Norwegian-Italian translation of kapasitet

Translation of the word kapasitet from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kapasitet in Italian

kapasitet
beholdernoun capacità [f], volume [m], capienza [f]
Synonyms for kapasitet
Similar words

 
 

More examples
1.Frysja 33" er en allsidig privatdrevet fritidsklubb og aktivitetssenter, men utgjør eneste tilbud av denne typen og har ikke kapasitet til å dekke behovet i hele bydelen.
2.Hornet", som han kalles, var mest seirende hest på Solvalla ifjor, og det forteller vel alt om hans kapasitet.
3.Hvis man etablerer nye avlastningsveier med større kapasitet, må gjennomgangstrafikken i tilgrensende boligstrøk tilsvarende reduseres.
4.Manglende kapasitet i rettsapparatet gjelder slett ikke bare strafferettspleien.
5.Snart er de mange festtaler og viljeserklæringer glemt, og på det politiske plan har man tydeligvis hverken krefter eller kapasitet til å følge opp det man strengt tatt var blitt enige om.
6.Xiu Li Hu", som skal gå mellom Hongkong og Kanton, er 31,5 meter lang og 9,4 meter bred og har en kapasitet på 269 passasjerer.
7.(Selv om tverrsnittet på denne tunnelen var vesentlig mindre enn Vannlinjens, og prosjektene forøvrig ikke er sammenlignbare, sier det noe om metodens store kapasitet, at det tok mindre enn ett år fra bestilling til rørtunnelen ble avlevert, nedsenket til opptil 40 meters dyp på den stormfulle kysten).
8.120 plasser vil være disponible når Bastøy soningssted får full kapasitet.
9.Andre flyselskaper har neppe kapasitet til å ta seg av alle passasjerne, sier han.
10.Avviklingen av togtrafikken mellom Oslo sentrum og Holmlia har i senere tid vært preget av manglende kapasitet i rushtidene.
11.De fleste mennesker er funksjonshemmede i forhold til sin egentlige kapasitet.
12.Denne politikken vil føre til at 25 prosent av vår industrielle kapasitet frigjøres.
13.Denne varmestuen har kapasitet til å ta inn et helt kompani, det vil si omkring 150 mann.
14.Departementet vil vurdere å tilføre Luftfartsverket midlertidig kapasitet til å utføre all planlegging for utbygging av nye kortbaneflyplasser.
15.Det betyr at vi har for liten kapasitet.
16.Det er USA, men vi utfører det altså innenfor vår totale kapasitet.
17.Det er et spørsmål om større kapasitet.
18.Det er helt uakseptabelt at syke mennesker som trenger behandling ikke skal bli innlagt på Rikshospitalets lungeavdeling når sykehuset har ledig kapasitet.
19.Det er ikke mangel på vilje til å hjelpe hos de berørte etater, men mangel på kapasitet, og det kan vi være med på å avhjelpe, sier Annette Thommessen.
20.Det er klart Feyenoordkeeperen hadde sekken full av flaks, mente Hallvar som glimtvis gav eksempler på sin store kapasitet.
21.Det er selvfølgelig et spørsmål om kapasitet, og om hvilke behov som er mest presserende.
22.Det fører også til ventelister i noen fylker, mens det er ledig kapasitet i andre.
23.Det hele ville kunne løses ved større bevilgninger, slik at vi fikk større kapasitet, sier overlege Qvigstad videre.
24.Dette har ført til flere varetektsfengslinger, og det er ikke kapasitet nok til å dekke behovet.
25.Dette har ikke noe med optimisme å gjøre, mulighetene ligger der, og jeg vet at vi har evne og kapasitet til å utnytte dem, sier han.
26.Dette har vi foreløbig ikke hatt kapasitet til.
27.Dette kan avhjelpe akutte krisesituasjoner fra tid til annen, men det er ikke så ofte at andre avdelinger har ledig kapasitet nok.
28.Dette systemet klarte ikke å gi oss den kapasitet SMARTsystemet og byråene trengte.
29.Drøftelsene med OFK har dreiet seg om økonomi og teknisk kapasitet - det redaksjonelle ansvar er menighetens eget anliggende, sier han.
30.En av livbåtene, med en kapasitet på 55 personer, kantret under vanskelige forhold i grov sjø, noe som førte til at 31 mennesker druknet, het det i kunngjøringen fra det statsdrevne oljeselskapet Petrobras.
Your last searches