Norwegian-Italian translation of inndeling

Translation of the word inndeling from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

inndeling in Italian

inndeling
landnoun scissione [f], divisione [f]
Synonyms for inndeling
Similar words

 
 

More examples
1.Det har bl.a. sammenheng med at en inndeling med tre klasser krevde en lengre forberedelse.
2.Det kan ikke øke sikkerheten når departementet foreslår å fjerne alle krav til inndeling (seksjonering) i industribygg, mener foreningen.
3.Vi drøftet mange forslag for inndeling, bl.a. inndeling efter boligtyper, pris o.l., men vi kom til at den beste løsning var å fordele inndelingen efter geografisk beliggenhet.
4.Vi foretok denne inndeling i full forståelse med eiendomsmeglerne, sier direktør Bøe.
5.Bare dilettanter hopper over oppdeling av naturen til smådeler og inndeling i kategorier og tror de kan skulke analysen på veien til syntesen.
6.De gamle grekeres inndeling av temperamentstyper har vist seg forbausende seiglivet.
7.De kan selv avgjøre når og hvor lenge de vil arbeide med en oppgave, uavhengig av skoledagens inndeling i timer, sier rektor Borstad.
8.Den flittige Henriksen, som alt i 1740 hadde ferdig et forarbeide til verket, hadde foretatt en inndeling av stoffet i tre, som skulle bli beholdt.
9.Det har skjedd en inndeling av samfunnet efter rase og etniske særtrekk (jfr. innvandrernes stilling på arbeidsmarkedet, fremmedloven med forskrifter, SIBO, FLYBO, etc.)
10.Falangistpartiets militsleder, Fadi Frem, som ikke deltok i Lausanne, ønsker også en inndeling i kantoner.
11.Formålet er å finne frem til en bedre inndeling for alle tettsteder som har byer med trange grenser som kjerne.
12.Fra første april innføres det en ny kirkelig inndeling i Oslo.
13.Fylkesmann Odvar Nordlis argument for en inndeling av Østlandet i to regioner deles av flere.
14.Norske Sivilingeniørers Forening mener planen gir en for fastlåst inndeling av vassdragene i prioriteringsgrupper, og mener den har fått preg av en verneplan.
15.Nå er SAS i ferd med å gjeninnføre tverrgående inndeling på flyene for røkere og ikkerøkere.
16.Når det ikke er medaljekrav i disse klasser, er det heller ikke nødvendig med inndeling i 5års aldersklasser med konkurranse i hver klasse om merket.
17.REGJERINGEN har vedtatt endringer i den kirkelige inndeling og geistlige betjening i Sunnhordland.
18.Regjeringen har i statsråd fastsatt endringer i den kirkelige inndeling i Porsgrunn kommune.
19.Regjeringen vedtok iformiddag endringer i den kirkelige inndeling i Oslo.
20.Slekten står så høyt i sine landsmenns bevissthet at dens medlemmer på en måte ikke er berørt av den inndeling i kaster og rang som andre indere er så bundet av.
21.Utvalget foreslår en inndeling i fem landsdeler.
22.Valget av Abu Nader skjedde i konkurranse med Samir Geagea, som ansees som en ytterliggående høyreorientert politiker og en av Falangistpartiets ledende talsmenn for en inndeling av Libanon i kantoner efter et religiøst mønster.
23.Flertallet av elevene vil ha en annen inndeling av skoledagen enn den vanlige med 45 minutter før friminutt.
24.I tillegg til inndeling i fire grupper lån har vi også delt personkundemarkedet i to : de som er kunder i DnC og alle de andre som kan bli våre nye kunder.
25.Avtalen forutsetter en opphevelse av det sekteriske system og går også imot en geografisk inndeling av Libanon efter religiøse prinsipper, såkalt kantonisering.
26.Busch er 35 år gammel og kommer opprinnelig fra Spydeberg i Østfold - eller Moss politidistrikt om man skal holde seg innenfor den politimessige inndeling av geografien.
27.Christiania Torv ble også anlagt i strid med kravene til den sosiale inndeling av den nyanlagte byen.
28.De har ingen fastlåste meninger om hva som skal presenteres, men antyder at de har likt Knut Bjørnsens og Toppen Bechs rolige og fine sendinger og deres inndeling i innslag til faste tider.
29.De siste 10 år har rennene fulgt de vanlige reglene for kretsrenn og landsrenn med inndeling i klasser 911 og 1215 år.
30.Den geografiske inndeling i avgiftssoner skal i 1986 være som den er idag, foreslår også Regjeringen.
Your last searches