Norwegian-Italian translation of klausul

Translation of the word klausul from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klausul in Italian

klausul
avtalenoun clausola [f]
Synonyms for klausul
Similar words

 
 

More examples
1.Hovedproblemet ligger i en amerikansk klausul om at all post til og fra USA skal sendes med amerikanske fly, uttaler redaktør Bjørn Storberget i Postdirektoratet.
2.Jeg har fått med en klausul om nye forhandlinger ved eventuelt nedrykk, forteller Giske.
3.Men jeg begriper ikke at noen av partnerne her i firmaet kan ha tillatt Jamieson en så tåpelig klausul.
4.Vi har nå innført en klausul i våre salgsavtaler om at oljen ikke skal selges til SydAfrika, og vi krever også å få utlevert et lossesertifikat senest 30 dager efter at oljen er levert.
5.Vi har skrevet til Forsvaret og gjort oppmerksom på den forkjøpsrett som gjelder ifølge en tinglyst klausul fra 1966, sier ordfører Jorunn Kolbjørnsrud til Aftenposten.
6.Vi selger ikke Erik uten å få med en klausul om 50% fortjeneste til Viking ved et eventuelt videresalg.
7.Amerikanske myndigheter har vedtatt en klausul om at all post skal transporteres med amerikanske fly, hvilket innebærer at store mengder post må gå enten via Tyskland eller England, noe som bidrar til unødvendige forsinkelser.
8.Arealgruppen anbefaler at det legges en klausul om at det bare skal bygges småhus på disse områdene.
9.Avtalen forteller at ABC skal betale 1,6 milliarder (!) kroner for 188 timers TVoverføring, men altså med en klausul om et fratrekk hvis Sovjet og andre østblokkland ikke stiller opp.
10.Avtalen inneholdt en klausul som opphevet krigstilstanden mellom Israel og Libanon, som hadde vart siden 1948.
11.Bergersen understreker at rederiet har en klausul i kontrakten som gir rett til å avbryte operasjonen, hvis rederiet eller kapteinen mener det ikke er tilrådelig å gå til Kharg.
12.Bystyret satte som klausul at det skulle være fjernvarme på Skøyen Vest og Søndre Nordstrand, fordi vi ikke har nok strøm.
13.Den gang anmeldte enkelte av selskapene motforestillinger, med den begrunnelse at en slik klausul kunne komme i konflikt med deres hjemlands lovgivning.
14.Den hadde en ramme på 5,9 prosent, men en klausul som går ut på at organisasjonene kan kreve forhandlinger hvis en mindre lønnsutvikling finner sted i kommunene i forhold til LON.A.F.området i perioden fra 1. mai 1984 til 1. januar 1985.
15.Det finnes en klausul i et skifteskjøte med uttrykkelig ønske fra statsminister Mowinckel om at eiendommen ikke må gå ut av hans slekt, men skipsreder Johan Reksten har ikke påberopt seg klausulen, opplyser Bergens Tidende.
16.Det han tenker på, er en klausul hvor også kjøperen av oljen - uansett i hvilket ledd - forplikter seg til å ikke videreselge til SydAfrika.
17.Det viktigste var imidlertid at forslaget inneholdt en klausul om at dersom det ble en mindre lønnsutvikling i kommunesektoren i tidsrommet fra 1. mai og ut året i forhold til LON.A.F.området, kan det opptas forhandlinger som skal være avsluttet før tariffrevisjonen i 1985.
18.En klausul sier at alle nykonstruksjoner skal legges frem for utstyrskomiteen innen 1. mai for eventuelt å få godkjennelse til neste sesong.
19.En slik klausul kan ikke Rosåsen gå med på, og dermed står han uten tomt.
20.Fredag starter imidlertid Norsk Transportarbeiderforbund og rederiet megling i konflikten, hvor en klausul i selskapets vedtekter hindrer opprettelsen av en tariffavtale.
21.Han synes Norge kan være stolt av at det i Lånekassens statutter ikke finnes noen klausul som forlanger at norsk ungdom må vende hjem efter at Staten har hjulpet til med finansieringen av et studium i utlandet.
22.Helle uttaler at det nå igjen kan bli aktuelt å drøfte med oljeselskapene spørsmålet om å ta inn en ny klausul i salgskontraktene.
23.Hvis det blir avgjort fort, vil HSV sikkert ha en klausul i kontrakten om at Soler må stille skadefri når han kommer efter sommerferien.
24.I en klagesak som rådet behandler, har Sparebankforeningen bekreftet at sparebankene bruker standardkontrakter som inneholder en klausul der det står at lånet kan sies opp av hver av partene med en måneds varsel.
25.I formuleringene i avtalen med Vesta Hygea var vi meget nøye med ikke å komme med bindende klausul i så måte, og det er Vesta innforstått med.
26.I kontrakten med Velferdssambandet for Televerket var det ett års oppsigelse, men denne klausul er utelatt under en revisjon av kontrakten.
27.I testamentet var det imidlertid en klausul om at sykehuset aldri måtte offentliggjøre hvilke inntekter det hadde fra boken, men idag legges det ikke skjul på at boken, som er oversatt til 50 sprog, har innbragt millioner til sykehusets drift.
28.Kommunens boligetat, som forvalter eiendommen, ønsker at Stenersen skal få større ansvar, endog overta eiendommen med en klausul om å ivareta forpliktelsene ved å eie en slik industrihistorisk perle.
29.Lillestrøms kontrakt med Panathinaikos inneholdt en klausul om at Arne Dokken skulle gå gratis tilbake til Lillestrøm, noe som reduserte overgangssummen på 320 000 kroner.
30.Men det er flere av yrkesorganisasjonene i KFL som har en slik klausul, opplyser generalsekretær Kai Thoresen i KFL til Aftenposten.
Your last searches