Norwegian-Italian translation of grunnskole

Translation of the word grunnskole from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grunnskole in Italian

grunnskole
skolernoun scuola elementare [f]
Synonyms for grunnskole
Derived terms of grunnskole
Similar words

 
 

More examples
1.Dette er en ressurskrevende oppgave, spesielt når man vet at 45 prosent av de registrerte fremmedsproglige elever i norsk grunnskole bor i Oslo.
2.Jeg mente det måtte foreligge en feil, men fikk som svar at jeg hadde fått null poeng fordi jeg ikke fylte minstekravet, som da var grunnskole, eventuelt middelskole eller realskole, som det før het.
3.Temaer som kvinner og energi, vannforsyning, de spesielle forhold for kvinner på landsbygden i utviklingsland, og grunnskole også for jenter bør land hvor spørsmålene er mer relevante enn i Norge, selv ta opp, sa statsråden.
4.30 grupper hadde som mål" en styrket lærerutdanning, og derved en bedre Grunnskole i fremtiden".
5.62 prosent her har utdannelse ut over grunnskole, mens det gjennomsnittlig er 51 prosent for hele landet.
6.Av mange aktuelle temaer kan jeg nevne" Fremtidens grunnskole" hvor den nye grunnskolemeldingen drøftes.
7.Boken har artikler om norskfaget i grunnskole, videregående skole, og i lærerutdannelsen ved pedagogiske høyskoler, distriktshøyskoler og universiteter.
8.Bydelen har både grunnskole og videregående skole, og Hammersborg fritidsklubb har nye lokaler.
9.Bydelen har en grunnskole, Ruseløkka, med 508 elever.
10.Bør svenskene innføre norsk som fag i sin grunnskole ?
11.DA skolebruksplanen ble vedtatt, var situasjonen i Oslos grunnskole ca. 14 000 ledige elevplasser, fordelt på 111 skoler.
12.De to må, i likhet med mange andre skoleelever i Oslos grunnskole, slite med gamle lærebøker, opptil 15 år gamle.
13.Den situasjon som møter mange unge ved avsluttet grunnskole, er bekymringsfull.
14.Denne skal være en" overbygning for grunnskole, barnehave og fritidshjem".
15.Det er 11 års obligatorisk skolegang i NordKorea, fordelt på ett års forskole, fire års grunnskole og seks års ungdomsskole.
16.Det er her vel verdt å merke seg at skolesjefen i denne omgang ikke fremmer forslag om hvor reduksjonene skal foretas, bortsett fra at han ønsker å ta i bruk den videregående skolen på Ris som grunnskole.
17.Det er prisverdig at Aftenposten i sin leder 29. oktober tar til orde for at norskfaget nå bør oppjusteres i norsk grunnskole.
18.Det heter i listen over forslag at skolebiblioteket ved den enkelte grunnskole må være tilgjengelig et visst antall timer hver uke, og at en bibliotekar da må stå til tjeneste for elevene.
19.Dets tosidige siktemål er å heve den generelle kompetanse på høyteknologiområdet innen grunnskole og videregående skole og å legge opp til forsøk ved enkelte skoler i samarbeid med fagmiljøer i regionen slik at disse skolene kan virke som ressurssentra.
20.Elever som tar fransk eller tysk, eller begge deler, både i grunnskole og videregående skole, må få konkurransefortrinn i forhold til dem som velger hestestell, friluftsliv eller form og farge, skriver Tor Neumann.
21.En tidligere forskningsrapport har vist at Mønsterplanens krav om trafikkopplæring ikke blir efterlevet i dagens grunnskole.
22.Fordi Staten har overlatt mer og mer av ansvaret til kommunene, er vi i ferd med å få en generelt dårligere grunnskole.
23.Gjennom lagene ønsker Aftenposten og Norges Orienteringsforbund å stimulere til bruk av kart og kompass i grunnskole og lokalmiljø slik at friluftsinteressene stimuleres og rekrutteringen til oidretten økes.
24.Her skal opplyses at undertegnede er medlem i en komite underlagt skolestyret som er delegert ansvaret for spesialundervisningen i vår lokale grunnskole.
25.Hvem vil ikke gå her i åtte år efter grunnskole og videregående skole for å bli noe ?
26.I 1969 fikk vi en ny skolelov som blant annet innførte 9årig obligatorisk grunnskole for hele landet.
27.I Telemark har man gjennomført et interessant prosjekt i grunnskole og videregående skole.
28.I denne sammenheng har vi også vurdert Hersleb skole, men det er ønskelig at den fortsetter som grunnskole, sier skoleinspektør Jasper.
29.I uttalelsen fra RV heter det at budsjettforslaget betyr drastisk økning i arbeidsledigheten, avgiftssjokk for befolkningen, forverring av de eldres kår, overfylte og dyre barnehaver, landets dårligste grunnskole og gaten som tilholdssted for de unge.
30.Idag går det 4600 fremmedsproglige elever i norsk grunnskole.
Your last searches