Norwegian-Italian translation of konkretisere

Translation of the word konkretisere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konkretisere in Italian

konkretisere
idéverb incarnare, concretare, dare corpo a
Synonyms for konkretisere
More examples
1.Jeg håper å gjøre det noenlunde bra, uten at jeg her og nå kan konkretisere målsetningen.
2.Jeg vil ikke konkretisere noen spesiell sak, men det er på det rene at det i flere straffesaker er kommet frem opplysninger om at voldsutøveren kan ha vært inspirert av film.
3.Mange tar til orde for et sterkere konvensjonelt forsvar, men altfor få tar seg bryet med å konkretisere hva som bør gjøres.
4.Under samtalene med beboerne tar vi utgangspunkt i deres egen situasjon og virkelighet og forsøker å konkretisere den ut fra de enkeltes funksjonsnivå.
5.Vi gjorde oppmerksom på at Regjeringen ikke har avsluttet behandlingen av saken, men presiserte at" vi vil om kort tid konkretisere nærmere hvilke ytterligere tiltak som blir satt inn med sikte på å begrense arbeidsløsheten de nærmeste måneder", og varslet dessuten tiltak på lengre sikt.
6.Budsjettutvalget slutter seg derfor til formannskapets tidligere vedtak om et mer resultatorientert styringssystem der det legges vekt på å konkretisere og tallfeste målsettingene for etatene og de kommunale bedrifters virksomhet.
7.Christiansen kan ikke konkretisere det tapet flyselskapet har lidd, men under streiken var det snakk om et tap på 12 millioner kroner pr. dag.
8.De ansatte skal bruke tiden fremover til å konkretisere sin forretningside, utmeisle en strategi og planlegge omorganisering av verftet i Solheimsviken.
9.De fleste vil imidlertid drøye til høsten, fordi man trenger tid til å konkretisere planene.
10.Derfor oppfordrer jeg de forskjellige grupper innen norsk musikkliv til å tenke igjennom og konkretisere sin egen situasjon.
11.Dertil kommer at statsminister Papandreou, som har ivret for et atomvåpenfritt Balkan i flere år, ennå ikke har gjort noe forsøk på å konkretisere hva hans forslag skal innebære i praksis.
12.Det er ikke Kirkens oppgave ut fra disse grunnverdier å konkretisere dem i" kristelige" politiske løsninger.
13.Det er imidlertid nødvendig å konkretisere en slik arealordning før det tas endelig standpunkt.
14.Det gjelder i høyeste grad også Arbeiderpartiet, som med fordel kan konkretisere forpliktelsene overfor idretten".
15.Dette må De konkretisere ?
16.En av dem som er opptatt av å videreføre - og konkretisere debatter, er statsviteren Bernt Hagtvet.
17.For å konkretisere nødvendige tiltak på Fornebu er det nødvendig å bringe på det rene når en ny hovedflyplass for Osloområdet kan være operativ, sa Flyplasskomiteen av 1968.
18.Forsøkene på å konkretisere en slik avisløsning med praktiske tiltak har hittil ikke ført til noe som helst resultat.
19.Først når slike forhold er fastlagt for en årrekke fremover, kan man konkretisere antall tjenestegjørende dager.
20.Her vil Media Invest legge frem sine planer som investor, og konkretisere hvorfor de er interessert i å overta kontrollen over Budstikka.
21.Hvordan dette fondet skal bygges opp eller hvilken størrelse det bør ha, er partiledelsen foreløbig lite villig til å konkretisere.
22.Idag innleder en såkalt programgruppe innen Luftfartsverket arbeidet med å utrede og konkretisere utbyggingsplaner for det såkalte" 1. byggetrinn" på Oslo lufthavn - Gardermoen.
23.Jakob Weidemann har en betydelig evne til å finne korte, markante formuleringer som treffer spikeren på hodet både når det gjelder å konkretisere kunst og personer, og Rian var en ordkunstner som kunne ha gjort ham til en betydelig dikter.
24.Jeg kan konkretisere ved f.eks. å vise til de samlere som er stolte over å ha brev til Christian III eller keiser Ferdinand i sin private samling, uten å bekymre seg over at disse dokumenter ofte er stjålet fra offentlige arkiver.
25.Jeg skal konkretisere dette med en del eksempler.
26.Kan du konkretisere det litt ?
27.La oss konkretisere litt.
28.Liturgien er et forsøk på å" konkretisere" det man i denne kommisjon var kommet frem til av enighet i et dokument om" Dåp, nattverd og embede".
29.Men både i USA og innenfor allianset pågår det en omfattende utredningsarbeide med sikte på å konkretisere løftet om å vise fleksibilitet så snart den annen supermakt er rede til å gjennoppta forhandlingene.
30.Men da ventar eg også at han sjølv klarer å konkretisere den kritikken av Språkrådets arbeid som han - etter mi meining umotivert og utanfor samanhengen - har hekta på i slutten av innlegget sitt i Aftenposten 7. februar.
Similar words

 
 

konkretisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) konkretiserekonkretiserendekonkretisert
Indikative
1. Present
jegkonkretiserer
dukonkretiserer
hankonkretiserer
vikonkretiserer
derekonkretiserer
dekonkretiserer
8. Perfect
jeghar konkretisert
duhar konkretisert
hanhar konkretisert
vihar konkretisert
derehar konkretisert
dehar konkretisert
2. Imperfect
jegkonkretiserte
dukonkretiserte
hankonkretiserte
vikonkretiserte
derekonkretiserte
dekonkretiserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde konkretisert
duhadde konkretisert
hanhadde konkretisert
vihadde konkretisert
derehadde konkretisert
dehadde konkretisert
4a. Future
jegvil/skal konkretisere
duvil/skal konkretisere
hanvil/skal konkretisere
vivil/skal konkretisere
derevil/skal konkretisere
devil/skal konkretisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha konkretisert
duvil/skal ha konkretisert
hanvil/skal ha konkretisert
vivil/skal ha konkretisert
derevil/skal ha konkretisert
devil/skal ha konkretisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle konkretisere
duville/skulle konkretisere
hanville/skulle konkretisere
viville/skulle konkretisere
dereville/skulle konkretisere
deville/skulle konkretisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha konkretisert
duville/skulle ha konkretisert
hanville/skulle ha konkretisert
viville/skulle ha konkretisert
dereville/skulle ha konkretisert
deville/skulle ha konkretisert
Imperative
Affirmative
dukonkretiser
viLa oss konkretisere
derekonkretiser
Negative
duikke konkretiser! (konkretiser ikke)
dereikke konkretiser! (konkretiser ikke)
Your last searches