No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword hovedsak. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Ethnos driver kontinuerlig desinformasjon med mål å villede en i hovedsak ikkekommunistisk leserkrets og gresk politisk opinion i Sovjets interesse" og utgivelsen av avisen er" det dristigste og mest vellykkede desinformasjonsprosjekt som KGB har iverksatt i et vestlig land til dags dato".
2.Alle konsentrerer seg om sengen, som om det er noen hovedsak.
3.Det dreier seg i hovedsak om rene telefonlinjer samt et mindre antall datalinjer, opplyser informasjonskonsulent Morten Berner i Oslo teledistrikt.
4.Det politiske Norge er i all hovedsak samlet når det gjelder skjerpet skattekontroll.
5.Flere internasjonale grupper arbeider for at Paraguays viktigste handelspartnere - i hovedsak de store vestlige nasjonene - setter igang økonomisk boikott av vårt hjemland for at et reelt demokrati kan innføres.
6.Hjelpen nådde i hovedsak frem til de rike, hevder Earthscan.
7.I hovedsak absolutt ja.
8.I hovedsak har vi fått medhold i klagen i en komiteanbefaling som styringsorganet i ILO har sluttet seg til, opplyser høyesterettsadvokat Håkon Helle, som har ført saken for OFS, under en pressekonferanse i Stavanger torsdag eftermiddag.
9.Iall hovedsak er de enige, blir det sagt.
10.Jeg har nemlig aldri sett det som en hovedsak å være bare forkynner, sier Dahl, og dermed befinner han seg jo på haugiansk grunn.
11.Men innsatsen vil fortsette, erklærer statsministeren, som bl.a.bebuder regjeringsinitiativ for en ny ordning med praksisplasser både i privat og offentlig virksomhet, og i hovedsak finansiert av det offentlige.
12.Men jeg ønsker å fastslå at det i hovedsak ikke er noen motsetninger mellom NAGS og Miljøverndepartementet.
13.Mens forskningstemaene hos oss i hovedsak blir bestemt ut fra de enkelte forskeres interesser og initiativ, skjer alt mye mer strukturert og planlagt i øst.
14.Statens lønn og driftstilskudd bør i hovedsak bidra til å dekke merutgiftene for den yrkeshemmede arbeidskraft.
15.Statlige støyvernmidler går i all hovedsak til skjerming av riksveier.
16.Svært ofte kan det virke som om menneskets syndighet, og ikke den utrolig perspektivrike forsikringen om at vi alle er skapt i Guds billede, blir gjort til hovedsak.
17.Utbyggingen av Trollområdet (vest for Bergen) og eventuell utbygging av gassfelt på Tromsøflaket er utbyggingsoppgaver av slik nasjonal betydning at de bør i hovedsak ledes av norske selskaper med Statoil i nøkkelrolle, påpeker Arbeiderpartiets oljepolitiske utvalg.
18.Vi har tro på et økonomisk system som i hovedsak bygger på markedsøkonomi.
19.Øket innsats i eldreomsorgen er en hovedsak for Høyre og et viktig ledd i styrkingen av vårt totale helsestell.
20.10 00015 000 tilskuere er ventet til stevnet som i hovedsak vil være preget av sivile flyaktiviteter, skjønt arrangørene fortsatt håper på oppvisning av et F16 jagerfly fra Luftforsvaret.
21.15 av de nye leddtrikkene, som hittil har trafikkert rute 9, skal overflyttes til trikkehallen på Grefsen, og i hovedsak betjene rutene 1 og 7.
22.226 millioner kroner i tilleggsbevilgninger på årets budsjett, i hovedsak til sosial, sykehus, skole og boligformål.
23.37 av ansøkningene er avslått, og dette er i hovedsak begrunnet med at disse legene har annet hovederverv.
24.Aftenposten har lest denne og kan fastslå at programforslaget i all hovedsak følger opp det sikkerhetspolitiske kompromiss som ble inngått i Stortinget ivår mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene.
25.Aharon Klieman, som er professor i internasjonale forbindelser ved universitetet, hevder at den tid kan være nær forestående da Israel i all hovedsak kan bli dominert av de økonomiske impulser som våpensalget gir.
26.Aksjemarkedet viste totalt sett små endringer forrige uke, men de små endringene som kunne registreres på ukebasis var i hovedsak i negativ retning.
27.Akvakultur i Norge idag betyr fremdeles i all hovedsak intensivt oppdrett av laks og regnbueørret i notposer i sjøen.
28.Alle de tre pressemenn han hadde funnet frem, var i hovedsak enige med ham, og hans egen iltre tone fikk gjensvar i smakfullheter som" Neandertaleren" om Barry Goldwater og at" et lik burde ikke skjæres ned når det henger så godt", sagt med tanke på utenriksministeren.
29.Allikevel er det ikke det homofile forhold som er hovedsak i denne boken.
30.Alt i midten av femtiårene tonet han flagg, og i hovedsak har han holdt fast på tematikken.