Norwegian-Italian translation of konkludere

Translation of the word konkludere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konkludere in Italian

konkludere
møteverb finire, terminare, concludersi
More examples
1.Jeg vil for min del konkludere med at man står overfor et tilfelle hvor det foreligger" særlige grunner".
2.Det ville være å strekke habilitetsreglene i aksjeloven meget langt om man skulle konkludere med inhabilitet i denne saken.
3.Har De forståelsen for at mange lesere vil konkludere med at hovedpersonen i" Dverghesten" er riv ruskende gal ?
4.Når en rekke fagfolk har undersøkt og hatt samtaler med Busk, og enstemmig er av den oppfatning at han er syk, så synes jeg det er ganske frekt av en som selv karakteriserer seg som legmann på dette felt å konkludere med at Busk ikke er verre stillet enn andre langtidsinnsatte, sier Landmark.
5.Amnestys efterforskere i London har studert Reppesgaards notat og funnet så mange utelatelser og uoverensstemmelser at vi har måttet konkludere med at Reppesgaards notat er uegnet som grunnlag for å hevde at det var medisinsk forsvarlig å tvangsinnlegge Nikitin på psykiatrisk institusjon.
6.Både fra USA og andre land finnes det tilstrekkelig materiale til å konkludere med at det er høyst reelle tragedier som finner sted i stort antall.
7.Derav kan man ikke konkludere at ledigheten er større i de øvrige regioner, idet hjemmeværende kvinner, personer under utdannelse og antallet pensjonister også må tas med i betraktningen.
8.Det betyr at vi kan konkludere med at Verkerk nok er bedre på skøyter enn på sykkel !
9.Det er derfor vanskelig å konkludere eller gi noen hovedresultater.
10.Det fikk ihvertfall skolestyreformannen til å konkludere med at det hurtigst mulig bør innkalles til et møte mellom brukere og skoleadministrasjonen, for å få ryddet bort noen av de motsetninger som tydeligvis finnes.
11.Det har tatt utredningsutvalget fra Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd (NLVF) fem år å konkludere sitt arbeide med denne boken.
12.Det jeg som legmann helt klart kan konkludere med, er at det er veldig mye ekspertene ikke vet om idrettsfolk, hormoner og testing for testosteron.
13.Det skal vi ikke komme inn på her, men konkludere med at akustikken var utmerket da hennes elever fremførte sine verker.
14.Det vil føre for langt å komme inn på disse her, men det er for enkelt å konkludere med at det skyldes generell nivåsenkning i norsk skole.
15.Dette blir derfor en oppfordring til engasjerte lesere om å" saumfare" den nøye og rimeligvis konkludere med at Sovjet har fått enda et lite bidrag fra norsk" fredsbevegelse" å glede seg over.
16.Dette mener vi nå å ha grunnlag for å konkludere med efter de foreløbige undersøkelser vi har gjort, sier høysesterettsadvokat Arne Fliflet ved Regjeringsadvokatens kontor til Aftenposten.
17.ER det ikke like greit allerede nå å konkludere med at Ap.politikk utføres best av Arbeiderpartiet alene og la Venstre forsvinne ved valget.
18.Efter hva Aftenposten har grunn til å tro vil sentralstyret idag og landsstyret fredag og lørdag konkludere med at dagsavisplanene skrinlegges.
19.En rekke kompliserte brudd i bena fikk legene til å konkludere med at han neppe ville greie å gå igjen.
20.Formfeilene benyttes som en dokumentasjon til å underbygge og bevise den enkelte næringsdrivendes dårlige moral, for derefter å konkludere med at et slikt moralsk forfall nødvendigvis må belønnes med en efterberegning.
21.Forskerne måtte da også konkludere med at det idag ikke er noe som tyder på at Mururoaprøvene skaper helsefarlige tilstander.
22.Her dreier det seg om et naboområde, som en tverrpolitisk kommisjon har studert omhyggelig for å konkludere med at det er av vital betydning for USA.
23.Hva den innstillingen vil konkludere med, er ingen gitt å si idag.
24.Hvis man var maktforsker, ville man sikkert konkludere med at for å oppnå betydelig næringsstøtte, må man ha en tradisjonelt sterk organisasjon med politisk gjennomslagskraft, gjerne i mannsyrker.
25.I den grad mindre overtidsarbeide fører til problemer i den daglige produksjonen, kan man konkludere med at overtid brukes på kanten av loven eller ut over lovens rammer, mener han.
26.Jeg lurte på om det holdt, men vil konkludere med at jo, det gjorde det.
27.LOs medieutvalg vil dermed måtte konkludere med den samme negative holdning.
28.La oss konkludere med at Salerno går et godt løp hvis han trives på flisbanen.
29.Men i den historiske rapport ekspedisjonen skal lage fra turen vil vi konkludere med at Eirik Raude neppe ville ha gjestet Grønland om han hadde møtt de samme isforholdene som de vi har idag, fremholder Thorseth.
30.Men jeg er ikke i tvil om at en etisk uttalelse fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd til en slik sak ville konkludere med et blankt nei.
Similar words

 
 

konkludere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) konkluderekonkluderendekonkludert
Indikative
1. Present
jegkonkluderer
dukonkluderer
hankonkluderer
vikonkluderer
derekonkluderer
dekonkluderer
8. Perfect
jeghar konkludert
duhar konkludert
hanhar konkludert
vihar konkludert
derehar konkludert
dehar konkludert
2. Imperfect
jegkonkluderte
dukonkluderte
hankonkluderte
vikonkluderte
derekonkluderte
dekonkluderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde konkludert
duhadde konkludert
hanhadde konkludert
vihadde konkludert
derehadde konkludert
dehadde konkludert
4a. Future
jegvil/skal konkludere
duvil/skal konkludere
hanvil/skal konkludere
vivil/skal konkludere
derevil/skal konkludere
devil/skal konkludere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha konkludert
duvil/skal ha konkludert
hanvil/skal ha konkludert
vivil/skal ha konkludert
derevil/skal ha konkludert
devil/skal ha konkludert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle konkludere
duville/skulle konkludere
hanville/skulle konkludere
viville/skulle konkludere
dereville/skulle konkludere
deville/skulle konkludere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha konkludert
duville/skulle ha konkludert
hanville/skulle ha konkludert
viville/skulle ha konkludert
dereville/skulle ha konkludert
deville/skulle ha konkludert
Imperative
Affirmative
dukonkluder
viLa oss konkludere
derekonkluder
Negative
duikke konkluder! (konkluder ikke)
dereikke konkluder! (konkluder ikke)
Your last searches