller ikke noe grunnlag for å mene at gallup hadde vist penere resultater om Senterpartiet hadde holdt seg utenfor Regjeringen, eller endog fraskrevet seg ansvaret for en borgerlig regjering.
23.Meg best" og" Meg bedre vite" er historiens evig gjentatte grunnlag for å stille seg selv over andre i fordelingssituasjoner.
24.Nå må man si at det er merkelig at en erfaren politiker som Willoch bidrar til å skape grunnlag for slike spekulasjoner.
25.Når man tenker på den debatt som legeavtalen skapte og den motstand den møtte, er denne uvitenhet nærmest skremmende, og man må spørre seg om ikke store deler av debatten og motstanden har vært basert på et sviktende grunnlag.
26.Open Roads" vil også bli gitt ut i resten av Skandinavia, men skal du ha noen forhåpninger, må det være et grunnlag.
27.På det grunnlag var det vanskelig å nekte Oppland en utbygging som det synes å være så bred enighet om behovet for," sier han.
28.grunnlag av denne innstilling fra rådet for kunstnerisk utsmykking av Universitetets eiendommer, av slo universitetsdirektøren en søknad fra Norsk Kvinnesaksforening om på denne måte å hedre Aasta Hansteen.
29.grunnlag av det begrensede materiale som foreligger, er det lettere å forestille seg situasjoner hvor (den sovjetiske) nordflåten kan bli slått tilbake og et akseptabelt minstemål av sjøbårne forsyninger kan bli bragt over Atlanterhavet, enn å innbilde seg et vellykket forsvar av sentralavsnittet mot en sovjetisk offensiv.
30.På ideologisk grunnlag har Venstre avvist at de politiske motsetninger i Norge kan fanges opp av en tradisjonell rødblå konfliktmodell.
Your last searches