Norwegian-Italian translation of initiere

Translation of the word initiere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

initiere in Italian

initiere
begynnelsenverb avviare, iniziare, promuovere
  hemmelighetverb iniziare, introdurre
Synonyms for initiere
More examples
1.Et viktig siktemål med programmet er å initiere eksportvirksomhet.
2.Helset understreker at Forsvarets politiske ledelse må initiere et samarbeide med befalsorganisasjonene og legge opp en opptrappingsplan for omregning som trinnvis gjennomføres ved de neste fire eller fem tariffoppgjør.
3.Men det er næringslivets holdning til den elektroniske utvikling som vil initiere selve prosessen.
4.Staten er prinsipielt ikke istand til å initiere og finansiere en varig stabil økonomisk vekst.
5.Studien bør være logisk dokumentasjon for hensiktsmessigheten av på kort og på lang sikt både planlegge og initiere tiltak som sikrer produktivitetsutviklingen gjennom strategiske investeringer og en full utnyttelse av teknologifaktorenes positive muligheter.
6.Målet er å koordinere, stimulere og initiere kvinneforskning, slik at den blir en naturlig del av det videnskapelige studium i alle fagene ved Det historiskfilosofiske fakultet, fremhevet Graue, på et tidspunkt hvor kvinneforskningen i Norge feirer sitt 10årsjubileum.
7.Dessuten har den etter loven ansvaret for å initiere tvangstiltak hvor dette synes påkrevet.
8.Dette skal initiere, koordinere og støtte finansielt alle aktiviteter i høyskolemiljøet som vedrører internasjonalisering.
9.Ikke for å produsere noen skriftlig fremstilling, men for i åpningsinnlegg i debatten på rådets siste møte å initiere rådets drøftelser av sin egen situasjon og gi en reaksjon på ministerrådets planer for noen år fremover.
10.Sekretariatet skal organisere, initiere og støtte svensk polarforskning, og skal også drive informasjon om emnet samt være en institusjonell kontakt med utenlandske organisasjoner og forskere.
11.Selv tror jeg ikke at sosialministeren løper noen risiko for å initiere større dødelighet og mer konemishandling, fordi han åpner for selvbetjening, visualisering og informasjon om produktene, gjerne også deres skadevirkninger.
12.Skogselskapet har blant annet vært med å initiere det første forskningsprosjektet på dette området her i landet.
Similar words

 
 

initiere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) initiereinitierendeinitiert
Indikative
1. Present
jeginitierer
duinitierer
haninitierer
viinitierer
dereinitierer
deinitierer
8. Perfect
jeghar initiert
duhar initiert
hanhar initiert
vihar initiert
derehar initiert
dehar initiert
2. Imperfect
jeginitierte
duinitierte
haninitierte
viinitierte
dereinitierte
deinitierte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde initiert
duhadde initiert
hanhadde initiert
vihadde initiert
derehadde initiert
dehadde initiert
4a. Future
jegvil/skal initiere
duvil/skal initiere
hanvil/skal initiere
vivil/skal initiere
derevil/skal initiere
devil/skal initiere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha initiert
duvil/skal ha initiert
hanvil/skal ha initiert
vivil/skal ha initiert
derevil/skal ha initiert
devil/skal ha initiert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle initiere
duville/skulle initiere
hanville/skulle initiere
viville/skulle initiere
dereville/skulle initiere
deville/skulle initiere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha initiert
duville/skulle ha initiert
hanville/skulle ha initiert
viville/skulle ha initiert
dereville/skulle ha initiert
deville/skulle ha initiert
Imperative
Affirmative
duinitier
viLa oss initiere
dereinitier
Negative
duikke initier! (initier ikke)
dereikke initier! (initier ikke)
Your last searches