Norwegian-Italian translation of kammer

Translation of the word kammer from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kammer in Italian

kammer
politikk - Storbritannianoun Camera [f]
Synonyms for kammer
Derived terms of kammer
Anagrams of kammer
Similar words

 
 

More examples
1.Allan Henricse, leder for det største partiet i de farvedes kammer, og Amichand Rajbansi fra Det indiske nasjonale folkepartiet, ble begge utnevnt til ministre uten portefølje.
2.At han også klarte å" trekke med seg" det ene kammer av Kongressen - nemlig Senatet - viser hvilken sterk stilling han hadde i amerikansk bevissthet - og hvilken svak stilling Carter hadde.
3.Blant de meste eksotiske funn fra sommerens utgravninger i Gamlebyen er to rikt dekorerte kammer og en bronsemedaljong som viser et hunde eller løvelignende dyr med et kors på ryggen.
4.De farvede sydafrikanere stemte i forrige uke på sitt kammer.
5.De to nye kamrene vil være i mindretall i forhold til det allerede eksisterende kammer for den hvite befolkningen.
6.Den" gamle", helhvite nasjonalforsamlingen, som teller 178 representanter, fortsetter som et tredje kammer.
7.Det er en kjent sak at det fra politikammere utenfor Oslo i mange år har vært en markant motstand at formannen skal være valgt fra nettopp dette kammer.
8.Det er ikke likegyldig hvilket kammer du pumper opp først, og bunnen skal smettes i før båten er ferdigpumpet.
9.Det er å sveise rør på havbunnen, inne i et tørt kammer.
10.Det vil i praksis lett bli ganske tilfeldige omstendigheter - som f. eks. hvilket kammer og hvilket personell som for øyebikket er ledige og kan ta saken - som blir utslagsgivende for hvem som kommer til å efterforske den.
11.Det øverste sovjet er delt opp i to kammer, UnionsSovjetet og NasjonalitetsSovjetet, med 750 delegater i hver.
12.En ornamentert medaljong i bronselegering, rikt dekorerte kammer og enkle ringer av sølv og bronse utgjør noen av de mer" eksotiske" funn som i sommer er gjort under utgravningene i Gamlebyen.
13.Flertallet er under tvil kommet til at landsdelspolitikammeret bør legges til Stavanger, spesielt fordi Hovedredningssentralen er plassert i distriktet, og at Stavanger politikammer er det største kammer i regionen.
14.For første gang er en sveiseoperasjon i et sjøfritt kammer på havbunnen en såkalt hyperbarisk sveiseoperasjon - blitt utført i sin helhet i regi av et norsk selskap.
15.Formannen i Den afrikanske nasjonalkongress (ANC), Oliver Tambo, fordømte igår sydafrikanske myndigheters manøver for å opprette en nasjonalforsamling med tre kammer.
16.Han holdt til i en skog ved gården Blinderen og bygget en liten stue med kammer og kjøkken av rundtømmer.
17.Hvem ga forøvrig ordre til at dette kammer skulle" ta" saken ?
18.Men enhver politimester eller tjenestemann har visst at prioriteringen, og det å si nei til bønn om bistand fra et kammer, har vært verst for Heggelund selv.
19.Neste uke skal folk av asiatisk opprinnelse velge sitt eget separate kammer i nasjonalforsamlingen.
20.Ornamenterte kammer som er funnet her, ser ut til å være laget av reinsdyrgevir.
21.Selv ikke Eisenhower klarte å vinne noe kammer i Kongressen, til tross for at han ble valgt to ganger.
22.Ved første Kammers Bifald til Lagutskottets af andet Kammer tidligere antagne forslag om Fremflytning af Tiden for ugift Kvindes Myndighedsalder har Rigsdagen for sin Del besluttet, at ugift Kvinde, som har fyldt det 21de Aar, skal være myndig til at raade sig selv og forestaa sin Eiendom.
23.Ved valget på et eget kammer for folk av blandingsrase i forrige uke, ble det valgt 80 representanter.
24.Rutinene varierer fra det ene kammer til det andre, og vi må regne med mørke tall, sier Kvamme.
25.DE hvite ekstremisters fremgang ved urnene vil ikke endre styrkeforholdet i de hvites kammer i nasjonalforsamlingen.
26.Da han hadde en 50 / 50 chanse til å utvikle en meget sjelden (1 pr. 100 000 fødsler) medfødt svikt i immunforsvaret (SCID, Severe Combined Immunodeficiency Disease), som gjør en fullstendig hjelpeløs overfor enhver infeksjon, ble han forløst med keisersnitt for å hindre at han ble infisert i fødselskanalen, og anbragt direkte i sitt sterile kammer.
27.Derfor har de truede lorder grepet denne anledning til å vise at de følger med tiden, bedre enn sine kolleger i det folkevalgte kammer.
28.Det er få ved dette kammer som har hatt så godt skussmål som nettopp Per Pedersen.
29.Det var dårlig med valuta på den tiden, og tyskerne trengte ostestoffet kasein til å lage blant annet knapper og kammer.
30.Dette har bl.a. ført til at man har måttet anbringe varetektsfanger i arrestlokalene ved politikammer noe som påpekes er en meget uheldige og lite tilfredsstillende løsning, såvel for kammer som de varetektsfengslede det gjelder.
Your last searches