Norwegian-Italian translation of kalking

Translation of the word kalking from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kalking in Italian

kalking
teknisknoun calcara [f], fornace da calce [f]
Anagrams of kalking
Similar words

 
 

More examples
1.Det statlige tilskudd til kalking av sure fiskevann bør komme opp i fra 15 til 20 millioner kroner årlig i tre år, heter det i et brev forbundet har sendt til Miljøverndepartementet.
2.Allerede ifjor fikk vi en million på statsbudsjettet til kalking.
3.Det avsettes videre vel fem millioner kroner til innsatsen mot sur nedbør, bl. a. til kalking av vann og vassdrag.
4.Det må bevilges mer penger til kalking av vann og vassdrag, og det må fortsatt stilles penger til disposisjon for et utstrakt forskningsarbeide vedrørende sur nedbør, mener representantskapet i Nidarå Tømmersalslag.
5.Et omfattende forskningsprosjekt, det såkalte kalkingsprosjektet, avslutter sitt arbeid iår med å gi ut fagrapporter og en praktisk brukerveiledning for kalking av elver og vann.
6.Forsøkene viser at kalking er et effektivt mottiltak mot forsuring av vassdrag og tiltakene har ingen skadelige bivirkninger.
7.INDUSTRILANDENE er forlengst kommet til et punkt hvor det ikke nytter å basere seg på reparasjonstiltak, som f.eks. kalking av skog og vann.
8.Men det er positivt å se at hele fire millioner kroner skal brukes på kalking av ferskvann.
9.Norges Jeger og Fiskerforbund er klar over at kalking bare er en midlertidig løsning, men mener allikevel at vassdrag med spesiell betydning for allmenhetens fiske og friluftsliv, må bli kalket.
10.Den offentlige innsatsen for kalking av sure vann er helt utilstrekkelig.
11.Det er nødvendig med profesjonell kalking av norske vassdrag for å holde forsuringen av elver og vann i sjakk, sier forsker Atle Hindar i Kalkingsprosjektet til NTB.
12.Nå har vi dokumentert at kalking er en effektiv metode, sier Hindar.
13.Vårt ønske er at bevilgningene til kalking skal heves fra 4 til 20 millioner kroner i året, i løpet av kort tid, sier Mykkeltvedt.
14.Aksjonen konsentreres om fiskedøden, og AUF satser på" livredning" - kalking av sure vassdrag.
15.Av de fire millioner kroner som i år er bevilget til kalking av fiskevann her i landet, har Direktoratet for vilt og ferskvannsfiske allerede vedtatt at 800 000 kroner skal brukes til å starte opp kalking av Audna for å gjenskape denne lakseelven på Sørlandet.
16.Behovet for kalking er meget stort og kalking av større vassdrag er kostbart.
17.De fleste er opptatt av å gå inn med kalking i vassdrag der gamle, gode fiskestammer er i ferd med å gå til grunne, og som det vil ta generasjoner å bygge opp igjen.
18.Den tar for seg forurensningssituasjonen idag, gir innføring i doseringsteknikk og omkostninger ved kalking.
19.Derimot hersket det full enighet om et Venstreforslag om 150 000 kroner til kalking av vassdrag i Akershus.
20.Det bevilges bare fire millioner kroner årlig til kalking som motarbeider forsuring av vannet.
21.Det er Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund som i en henvendelse til Miljøverndepartementet opplyser dette, og de foreslår at det settes i gang kalking av fiskevannene.
22.Det er adskillige tonn kalk det er snakk om og kalking er ikke en engangsjobb.
23.Det er full enighet om at kalking av vassdrag hvor fisken er utryddet eller sterkt truet, er en realistisk førstehjelp inntil man får i stand internasjonale avtaler som fører til ren luft.
24.Det kan lønne seg å få tatt analyser av jorden for å få råd angående gjødsling og kalking.
25.Dette strides ekspertene om idag, samtidig som kalking ikke bøter på skader på skog og jordbunn.
26.Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk har mottatt 175 søknader om tilskudd på tilsammen 5,6 millioner kroner til kalking av sure vassdrag i tolv fylker, mens det på statsbudsjettet bare finnes fire millioner kroner til kalking iår.
27.Enkelte steder vil likevel kalking være et viktig hjelpemiddel for å opprettholde fiskestammene, og for å få fisken tilbake.
28.Et fireårig forskningsprosjekt om kalking er nå i ferd med å avsluttes.
29.For eksempel bruker Sverige omtrent 20 ganger så mye på kalking av sure vann som Norge, enda det er minst like stort behov for slikt reparasjonsarbeid i Norge som i Sverige, sa han.
30.For en moderat kalking av f.eks. Bjørnsjøen vil 100 lass av 78 tonn kalk måtte tilføres årlig.
Your last searches