Norwegian-Italian translation of inngående

Translation of the word inngående from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

inngående in Italian

inngående
vinkeladjective rientrante
  retningadjective verso l'interno
Synonyms for inngående
Similar words

 
 

More examples
1.Dokumentasjonen er omhyggelig og samvittighetsfull, og stoffet underkastet en inngående analyse.
2.Ertog og Øre" hvor han på grunnlag av inngående detaljstudier av betalingsringer og vektlodder kunne vise at det norske vektsystem i eldre jernalder er en refleks av skiftende mynt og vektenheter i romersk keisertid.
3.Forutsetningen er at den etat som skal motta slike meldinger, har inngående kunnskaper om de samlede redningsressursene, forutsetninger for å vurdere redningstaktiske / materielltekniske forhold samt tilstrekkelig akuttmedisinsk innsikt.
4.Jeg, Bakunin - bruddstykker av en urostifters liv og levned" er en inngående og velskrevet psykologisk studie av det revolusjonære menneskes indre liv.
5.Alle partier har behandlet OLsaken inngående, sier han.
6.De inngående diskusjonene med stats og partileder Konstantin Tsjernenko og utenriksminister Andrej Gromyko viser at forholdet mellom SovjetUnionen og Frankrike er hjertelig, sa Francois Mitterrand på en pressekonferanse i Moskva fredag.
7.Den legges opp efter lange og inngående samtaler.
8.Det er ingen tvil om at både de psykiske og de fysiske skadene burde vært behandlet inngående.
9.Det er muligens ikke galt å si at det er ulogisk, og spørsmålet er blitt drøftet ganske inngående de senere år.
10.Det skal en langt mer inngående analyse til før vi anbefaler kjøp av reklametid i nye programtilbud.
11.Ikke alt tåler en mer inngående vurdering.
12.Særlig når det gjelder håndverkslovene, vil det være behov for inngående drøftelser med Norges Håndverkerforbund, fremholder statssekretæren i Industridepartementet.
13.Vi diskuterte dette punktet inngående før vi startet.
14.Vi har grunn til å tro at innbruddet forutsetter inngående forhåndskunnskap om våpenlageret, sier politadjutant Arvid Ødegård til Aftenposten.
15.1180 ble undersøkt ved 1. hjelpsstasjoner og 209 måtte få mer inngående behandling.
16.600 elever og alle lærerne arbeider inngående med emnet som kan besiktiges i form av veggaviser langs korridorene.
17.Advokat Øyvind Hoel, som førte saken for selskapet i retten, sier til Aftenposten at domspremissene må studeres inngående før dette blir avklart.
18.Alle søkere må finne seg i å bli vurdert i form av inngående undersøkelser, intervjuer osv., og langtfra alle ektepar får innvilget sin adopsjonssøknad.
19.Arrangørene håper på god oppslutning om mønstringene, og fremhever de mange fine samlingene som publikum vil få anledning til å studere inngående.
20.Aspengren redegjør inngående for hvorfor Horten Verft engasjerte seg i skip det selv bygget.
21.Aukrust opplyste at utvalget ikke har hatt inngående diskusjoner om arbeidsledigheten, og han mente at essensen må være at ledigheten stabiliserer seg.
22.Avkokt torsk har også vært inngående undersøkt.
23.B. F. Skinner hevder, under stor motstand fra de fleste psykologer, at det er adferd og dens betingelser som må studeres mer inngående.
24.Bakgrunnen for dette analyseres inngående for Norges del.
25.Bare inngående undersøkelser kan fastslå hvordan det egentlig forholder seg.
26.Begge sider anstrengte seg for å fremsette sine synspunkter så klart og inngående som mulig, sa Vauzelle.
27.Blant annet at den etat som skal motta slike meldinger har folk på vakt som har inngående kunnskaper om de samlede redningsressursene, forutsetninger for å vurdereredningstaktiske / materielltekniske forhold samt tilstrekkelig akuttmedisinsk innsikt.
28.Boken er forfattet av Thor S. Halvorsen og Gunnar Steinmoen, og er gitt bred og inngående omtale i dagspressen.
29.Brun ledet Casas Heddy i årene 19771979, og kjenner stedet inngående.
30.Bullgruppens rapport, som tidligere er inngående referert i Aftenposten, inneholder bl. a. passuser om sterkere kontakt med EPS og samarbeidsorganer hvor alle de europeiske NATOland er med.
Your last searches