Norwegian-Italian translation of grunntanke

Translation of the word grunntanke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grunntanke in Italian

grunntanke
talenoun concetto fondamentale [m], nota dominante [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Den nye grunntanke i tysk politikk - mer vekst og samtidig mindre stat - angriper konsekvent årsakene til de problemer som er oppstått med bl.a. to millioner arbeidsløse.
2.Kinesiske ledere har sagt at når Hongkong vil få fortsette med sin kapitalisme, er det ut fra den grunntanke at to forskjellige politiske systemer godt kan eksistere innenfor ett og samme land.
3.Min grunntanke er at jeg vil ha noen avslappende, avstressende år før jeg sier farvel til dette jordiske liv.
4.Selvsagt er det mulig å peke på at Amnestys grunntanke bygger på en idealistisk humanisme.
5.Ser De noen uoverstigelige prinsipielle eller praktiske innvendinger mot å realisere den grunntanke som her er løselig skissert ?
6.Tross uenighet om detaljer virker det som om de fleste kan slutte seg til Skattekommisjonens grunntanke nemlig å senke marginalskattene og utvide skattegrunnlaget ved å fjerne fradragsmuligheter.
7.Slik uttrykker den polske frie teatergruppen Gardzienice sin grunntanke om teatrets skjebne idag.
8.Det var min grunntanke hele veien som formann at forbundet med sin begrensede økonomi bare hadde kapasitet til å ta seg av en utvalgt gruppe med internasjonale muligheter, og at klubbene måtte ta seg av de øvrige.
9.Dette ble også en grunntanke i nyplatonismen.
10.Men samarbeidet førte også til at de to italienske bilmerkene fikk hver sin nye modell, utviklet fra samme grunntanke.
11.På alle disse områdene trues menneskeverdet, mente Lønning, og oppfordret til et fornyet engasjement utfra den grunntanke at mennesket er en del av skapelsen, at mennesket er Skaperens verk.
12.På den grunntanke bygget vi våre planer - i den ånd legger vi idag UNGDOM frem for våre lesere.
Your last searches