No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword innflytelse. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Astrid Lindgrens innflytelse på norsk kulturutvikling er stor, ikke minst i skolen.
2.De eneste som kan ha reell innflytelse på oljeselskapenes prispolitikk er myndighetene.
3.I betraktning av den stadig økende praktiske betydning av meteorologien er det ønskelig at de forskjellige lands regjeringer får en sterkere innflytelse på organisasjonens arbeide.
4.Komiteen mener at utnyttelsen av kabelnett til eierselskapets egne sendinger kan skape en prinsipielt betenkelig innflytelse over mediasituasjonen og - utviklingen.
5.Reaksjonene er som alltid basert på den antakelsen at et eget departement for særinteressene garanterer innflytelse i Regjeringens arbeid.
6.Så lenge juristene aktorerer saken i retten og har ansvaret for bevisføringen må de også kunne gripe inn på efterforskningsstadiet og øve innflytelse på hva som bør og skal belyses.
7.Arbeiderpartiet er for alle nedrustningsforslag Norge ikke har noen innflytelse over, men har ingen forslag til hvordan vi kan påvirke denne utviklingen, beklaget partisekretæren.
8.Dagens ASUavtale gir efter manges mening de ansatte for sterk innflytelse.
9.De vil miste sin innflytelse hvis partikongessen holdes efter planen.
10.Den østeuropeiske innflytelse er i denne sammenhengen helt minimal, men det ville være uforsvarlig og uakseptabelt å avgrense LVFs verdensvide preg ved å avskjære disse kirker fra å medvirke i våre styrende organer.
11.Det er grunn til å anta at en økende vesteuropeisk innflytelse i vestlig samarbeide, kan gjøre det lettere for de østeuropeiske land å oppnå større handlefrihet.
12.Det er viktig at vi har en produsent som står under innflytelse av uavhengige regissører, og arbeider på deres premisser, ble det sagt.
13.Det finnes intet grunnlag for antisovjetisk virksomhet innenfor landets grenser, men man kan ikke lukke øynene for at det på grunn av fiendtlig innflytelse utenfra fremdeles begås forbrytelser mot staten, sa Andropov.
14.Det virker som om finansbyråkratene, som bare ser seg blinde på tall, har større innflytelse over kulturbudsjettet enn kulturpolitikerne !
15.Føler du til enhver tid at din innflytelse innad i den store institusjon er i samsvar med den skyteskiveposisjon du befinner deg i utad ?
16.Hva som skjer der, vil ha innflytelse her, fordi det vi forsøker er å slukke brann i huset ved siden av.
17.Hvilken grad av innflytelse ønsker vi å ha på vår egen utvikling omkring år 2000 ?
18.Hvor stor innflytelse vi kommer til å få, får jo tiden vise, men at det finnes et stort behov, vet vi med sikkerhet.
19.I løpet av et par år vil man kunne ta inn andre lands reklamesendinger i de fleste norske hjem, uten myndighetenes innflytelse, skriver forbundet.
20.I vårt arbeide har vi lagt opp til at en eventuelt ny bedrift skal ha profesjonelt styre, hvor også andre interessenter får innflytelse.
21.Idag har jeg mer moralsk enn politisk innflytelse.
22.Jeg er redd antiatombevegelsen og arbeiderpartiet vil få mindre innflytelse dersom vi motsetter oss enhver rakettutplassering uansett, sa Faber.
23.Jeg hadde lest overalt om datamaskinenes voldsomme innflytelse på arbeidslivet og samfunnslivet forøvrig.
24.Jeg må også si at det forbauser meg når norsk rosports rikstrener, Åke Fiskerstrand, lurer på om hard mengdetrening kan ha hatt innflytelse på testresultatene, fortsetter Adamczyk.
25.Jeg tror ikke det er lenge til den dagen da ILO vil bli istand til å utøve en direkte innflytelse på den økonomiske politikken i verden.
26.Kvinnene har liten tilgang til posisjoner som gir makt og innflytelse, sa hun i sitt fordrag.
27.Lavere grad av spesialisering kombinert med mangel på informasjon og kommunikasjonsmuligheter ga (små) grupper liten mulighet til politisk innflytelse.
28.Men barn har jo ingen virkelig innflytelse.
29.Men hvis definisjonen på en transaksjonsøkonom er en investor som går inn for å få makt og innflytelse kun for å berike seg selv, uten å tilføre selskapene noe, eventuelt strippe dem for verdier, kan fordømmelsen være på sin plass.
30.Men virkeliggjørelsen av disse muligheter kommer til å avhenge av en oppriktig streben efter å sikre stabiliteten i utviklingen av de tosidige forbindelser og beskytte dem mot innflytelse fra tilfeldige skiftninger på den internasjonale arena, heter det videre.