Norwegian-Italian translation of komplisert

Translation of the word komplisert from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

komplisert in Italian

komplisert
forklaringadjective involuto, complesso
  tekniskadjective sofisticato
  innvikletadjective complicato, complesso
Synonyms for komplisert
Derived terms of komplisert
Similar words

 
 

More examples
1.Det han gjør er enkelt, måten han gjør det på, er så komplisert at Lewis må karakteriseres som et grunnleggende mysterium", skrev magasinet Time før OL.
2.Leverage lease" er en meget komplisert finansieringsform som er mye brukt i USA.
3.Nathan" er ikke et lett tilgjengelig verk, handlingen er ganske komplisert bygget opp og får iblant preg av intrikat konstruksjon - det skal tilegnes med en viss porsjon tålmodighet.
4.Ankepunktet mot Innauers forslag er blant annet at det hele vil bli veldig komplisert.
5.Både næringsdrivende og publikum har problemer med et omfattende og komplisert regelverk, understreket hun.
6.Den efterforskning det her dreier seg om, kan ofte være tungvint og komplisert arbeide som tar lang tid.
7.Dessuten ønsker vi å samle alle privatpraktiserende fysioterapeuter i en forening som vil arbeide for å ivareta deres rettigheter i et samfunn som ser ut til å bli stadig mer komplisert å arbeide og leve i, sier Guttormsen.
8.Det blir lettere å unngå avbrudd i forsyningene, noe man kan risikere med et mer innviklet og komplisert vannverk.
9.Det er en komplisert sak, og vi er innforstått med at en utvidelse kan føre til endrede forhold for nabolaget, sier han.
10.Det er klart at det ikke er noe ved grunnkurspensumet i husstell som er så komplisert at det er umulig for voksne mennesker å tilegne seg det gjennom annen praksis, sier direktør Ivar Bjørndal i Rådet for videregående opplæring (RVO).
11.Det kan man igrunnen si, fordi lærergjerningen er blitt så komplisert med årene.
12.Dette er en formidlingssentral uten komplisert byråkrati, de fleste får det de trenger på dagen.
13.Dette er et komplisert og utfordrende oppdrag, mener anleggsleder Göran Tängden hos entreprenøren Johnson Construction Company AB (JCC).
14.Dette virker ikke så altfor komplisert.
15.Er det nødvendig å gjøre saksbehandlingen så tidkrevende og komplisert ?
16.Er selve prøven komplisert teknisk sett ?
17.Et nærmere samarbeide mellom hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan bli for komplisert, men jeg er også klar over at mine synspunkter er preget av mitt miljø - at jeg representerer den private sektor på industriarbeidersiden, sier Skytøen.
18.Fiolinen er nok mindre komplisert enn et barn.
19.Fra Samferdselsdepartementets side er dette en klar sak, og det er det trolig også for de andre berørte departementene, men i Regjeringen blir dette likevel trolig en svært komplisert sak å behandle, sier Madslien.
20.I et komplisert mediepolitisk pg teknisk terreng har vi manøvrert efter de" offentlige" kart som finnes.
21.I utgangspunktet ser det ut som en komplisert brann å efterforske, sier han.
22.Jeg synes det er fornuftig av politiet å be om en vurdering fra Forsvarets ledelse i en så komplisert sak som Ikkevoldsaken er, men jeg reagerer sterkt mot den form forsvarssjefens vurdering har fått.
23.Jo mer komplisert samfunnet blir, desto viktigere blir det å bruke menneskelig innsikt når vi styrer utviklingen.
24.Juridisk kan problemstillingen vise seg å være relativt komplisert, sier Lilleholt.
25.Kanskje landbruket er blitt for komplisert - også organisasjonsmessig ?
26.Krig er ikke hva det engang var, og 110 sider i denne katalogen er viet noe så omfattende og komplisert som dataog elektronisk utstyr.
27.Min Stradivarius er en meget komplisert personlighet.
28.Prima Vera mener øyensynlig at du er for komplisert.
29.På tross av de store overføringene til næringen er prisnivået på jordbruksvarer slik at stadig flere irriterer seg over det, og på toppen av det hele er overføringssystemet blitt så komplisert at ingen utenfor en snever krets lenger forstår det.
30.Saken er svært komplisert, både ut fra prinsipiell økonomisk og pensjonsteknisk vurdering, sa sosialministeren, som opplyste at det foreligger et overslag som viser at årlige merutgifter med to lønnstrinn ville bli ca. 400 millioner kroner.
Your last searches