Norwegian-Italian translation of innebære

Translation of the word innebære from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innebære in Italian

innebære
generellverb connotare, implicare
  medføreverb implicare, comportare, portare con sé
  resultatverb voler dire, significare, equivalere a
Synonyms for innebære
More examples
1.Leve i sannheten," kaller han det med alle konsekvenser det måtte innebære.
2.Ny vekst"programmet forutsetter at den økede satsingen også skal innebære et nært inntektspolitisk samarbeide mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.
3.Selvfølgelig vil det være vanskelig på forhånd å ha noen klar formening om hvilke besøk som kan innebære fare for smugling av f. eks. narkotika.
4.nødvendig å foreta en jevn avvirkning, noe som selvsagt må innebære en utskiftning (NB ! legg merke til det nye ordet for" hugst", nå utskiftning) av eldre trær - også de store furutrærne".
5.At vi nå for første gang etablerer oss utenfor landets grenser, vil også innebære interessante muligheter når det gjelder innkjøp og markedsføring, sier direktør Sigurd Astrup.
6.Bilorganisasjonenes forslag om å knytte en egen norsk oljepris på det innenlandske markedet til den dollarkurs Regjeringen legger til grunn i Nasjonalbudsjettet, vil bare innebære en kortvarig forsinkelse av bensinprisøkninger i tider med økende dollarkurs.
7.Dagens organisasjonsmodell vil innebære at ett selskap, Statoil, om få år vil få en helt dominerende stilling, bl.a. hva angår inntekter, innflydelse og kjøp av varer og tjenester fra norsk næringsliv.
8.Den nye ordningen vil innebære utsettelse av beskatningen for den økonomiske fordel som oppnås når ansatte erverver aksjer i bedriften til underkurs.
9.Den vil nemlig innebære at de svakeste - de som tjener minst - i større grad blir utelukket fra arbeidsmarkedet.
10.Dersom Dramatens tall er så katastrofale som det høres ut til, må det innebære at teatret ikke har foretatt de endringer det burde ha gjort ifjor, sier Göransson.
11.Det er et mål for kvinner å få delta i en idrett lik den menn utøver, men utviklingen må også innebære at kvinnelige verdier og egenskaper blir tatt vare på.
12.Det er så mye som er billigere i Sverige enn i Norge, og den svenske regjerings forslag vil neppe innebære de helt store prisøkninger sett med norske øyne, sier Kjønstad.
13.Det vil selvsagt innebære en større fare for lønnsnevnd fra myndighetenes side.
14.Det ville nemlig innebære at vi måtte avsløre andre selskapers prispolitikk, og det akter vi ikke å gjøre, sier han.
15.Det ville være høyst beklagelig dersom Senterpartiets nye programutkast skulle innebære et nei til nye oppgaver for de norske oljeselkapene Saga Petroleum og DNO, sier stortingsrepresentant PerKristian Foss (h) Han mener en slik endring i forhold til borgelig politikk vil innebære en klar svekkelse av bredden i det oljepolitiske miljø og fremholder at Høyre ikke kan akseptere en slik utvikling.
16.Dette brevet vil veie tungt og innebære et alvorlig tilbakeslag for søknaden fra Falun / Åro" om OL i 1992.
17.Efter Høyres oppfatning vil kjøreavgiften innebære en urimelig ny bilavgift som særlig vil ramme Oslos egne bilbrukere hardt.
18.Egyptoppholdet, som vil innebære trening og to kamper (en offisiell landskamp), er en fin anledning for Hans Hermann Henriksen til å komme inn i miljøet, sier Røste Fossen.
19.En benektelse eller en bekreftelse fra vår side ville innebære fare for at sikkerhetsgraderte opplysninger blir kjent, opplyser CIAtalsmann Larry R. Strawderman.
20.En flyplass med rutetrafikk i dette området ville innebære at flere bedrifter etablerer seg på Romerike.
21.En godkjennelse av rapportens forslag vil innebære et stort nederlag for det internasjonale miljøvernarbeide.
22.En omlegging vil innebære en stor fordel for oss.
23.En systematisk fremgangsmåte kan for eksempel innebære at man oppsøker produktsektorer der noen fra før av har internasjonalt monopol.
24.For Indata kan samarbeidsavtalen innebære en økonomisk verdi på 4050 millioner allerede til neste år, sa markedssjef Sjur Fjellbirkeland i Indata til Aftenposten under et presseseminar i VestTyskland arrangert av Norges Eksportråd.
25.Gjenvalg av Reagan vil innebære at SydAfrikas nåværende politikk vil bli opprettholdt, og det vil være katastrofalt, sa Tutu, som mente at vestlig politikk overfor apartheid gir" demokratiet et dårlig rykte".
26.Handlingsplanen for dataundervisning må ikke innebære stillstand for skoler som ikke omfattes av planen !
27.Hva vil endringene innebære ?
28.Hvis man skulle sette en for kort frist for arbeidet med stortingsmeldingen, kan det umuliggjøre et slikt tverrpolitiske samarbeid, sier statsministeren, som også legger vekt på at man ikke fremlegger et system som kan innebære senere skatteforhøyelser.
29.Hvis meldingene er sanne, vil et slikt angrep innebære en uheldig ny opptrapping av krigen, fastslo departementet, som ikke kunne bekrefte opplysningene" på dette tidspunkt", men forsikret at utviklingen blir fulgt nøye.
30.I alminnelighet burde eksistensen av statlige støttetiltak innebære at det ikke vil være rom for lokale lønnstillegg, heter det i brevet.
Similar words

 
 

innebære as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) innebæreinnebærendeinnebåret
Indikative
1. Present
jeginnebærer
duinnebærer
haninnebærer
viinnebærer
dereinnebærer
deinnebærer
8. Perfect
jeghar innebåret
duhar innebåret
hanhar innebåret
vihar innebåret
derehar innebåret
dehar innebåret
2. Imperfect
jeginnebar
duinnebar
haninnebar
viinnebar
dereinnebar
deinnebar
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde innebåret
duhadde innebåret
hanhadde innebåret
vihadde innebåret
derehadde innebåret
dehadde innebåret
4a. Future
jegvil/skal innebære
duvil/skal innebære
hanvil/skal innebære
vivil/skal innebære
derevil/skal innebære
devil/skal innebære
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha innebåret
duvil/skal ha innebåret
hanvil/skal ha innebåret
vivil/skal ha innebåret
derevil/skal ha innebåret
devil/skal ha innebåret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle innebære
duville/skulle innebære
hanville/skulle innebære
viville/skulle innebære
dereville/skulle innebære
deville/skulle innebære
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha innebåret
duville/skulle ha innebåret
hanville/skulle ha innebåret
viville/skulle ha innebåret
dereville/skulle ha innebåret
deville/skulle ha innebåret
Imperative
Affirmative
duinnebær
viLa oss innebære
dereinnebær
Negative
duikke innebær! (innebær ikke)
dereikke innebær! (innebær ikke)
Your last searches