Norwegian-Italian translation of holde hemmelig

Translation of the word holde hemmelig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

holde hemmelig in Italian

holde hemmelig
anliggendeverb tacere, tenere nascosto, tenere segreto
Synonyms for holde hemmelig
Anagrams of holde hemmelig
Similar words

 
 

More examples
1.De sakkyndige mener, efter det Aftenposten har grunn til å tro, at det er av stor betydning å holde hemmelig de opplysninger som er offentliggjort i artikkelen, ikke minst for å sikre stasjonen mot sabotasje eller andre tiltak en fremmed makt kan iverksette for å sette stasjonen ut av drift.
2.Denne svenske verdensbegivenhet klarte foreldrene å holde hemmelig i fem uker, og det til tross for at horder av journalister har ligget flate efter nyheten i nesten ni måneder.
3.For selv da Hitler måtte stanse nedslaktningen av de gamle og syke på grunn av at hans leger ikke kunne holde hemmelig det som foregikk på dødsanstaltene, fortsatte leger og sykepleiersker helt til krigsslutt å myrde ned for fote på sykehusene og pleiehjemmene ikke minst lot de barn sulte ihjel.
4.Foreløpig vil vi holde hemmelig hvem som skal spille sammen med oss,men jeg kan love at samtlige er kjente navn som har hatt en hit på de engelske listene.
5.Orlogskaptein Børresen mener at artikkelen inneholder opplysninger som det hadde vært ønskelig å holde hemmelig.
6.Det dreiet seg her om et norsk varslingsanlegg som det var gjort store anstrengelser for å holde hemmelig.
7.Det er offentliggjort ting som det norske forsvar er best tjent med å holde hemmelig, og det er klart at anleggets betydning er svekket.
8.Noen prøver å løse dette problem i storsamfunnet ved å holde hemmelig hvem de stammer fra.
9.Selv om de ikke hadde drevet direkte efterretningsvirksomhet, hadde de langt overskredet grensen for hvordan man kan offentliggjøre ting Forsvaret vil holde hemmelig.
Your last searches