No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword intensjon. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Dette har vært Foreningens intensjon siden avgiften ble innført, også under forarbeidet.
2.Men poenget er at forskriftene må følge lovens intensjon.
3.Min intensjon i denne forestillingen har vært å finne frem til det menneskelige grunnlag bak Holberg.
4.Vestlige analyser av det sovjetiske romfartsprogram forsyner oss med beviser for at Moskvas intensjon er å skaffe seg militær overlegenhet i det ytre rom, heter det i rapporten om" Sovjets militære romfartsdoktrine".
5.Aftenpostens brevforfatter (Hans Vatne ?) klarte å gi oss et riktig bilde av salmens intensjon, og med" bakkekontakt" på den jorden, hvor vi ennå befinner oss.
6.Av og til kommer det også et befriende humoristisk understatement, og det kan trengs, for Franks skriver poesi uten nerve og intensjon.
7.Beslektet med dette er de enda større vanskeligheter når en forfatter med en bestemt intensjon bruker nonsensord eller ikkeeksisterende ord, eventuelt lager nye ord selv.
8.Bokens intensjon og dens faktiske utformning når det gjaldt emne, nivå og faglig kvalitet i relasjon til disse ; tilgjengelighet og presentasjonsform for den informasjon som fremlegges ; stil i presentasjonen, relevans og kvalitet i illustrasjoner ; kvalitet i registre og indekser ; dekningsgrad og kvalitet i bibliografiske opplysninger og referanser ; aktualitet i stoffvalg ; bokens fysiske utformning og originalitet.
9.Da Holmenkollmarsjen ble arrangert for første gang for 11 år siden, var det Skiforeningens klare intensjon å lage et helt spesielt turrenn som skulle ta vare på de beste norske skiløpingstradisjoner.
10.Den kristendom man kaller" horisontal" er, i sin dypeste intensjon, en vilje til å ta Kristi konkrete krav alvorlig og følge de anvisninger Jesus selv har gitt oss i sin gripende skildring av dommedagen (Mt. 25, 3146).
11.Den nye loven hadde som intensjon å skape mer likhet innen et fylke, men resultatet vil bli likhet under dårligere betingelser på dette felt.
12.Den rimeligste tolkning ville, efter mitt skjønn, være at loven da ble tolket efter lovgivernes intensjon, slik det ble klart uttrykt i den endrede lovtekst av 1982.
13.Denne intensjon har naturligvis først og fremst født en gjennomsiktig farve.
14.Departementet må tro meg når jeg sier at jeg nærer et sterkt ønske om at dets intensjon i denne saken skal bli realisert med litt ekstra hjelp fra Stortinget.
15.Deres anliggende var i høy grad tuftet på den nåværende intensjon i nevnte paragraf i arbeidsmiljøloven.
16.Dessuten vil de ta sikte på de helt unge, med den intensjon å kunne drive mer forebyggende arbeide.
17.Det er et suverent grep i hans intensjon om å komponere to svære vinger på hver vegg, en mørk og senkende i bevegelsen, og en lys, stigende.
18.Det er ikke Bibelens intensjon å være en lovbok som påbyr bruk av bestemte metoder og teknikker i barneoppdragelsen, påpeker utvalget.
19.Det er strenge offentlige forskrifter efter skogloven for skogsdriften i Oslomarka, og innenfor disse har skogbruket den intensjon å forvalte områdene ut fra en balansert flerbruksfilosofi, dvs. at alle interesser skal få plass ved siden av hverandre.
20.Det har aldri vært Justisdepartementets intensjon at varetektsfengslede skulle plasseres i Politihusets venteceller, men dette har vært mer eller mindre praksis på grunn av fulle fengsler, spesielt på Østlandet.
21.Det har det ikkesosialistiske flertall avvist fordi fylkeskommunens intensjon hittil har vært å begrense det direkte økonomiske engasjement til ytterkommunen.
22.Det må være hevet over tvil at dette 20 prosents refusjonstilbud til pasienten er et klart brudd på lovens intensjon, og fremmes kun i den hensikt å tvinge fysioterapeuter til å inngå avtale med kommunene.
23.Det svekker utstillingens dekorative preg og betoner dens uttrykksfunksjon, begge deler sikkert høyst forsvarlig og riktig med utgangspunkt i dens temavalg og intensjon.
24.Det var ikke bare deres ønske, men også en rekke navngjetne sovjetiske åndsarbeideres intensjon at dette miljø burde sikres som et minnesmerke over en av Russlands største og folkekjære poeter.
25.Dette er ansvarsbevisste mennesker, som fullt ut godtar viltlovens intensjon, at viltet skal beskyttes.
26.Dette er en utvikling som bare i liten grad er blitt påaktet av de ansvarlige myndigheter, og dersom det nå er myndighetenes intensjon å øke universitetenes relative andel av ressursene til høyere utdannelse, vil det være en beslutning som går imot de studievalg de utdannelsessøkende idag selv foretar.
27.Dette er milevidt fra vår intensjon.
28.Direktør Rolf Selvik i flyplassavdelingen i Luftfartsverket sier at de idag ikke har kapasitet til å oppfylle Luftfartsmeldingens intensjon om at lavt prioriterte flyplassprosjekter kan komme i gang tidligere enn i Stortingets tidsskjema.
29.Efter min oppfatning har lov om tannhelsetjenesten en klar intensjon om offentlig styring.
30.Egentlig roterer mønstringen i sin intensjon omkring tre eggeskallhvite og tynne hulformer i dens midte, efter min opplevelse.