Norwegian-Italian translation of i plenum

Translation of the word i plenum from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i plenum in Italian

i plenum
møteadjective plenario
Similar words

 
 

More examples
1.Vi ser også behovet for å drøfte uttagningsprosedyren og tar gjerne opp i plenum.
2.Aftenpostens sportsredaksjon i plenum ga Thorstvedt sitt tillitsvotum og Kvam en plass på benken.
3.All den stund Reagan ikke gjør noen opphevelser, er det fåfengt for partiets mer sentrumsorienterte politikere å ta opp kampen i plenum her i Dallas.
4.Av de fem resolusjonene som stod på dagsorden, ble to ferdigbehandlet og vedtatt i plenum.
5.Bare en sak er behandlet av overligningsnevnden i plenum, og her ble det innvilget fradrag med 8 mot 1 stemme for renter innbetalt til Bokreditt / Kjøpekort A / S. Tre andre saker er behandlet av overligningsnevndens underkomiteer.
6.DEN manipulering man her er vidne til, vil uten tvil bli tatt opp når Kringkastingsrådet i plenum skal drøfte sine egne arbeidsformer og ikke minst forholdet mellom NRK og Rådet, både praktisk og prinsipielt.
7.De to greske representantenes utspill i nasjonalforsamlingen kan enten få et skriftlig svar innen 20 dager, eller bli godtatt for debatt i plenum.
8.De to statsministrene hadde et over to timer langt privat møte mandag før ministerdelegasjonene møttes i plenum.
9.Debatten som fulgte i plenum, ble innledningsvis preget av sterkt munnhuggeri om ting som var skjedd.
10.Den kanskje mest iøynefallende reform som Odelstinget i plenum førstkommende fredag vil gi grønt lys for er at det skal holdes et årlig kirkemøte, som skal ha 80 medlemmer med representanter for alle landets 11 bispedømmer.
11.Den plassen som har voldt oss mest hodepine, er høyrebackplassen, men i plenum kom vi tilslutt frem til mossingen Rune Gjestrumbakken som spilte en prima match i Stavanger sist søndag der Moss med kniven på strupen vant 30, og kom seg et øyeblikk unna nedrykningen.
12.Deres innlegg i plenum vil være mindre interessante enn deres samtaler under fire øyne.
13.Det endelige styret velges av NOK i plenum.
14.Det er også litt av årsaken til at det" månedens lag" Aftenpostens sportsredaksjon har kommet frem til i plenum for juni inneholder seks nye navn i forhold til mailaget.
15.Det er ventet at komiteen avgir sin innstilling om saken idag, eftertersom den efter planen skal drøftes i plenum førstkommende fredag.
16.Det må nå fremsettes et formelt forslag om nyvalg gjennom nasjonalforsamlingens juridiske komite som ifølge grunnloven må behandles tre ganger av de folkevalgte i plenum.
17.Det var knapt noen under 40 år som hadde ordet i plenum.
18.Det ventes at prinsippet om tvungen OLdeltagelse vil bli godkjent når de 88 medlemslandene møtes i plenum i Los Angeles under ledelse av IOCs presiden Juan Antonio Samaranch.
19.Et flertall i komiteen støtter altså et fortsatt" liv" for Filmgruppe 1, men dette flertall blir til et mindretall når saken skal behandles i plenum i Stortinget.
20.Formannen og nestformannen blir valgt i plenum, det samme blir to av styremedlemmene (f).
21.Frøysnes påpeker at dette ikke er inntrykket man sitter igjen med efter å ha hørt russernes innlegg i plenum, men at underhåndssamtalene gir grunn til en viss optimisme.
22.Her skulle jo Høyesterett ha trådt sammen i plenum i betraktning av den lov som gjelder for Høyesterett når den vil fravike en dom i en tidligere høyesterettssak angående prinsipielt samme forhold.
23.I den saken måtte Høyesterett i plenum prøve om Regjeringen og Stortinget hadde fattet forvaltningsmessig gyldige vedtak.
24.I en uttalelse i Aftenpostens morgennummer for 29. mars iår har et medlem av Oslo overligningsnevnd iallfall kunnet opplyse at spørsmålet om fradrag for renter ved avbetalingskjøp i løpet av de siste 8 år bare en gang har vært behandlet av overligningsnevnden i plenum, og da med det utfall at fradrag for renter ble innrømmet.
25.I løpet av iallfall de siste åtte år synes dette å være den eneste gang spørsmålet om fradrag for renter ved avbetalingskjøp har vært til behandling for overligningsnevnden i plenum, og da altså med det utfall at fradrag for rentene ble gitt.
26.I rådet stemte 14 av de 15 medlemmene på ham, og i plenum fikk han støtte fra 133 av de 159 delegasjonene.
27.I år er det fotballmedarbeiderne i Aftenpostens sportsredaksjon som i plenum vil ta ut disse lagene.
28.Jeg reiste meg opp i plenum og sa opp jobben med brask og bram !
29.Men større medfølelse har de krav på som får sin skjebne knyttet til avgjørelser, som skal fattes i komiterom og i plenum i de lyse dager og, ikke minst, de lyse netter frem til sommeren.
30.NATOlandene mener at det nå må være mulig å komme i gang med reelle drøftelser i stedet for de svært så generelle diskusjoner i plenum som nå pågår.
Your last searches