Norwegian-Italian translation of knyttes

Translation of the word knyttes from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

knyttes in Italian

knyttes
klærverb allacciarsi, annodarsi
Similar words

 
 

More examples
1.De kristne grunnverdier knyttes i vår kulturkrets nært sammen med det sett verdier om mennesket og forholdet mellom mennesker som er overlevert oss gjennom den kristne tradisjon.
2.Gulvet" kan f.eks. knyttes til et angitt beløp eller andel av bruttoinntekt.
3.Avspenningspolitikken kan ikke knyttes til en enkelt person.
4.Bruk av bompenger er derimot noe helt annet, fordi de tidsbegrenses og knyttes til et bestemt prosjekt, ser Rognlien.
5.Da vil mange hjem ha en billig terminal hjemme i sin stue, en terminal som kan knyttes til store databaser hvor informasjon hentes direkte.
6.Denne flyplass må knyttes til rutenettet.
7.Det argumentet knyttes til kjønnskvoteringsregler.
8.Det norske ordrekontoret bør knyttes til et felles skandinavisk markedsføringssenter i London.
9.Ellers innebærer vedtaket at man tar kontakt med eldresentrene i bydelene for å se om disse kan knyttes til barnehavene.
10.Flere saker må knyttes sammen og sees i en sammenheng, påpekte Terje Osmundsen.
11.Jeg er redd kristendommen kan bli et tabuområde, og at vi som arbeider i førskolen kan få et kunstig forhold til virkeligheten dersom kristendommen bare skal knyttes til høytidene, sier Liv Hægeland Andersen, som også mener det bør være opp til den enkelte foreldregruppe eller lokalmiljøet hvordan den kristne formålsparagraf skal praktiseres.
12.Norge bør knyttes så nært som mulig til det politiske samarbeide EFlandene imellom.
13.Oslo må nå fremlegge planer for hvorledes Europaveinettet, dvs. Strømsveien, Mosseveien og Drammensveien, skal knyttes sammen.
14.Personlighetsutvikling kan være O.K. så lenge det ikke bare knyttes til prestasjoner og krav om effektivitet, mener Øivind.
15.Vi finner det helt galt at lønningene i vår næring skal knyttes til et gjennomsnitt i industrinæringene, sa Einarsen.
16.Vårt hovedkrav er at pensjonene knyttes til en fast stilling i Statens regulativ, slik at krigspensjonistene får delaktighet i lønnsglidningen ved oppnormeringer, samt at det laveste pensjonsgrunnlaget sløyfes.
17.17 spillere skal tas ut til en elitestall som skal knyttes til Astallen.
18.850 kontorer og filialer i Norge, Sverige og Finland skal knyttes direkte sammen i et felles datanett.
19.ANTALL AMBULANSER i Hedmark bør reduseres fra 37 til 21 og ambulansene bør knyttes til sykehusene og noen sykehjem, foreslår et utvalg.
20.Administrativt knyttes fylkestannlegen til direktøren for fylkets sykehusstell, og det er opprettet et eget styre for tannhelsetjenesten.
21.Aller størst interesse knyttes vel til prestisjeoppgjøret mellom 4åringene Blue Alert og Butterfly Rose.
22.Angsten knyttes altså til nøytrale hendelser, som på et senere tidspunkt vil kunne utløse anfall.
23.Ansøkninger om etableringslån bør ikke lenger knyttes til kjøp av en bestemt bolig.
24.Appolitikeren sa seg enig i at de norske reaksjonene bør knyttes til selve spionsaken og at forholdet til Sovjet ellers bør være normalt.
25.Arbeiderpartiet derimot tviler på effekten av denne ordning fordi den ikke knyttes til en bestemt bruk av midlene.
26.Avisen skriver at det bør knyttes en statsråd uten portefølje til statsministerens kontor.
27.Batterifabrikken har gjennom sponsoravtalene sikret seg at Ever Ready navnet knyttes til Derby Stakes, og det andre storløpet under Derbyuken tidlig i juni, Oaks, skal herefter hete Gold Seal Oaks.
28.Batterifabrikken regner med å få valuta for pengene gjennom at navnet knyttes til Derbyløpet som overværes av minst 300.000 tilskuere på Epsombanen, og følges av ytterligere 100 millioner TVseere rundt omkring i verden.
29.Begge knyttes an til den kulturarv som vårt samfunn er tuftet på.
30.Biskopene skal også drøfte hvordan Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Bispemøtets ekspertorgan for mellomkirkelige spørsmål ute og hjemme, skal knyttes til det kommende Kirkemøte.
Your last searches