Norwegian-Italian translation of kontrollere

Translation of the word kontrollere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kontrollere in Italian

kontrollere
apparatverb controllare, verificare
  innflytendeverb controllare
  regelverb controllare
  faktumverb verificare
  jamførelseverb controllare, verificare
  informasjonverb verificare, controllare
  foretakverb controllare, dirigere
  styreverb tenere a freno, tenere sotto controllo, controllare
Synonyms for kontrollere
Derived terms of kontrollere
More examples
1.Da jeg er av den oppfatning at bruken av disse nummer er altfor omfattende i vårt samfunn, samt at fengslet ikke har oppgitt konkret hva de har til hensikt å kontrollere, ville det være av interesse å få Datatilsynets vurdering av forholdet", skrev mannen i et brev til Datatilsynet.
2.Hva heter han ?", igjen for å kontrollere henne.
3.Når flere representanter gikk så kraftig ut mot ambassadøren - uten å ta seg bryet med å kontrollere referatet i Fredriksstad Blad, forteller det sitt om at de er vant til å ha med en meget frisproglig diplomat å gjøre," bemerker avisen i lederartikkelen.
4.Som en oppsummering vil jeg trekke den konklusjon at en fylkeskommune har små muligheter rettslig sett til å kontrollere og regulere gjestepasientstrømmen.
5.(NTBAFPReuter) Omkring 70 000 sovjetiske soldater er kommet til Afghanistan i det siste for å hjelpe til med å kontrollere grensen mot Pakistan, hevder en vestlig diplomat i Pakistans hovedstad Islamabad.
6.(NTBReuterDPA) Soldater i pansrede kjøretøyer patruljerte gatene i Tunis onsdag, for å kontrollere at unntakstilstanden ble overholdt efter de siste dagenes opptøyer.
7.1500 mfinalen var et løp som jeg liker det, hvor jeg kunne ligge i front og kontrollere alle angrep bakfra, sa Coe videre.
8.Dersom vi får grønt lys fra de forskjellige idrettsstyrene, vil hvert enkelt nordisk land kunne kontrollere hverandres utøvere i såvel trening som konkurranse, sier Rimejorde.
9.Det bør ikke innvilges flere søknader om registrering av norske rederiers skip under andre lands flagg før det er bugd opp et apparat som er i stand til å kontrollere at lisensbestemmelsene følges.
10.Det er hans evne til å kontrollere seg selv som har sviktet totalt.
11.Det er i denne sammenheng spesielt vanskelig å kontrollere om noen tar med seg narkotika ut på plattformene, og narkotika har vært et problem helt siden virksomheten på Kontinentalsokkelen ble satt i gang, sier overlege Sunde i Helsedirektoratet.
12.Det er ikke noe nytt at ikke alle ligningskontorer kan kontrollere alle poster på alle selvangivelser fullt ut, sier skattedirektør Ovesen.
13.Det er ikke nok å fordømme og forsøke å kontrollere disse handlingene.
14.Det er viktig at vi har slike plasser hvor vi kan kontrollere giftige stoffer og passe på at de blir destruert på forsvarlig måte, sier Statens Forurensningstilsyn.
15.Det som er yngel i april, blir puttet i spesialstrømper om høsten for at vi lettere skal kontrollere den videre vekst, forklarer Paulus Remøy.
16.Det viser seg at dette ikke hemmer deres spontanitet, men gjør dem mer bevisste og stolte over at de selv kan kontrollere og stå inne for det de gjør.
17.En av de viktigste oppgavene var å kontrollere all trafikk inn og ut av området, og biler og personer ble nøye undersøkt, sier de to.
18.Er det mulig å kontrollere denne kompliserte kjemiske hverdag ?
19.For at jeg ga blaffen i å kontrollere hvordan det sto til med ham.
20.Forholdene er helt anderledes i USA enn her, men jeg vil anta at også norske myndigheter vil kunne avsløre mer av narkotikatrafikken ved å kontrollere pengene.
21.Før eller siden må man stille spørsmål om målsetningen for rustningskontroll, større stabilitet og sikkerhet er tjent med avtaler som ikke lar seg kontrollere.
22.Her finnes kun de beste forhold i Europa og verden forøvrig til å kontrollere utenlandsk efterretningsvirksomhet.
23.Hva juristprofessorene ikke kan forstå, på samme måte som statsadvokater og andre beslektede jurister, er at vi pressefolk er til for å granske og å kontrollere dem, ikke omvendt.
24.Hvem skulle kontrollere at pengene ble brukt til virksomheten og ikke til ditt personlige forbruk ? spør advokat Øyhaugen.
25.Hvis politiet fortsatt skal kontrollere lukningsvedtekter, bladsalg og alt som har med de mange næringsgruppers interesser å gjøre, samt behandle stigende antall tøvete anmeldelser som stadig kommer inn, da trenger vi mye folk.
26.I Nederland er det adgang for leger til å kontrollere hva som er årsak til fravær med egenmelding.
27.I praksis er det umulig å kontrollere hvorvidt forbrukerne kastes blår i øynene ved at den veiledende prisen brukes villedende, konkluderer Lundgaard.
28.Jeg måtte ned i lugaren for å kontrollere alene.
29.Kampen skal vi nok klare å kontrollere, ankomsten og avreisen blir verre, mener en polititalsmann.
30.Konsulatenes oppgave er å kontrollere at visa ikke misbrukes, dvs. at man blir lenger i landet enn visumet tillater, eller tar lønnet arbeide på et turistvisum, sier Morley.
Similar words

 
 

kontrollere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kontrollerekontrollerendekontrollert
Indikative
1. Present
jegkontrollerer
dukontrollerer
hankontrollerer
vikontrollerer
derekontrollerer
dekontrollerer
8. Perfect
jeghar kontrollert
duhar kontrollert
hanhar kontrollert
vihar kontrollert
derehar kontrollert
dehar kontrollert
2. Imperfect
jegkontrollerte
dukontrollerte
hankontrollerte
vikontrollerte
derekontrollerte
dekontrollerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kontrollert
duhadde kontrollert
hanhadde kontrollert
vihadde kontrollert
derehadde kontrollert
dehadde kontrollert
4a. Future
jegvil/skal kontrollere
duvil/skal kontrollere
hanvil/skal kontrollere
vivil/skal kontrollere
derevil/skal kontrollere
devil/skal kontrollere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kontrollert
duvil/skal ha kontrollert
hanvil/skal ha kontrollert
vivil/skal ha kontrollert
derevil/skal ha kontrollert
devil/skal ha kontrollert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kontrollere
duville/skulle kontrollere
hanville/skulle kontrollere
viville/skulle kontrollere
dereville/skulle kontrollere
deville/skulle kontrollere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kontrollert
duville/skulle ha kontrollert
hanville/skulle ha kontrollert
viville/skulle ha kontrollert
dereville/skulle ha kontrollert
deville/skulle ha kontrollert
Imperative
Affirmative
dukontroller
viLa oss kontrollere
derekontroller
Negative
duikke kontroller! (kontroller ikke)
dereikke kontroller! (kontroller ikke)
Your last searches