Norwegian-Italian translation of henvise til

Translation of the word henvise til from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

henvise til in Italian

henvise til
sideverb riportarsi, riferirsi
  sendeverb rinviare, mandare, indirizzare
Similar words

 
 

More examples
1.Da vil jeg få henvise til partiets egen programpost om kriminalitet, hvor det bl.a. heter at når en person har sonet for hva han eller hun har gjort, er saken opp og avgjort, sier Peterson som mener partiledelsen ikke kan forlange ny nominasjon.
2.Han kan ikke bare henvise til den økonomiske gjenreisning og hva han har gjort i løpet av sine først fire år, sier kongressmann Vin Weber fra Mondales hjemstat Minnesota.
3.Hvilke oppgaver har disse utført, og hvilke nyvinninger kan de henvise til ?
4.Jeg fikk ikke engang lov til å henvise til de sovjetiskafghanske styrker, bare til sikkerhetsstyrkene.
5.Jobben er ikke bare enkel selv om vi har mye positivt å henvise til.
6.Vi er sikre på at det blir over pari, og ellers får vi bare henvise til eksperter som har tippet at den vil ligge på 130150kroner.
7.Vi representerer en bransjeinteresse, noe som selvfølgelig ikke skal stikkes under stol, men de undersøkelser vi har å henvise til, er foretatt uavhengig av oss.
8.Å henvise til forskjellige kulturidentiteter nærmest for å unnskylde klanderverdig adferd når to folkegrupper møter hverandre, er både selvmotsigende og forkastelig.
9.Arbeiderpartiets leder Gro Harlem Brundtland og LOs nestformann Leif Haraldseth forsvarte samarbeide med å henvise til likhetene mellom Arbeiderpartiets forslag til arbeidsprogram og fagbevegelsens handlingsprogram som skal sluttbehandles på LOkongressen i mai neste år.
10.At Stray kommer" uforberedt og slentrende" til internasjonale konferanser tilbakeviste han også sterkt med å henvise til at i motsetning til de fleste utenriksministre som nøyer seg med å lese opp ukegamle ferdigskrevne manuskripter, sitter han selv oppe det meste av natten med sine nærmeste medarbeidere for å forberede seg.
11.At dette vedkommer et menighetsråd, kan vi fastslå ved å henvise til 23 i Lov om den norske kirkes ordninger.
12.Av plasshensyn må jeg begrense meg til det aller nødvendigste, og når det gjelder utredningens utgangspunkt og anliggende får jeg nøye meg med å henvise til boken.
13.Bankene kan henvise til at myndighetene ved mange anledninger de siste årene har oppfordret dem til å ta betalt for sine tjenester.
14.Barnehavesjefen innrømmer at økt foredrebetaling vil skape problemer for mange, men avfeier disse med å henvise til at en tredjedel av barna har friplass.
15.Blir det derimot tilslutning til forslaget, vil Ap. kunne henvise til et budsjettoverskudd på ca. 90 millioner neste år.
16.Brusletten kunne henvise til kvinnerettet hjelpearbeide med meget positive resultater.
17.De kan henvise til en rekke eksempler på at politiet har unnlatt å forfølge klare rettslige overgrep med en politisk bakgrunn.
18.De kan henvise til økonomiminister grev Otto Lambsdorff, som sier at" det er riktig at 35 timers uke uten lønnsnedslag vil skape nye arbeidsplasser - i Japan og Korea, men ikke hos oss".
19.De klimatiske forhold er så spesielle ved en lang rekke av våre flyplasser at det ikke er tilstrekkelig å henvise til internasjonale bestemmelser.
20.De resultatene vi kan henvise til forteller da også at vi er på rett vei.
21.Den lemfeldige og inkonsekvente innvilgelsen av bruks endringssøknader fører til forskjellsbehandling og presedens slik at stadig flere vil kunne kreve bruksendring ved å henvise til bygningsrådets nåværende praksis.
22.Den norske delegasjon i Buenos Aires, ledet av ekspedisjonssjef Per Tresselt i UD, vil forøvrig henvise til lovende resultater med den nye norske sprenggranatharpunen, som et mer humant avlivningsvåpen til erstatning for kaldharpunen, som har møtt mye motstand fra dyrevernhold.
23.Den overveiende negative reaksjon burde norsklærere snarere ta på alvor enn grettent å henvise til østlendingers urimelige sidemålshat.
24.Dessuten kan man henvise til den surrealistiske norske folkevisen om laksen som leika i furutopp.
25.Det betyr at det arbeide, det engasjement - og fremfor alt de politiske markeringer og uttellinger vi kan henvise til - vil bli helt avgjørende for oss.
26.Det er få viner som i historisk sammenheng kan henvise til så stor oppmerksomhet og lovprising fra den europeiske hoffverden som tokayeren.
27.Det er her lett å henvise til innsnevringen av E 6 Strømsveien ved Etterstad.
28.Det er her nok til å henvise til det hysteri AIDS har utløst mange steder i USA.
29.Det er ikke nok å henvise til flere offentlige stillinger !
30.Det er nok å henvise til Finland, som markedsfører et bilde av sin nasjon og sitt næringsliv på en måte som bare må vekke beundring.
Your last searches