No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword inntektsbringende. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.1 var å anerkjenne husarbeide bare som underhold, men i det påfølgende punkt sier jeg uttrykkelig at Høyesterett nå har anerkjent husarbeide som likeverdig med inntektsbringende arbeide (s.
2.Arbeiderpartiet mener det er viktig at Oslo kommune beholder sine eiendommer - særlig de inntektsbringende, fordi man derved sikrer seg et nødvendig styringsselskap for den fremtidige byutvikling.
3.Bankene deltar aktivt i kredittforetagendenes emisjonsvirksomhet noe som for bankene er en inntektsbringende virksomhet.
4.Barneaktivitetene er ikke så inntektsbringende, men ikke desto mindre viktige.
5.Barzel var dengang" avhengig av hjelp fra andre", sa Biedenkopf, for igjen å kunne komme i gang med et inntektsbringende yrke ved siden av virksomheten som" menig" medlem av parlamentet.
6.Blant annet mener påtalemyndigheten å kunne bevise at tiltalte i løpet av dette året har hatt en disponibel pengebeholdning på nesten en million kroner - uten at han har kunnet vise til inntektsbringende arbeid.
7.Datakommunikasjon vil redusere behovet for Postverkets tradisjonelle tjenester i de strøk av landet der de er mest inntektsbringende.
8.De viktigste oppgavene er å gi informasjon til sykdomsrammede, deres familier og myndighetene, organisere trivselstiltak og arrangere inntektsbringende tiltak for å skaffe penger til organisasjonens drift, forskning og pollenvarsler.
9.Den totale trafikk gikk opp med 3,4 prosent, men dette var vesentlig lite inntektsbringende gods som tømmer og malm, ifølge Holøs.
10.Dessuten har banken satset sterkere på likviditetsstyringen for å holde nede renten på de midler banken tar inn, og det er investert i inntektsbringende virksomhet som bl.a. fondsvirksomheten.
11.Det er nemlig ikke alle som har en lang og inntektsbringende utdannelse bak seg.
12.Først når banken var overbevist om at virksomheten ville være inntektsbringende for banken, gikk den med på å opprette sjekkkonto, som var uten renter for innskyteren.
13.Først og fremst fordi den uten et skikkelig båtregister i likhet med hva vi har for bilenes vedkommende, aldri vil kunne bli inntektsbringende.
14.Hvorfor skal en bok som det har kostet et årsverk å lage, og som gir en månedslønn eller to i inntekt, overlates til ubegrenset, gratis / offentlig bruk på bekostning av inntektsbringende salg ?
15.I 1970årene var utviklingen innen dette område relativt langsom, mens dataselskapene gjorde store fremskritt innenfor den mer inntektsbringende administrative databehandlingen.
16.I denne situasjon, og i påvente av et annet og mer kommunevennlig flertall på Stortinget, foreslo Oslo Arbeiderparti en midlertidig heving av skattører, en aksjonsplan mot skattesnyteriet og andre inntektsbringende tiltak.
17.Landsmøtedeltagerne oppfordrer derfor det norske folk om å støtte organisasjonens inntektsbringende tiltak, landslotteriet, synsfadderog regnbuevennaksjonene og synsforsikring.
18.Med unntak av enkelte inntektsbringende etater, betales det ikke inn arbeidsgiverandel til Statens Pensjonskasse.
19.NSF har også budsjettert med fire millioner kroner på lotterier og andre inntektsbringende tiltak.
20.Rådet går imot at man endrer Lov om reisebyråer, som vil kunne medføre sterk geografisk sentralisering og spesialisering av bare de mest inntektsbringende deler av reisebyråvirksomheten.
21.Som kjent er Norge dårlig bevendt med små bedrifter som tør satse på lite inntektsbringende varer.
22.Sverige og Danmark har gjort det lenge, Norge bare i liten grad og mest for noen få boktyper - langtfra tilstrekkelig til å få frem en stamme profesjonelle forfattere eller forfattere som kan se på dette som arbeide på linje med annen, inntektsbringende virksomhet.
23.Så siden fotballen i gode tider har vært meget inntektsbringende, antas det at ca. tolv tusen små og store franske klubber i praksis har skjult sine overskuddsinntekter i" svarte kasser".
24.Til tross for den økonomiske bedring i verdenssammenheng, har overskuddet på tonnasje gjort at det har tatt noe lengre tid enn antatt å få inntektsbringende fraktmarked.
25.Ved den ordinære budsjettbehandling kjemper Oslo Arbeiderparti regelmessig mot inntektsbringende tiltak.
26.Fløtingen på kanalen er nedlagt, og for å opprettholde inntektsgrunnlaget, er det nødvendig å se på andre inntektsbringende kilder.
27.Men bankfunksjonærer lever jo av bankenes inntektsbringende tiltak ?
28.De som utelukkende fungerer som liaisonkontorer, uten inntektsbringende virksomhet på kinesisk jord, vil i almindelighet slippe skatt.
29.Den mest inntektsbringende avgiften blir også neste år merverdiavgiften, eller momsen som den heter i dagligtale.
30.Det er for å hindre at offiserer går over til mer fristende og inntektsbringende stillinger andre steder.