Norwegian-Italian translation of knapphet

Translation of the word knapphet from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

knapphet in Italian

knapphet
generellnoun scarsità [f], scarsezza [f], pochezza [f], penuria [f], insufficienza [f]
  kvantitetnoun scarsità [f], mancanza [f]
  ringhetnoun esiguità [f (invariable)], scarsezza [f]
Synonyms for knapphet
Similar words

 
 

More examples
1.Med fyndig knapphet formulerer han i katalogen at" Dramaet består i proporsjonsforskyvningen" -" Det geniale ved billedkunsten er : ledigheten.
2.I Finnmark vil det blii en altfor stor knapphet på leger, sier Mikkelsen.
3.Kvinneforskningen rammes dessuten av knapphet på forskningsmidler og et svært byråkratisk tildelingssystem, er deres erfaring efter avslutningen av et prosjekt om behandling av mishandlede kvinner.
4.Byggingen av grendehuset på Åsbråten har vist at knapphet på ressurser nødvendigvis ikke behøver å ramme fellesgodene og de høyt skattede offentlige tjenester.
5.De fleste har innstilt seg på den situasjonen vi hadde inntil reguleringen av markedet ble opphevet, nemlig långivers marked og knapphet på lån.
6.Den vil bli lagt opp efter mønster av utstillingen i Kristiansand, tilpasset i en storby på Oslos størrelse, hvor blant annet knapphet på tomtearealer kommer inn.
7.Det begynner dessuten å bli knapphet på både det ene og det andre.
8.Det blir dermed en alvorlig knapphet på folk som kan brukes til å ivareta de kontakter vi må ha med vårt naboland.
9.Det er knapphet og mangel på en rekke vareslag.
10.Det er stor knapphet på utbyggingsarealer.
11.Det fremgår videre av årsmeldingen at knapphet på lånekapital til innskudd har medført forsinkelser og rentetillegg for beboerne.
12.Det hører med til den indre virkelighet Lehmann arbeider i, at den også presenterer seg med enkelte treffsikre bilder av svart humor og endog substansielle, naturlyriske billeddikt i en koloristisk rik, formelaktig knapphet (nr. 20 og nr. 28).
13.Dette gjorde sitt til at tomteeiere ikke har vært interessert i å selge, så det har vært knapphet på tomter.
14.Dette har ført til stor knapphet på utenlandsk valuta, krise i forbruksvareindustrien og mindre mulighet for å importere nødvendige råvarer.
15.Dette nyeste stykket er i 16 pkt. Bembo spredt utover mindre enn 50 sider, men rommer i all sin knapphet den omvendte nøkkelen til alt Becketts verk.
16.En slik begrensning har sikkert vært helt riktig i den lange periode hvor det var knapphet på leger og knapphet på sykepleiere og begrensede ressurser til bygging av helseinstitusjoner.
17.Et av Oslos store problemer er knapphet på byggegrunn, men det til tross har Høyre på en rekke byggfelt gått inn for å redusere boligtallet uten å bekymre seg om konsekvensene.
18.Folk flest har større knapphet på tid enn penger.
19.Han poengterer at tap av oppdrag på grunn av arbeidsmarkedstiltakene har ført til at mestrene ikke har kunnet ta inn lærlinger, og dette kan på sikt føre til en knapphet på håndverkere.
20.Han sa at studier av ressursgrunnlaget for produksjon av råolje konkluderer med advarsel om fremtidig knapphet, men for naturgass er det enighet om at man rimelig kan regne med betydelige funn av nye reserver i flere deler av verden.
21.Han tilføyer at måtehold i matveien ikke bare kommer av knapphet på mat.
22.I Wiens knapphet finnes det dem som handler på svartebørs, som tjener penger på situasjonen.
23.I all sin knapphet gir det den omvendte nøkkel til hele Becketts verk.
24.I den grad det er knapphet på veikapasitet, må det derfor være riktig å innføre bompenger.
25.I en kommune der det er knapphet på utbyggingsarealer, som Oslo, kan det bli flere uheldige konsekvenser, mener rådmannen.
26.Inger Friis (v) hevdet med støtte i en undersøkelse fra Oslo og Omegn Friluftsråd at det ikke råder knapphet på utbyggingsområder i Oslo.
27.Kenya må også iår importere store mengder mais for å møte en påtrengende knapphet.
28.Med et fredsforbruk på 2,2 mill. røntgenundersøkelser, fryktet møtedeltagerne stor knapphet med det økte behovet under krisetilstander.
29.Men da det ble knapphet på startlisensene i begynnelsen av denne uken, begynte ting å skje.
30.Men fra rundt 1990 risikerer man knapphet på olje igjen.
Your last searches