Norwegian-Italian translation of grunnvann

Translation of the word grunnvann from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grunnvann in Italian

grunnvann
vannnoun acqua freatica [f], acqua del sottosuolo [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Hva kan det komme av at grunnvann, som tas opp i jordbruksdistrikter, ikke er forurenset av husdyrgjødselen ?
2.Jeg har i store deler av mitt liv vært opptatt av å bringe kunnskaper om geologi, om grunnvann og om forurensning av vårt miljø ut til menigmann, sier professor, dr. philos. Steinar Skjeseth.
3.Problemet med Ullevål har alltid vært for høyt grunnvann og urimelig sen drenering og opptørking.
4.Av de 3800 fabrikker i Polen slipper 1800 avfallet rett ut i grunnvann.
5.Banedekket som består av fin sand skal holdes frostfritt ved at grunnvann med en temperatur av åtte varmegrader strømmer gjennom et 30 000 meter langt rørnett som ligger 15 centimeter under sanddekket.
6.De to forskerne som har skrevet rapporten, Hallvard Ødegaard og Helge Brattebø, fastslår at høyt nitratinnhold generelt ikke er noe problem ved norske vannverk, men at mange små private vannverk basert på grunnvann trolig kan ha et uakseptabelt høyt nitratnivå.
7.Enkelte steder er denne fjelltypen splittet opp i lag med grunnvann mellom hvert.
8.I oktober ifjor støtte tunnelarbeiderne plutselig på store mengder grunnvann inne i Holsfjordtunnelen.
9.Kommuneingeniør Bjørn Orhagen innrømmer at ingen hadde forutsett at det skulle være så mye grunnvann ved Gampen, som stedet heter der den våte overraskelsen meldte seg.
10.Kommunens geotekniske kontor har fra iår fått økte ressurser til å utarbeide undergrunnskart, og foreta systematisk innsamling av data vedrørende grunnvann og setninger.
11.Når disse ikke er tette, som tilfellet i høyeste grad er med Sentrum stasjon, blir det tilsig av grunnvann, og vannstanden synker i området rundt.
12.Når han først hadde tatt sitt første ensomme, angstfylte og vaklende skritt mot forræderiet, har han antagelig plutselig følt en jublende sammenstyrtning av sine forskjellige personlighetslag, der alle grunnvann blandet seg.
13.Programmet består av tre enheter, en for atmosfæren (luft og nedbørskontroll), en for vassdrag, fjorder og grunnvann og en for syrenedfall og dets virkninger.
14.På vei tilbake til havet gjennom grunnvann og små bekkesig gir det ny friskhet til alt som lever.
15.Sameiestyret for Asketjern og Blaker Vannverk har boret fem hull efter grunnvann på Kjernsmo i Nes på Romerike, og samtlige hull gir vann.
16.Satellittdata kan også brukes til å påvise grunnvann og vil derfor kunne få avgjørende betydning for de land som opplever livstruende tørke.
17.Selve lavaasken brukes oppå det sparsomme jordsmonnet overalt på Lanzarote, for her eksisterer ikke grunnvann i det hele tatt.
18.Skal vi tro Mehren, oppnådde Treholt sin personlighetsintegrasjon idet han gikk i fremmed tjeneste - han følte" en jublende sammenstyrtning av sine forskjellige personlighetslag, der alle grunnvann blandet seg".
19.Torv har en meget stor evne til å anrike uran, og torv kan inneholde opp til 10 000 ganger mer uran enn grunnvann som renner gjennom en torvmyr.
20.Vannverk som bruker grunnvann som kilde, bør pålegges å kartlegge utviklingen i årene fremover, heter det.
21.All avledning av grunnvann og tildekking av sprekker synes for meg i det vesentlige å innebære at man skjuler et problem i stedet for å løse det.
22.Arbeiderpartiet og Høyre mener at restprodukter fra anleggets elektrofilter må deponeres som spesialavfall for å unngå utvasking av tungmetaller i grunnvann og dyrkbar mark.
23.Den har nå i årevis tappet ikke bare omgivelsene for grunnvann, men også bykassen for de penger som måtte være igjen.
24.Det er imidlertid ikke lenger godt nok for en forsvarlig forvaltning av grunnvannsressursene, og ved flere anledninger er det pekt på behovet for nye lovregler om grunnvann.
25.Det er skjedd en rivende utvikling i utnyttelse av grunnvann i løpet av noen tiår.
26.Det finnes nå omkring 80 000 borebrønner og cirka 40 større vannverk som baserer seg på grunnvann i grus og sandforekomster.
27.Det har vist seg at grunnvann har vært å stole på.
28.En tunnel 50 meter ned i Oslos ekstremt usikre og uoversiktlige undergrunn med bl.a. blåleire, alunskifer, syre, grunnvann og et 50 tonns trykk mot veggene, kan få skremmende konsekvenser både for tunnelen, trafikken og bebyggelsen ovenpå.
29.Flere av debatantene uttrykte frukt for øket biltrafikk uten skikkelig veinett, forurensninger av grunnvann og overføring til Gardermoen av all trafikk Fornebu ikke kan ta.
30.Forbudet gjelder utslipp til vassdrag eller grunnvann og retter seg både mot gårdsanlegg og fellesanlegg for våtluting av halm.
Your last searches