Norwegian-Italian translation of krenkelse

Translation of the word krenkelse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

krenkelse in Italian

krenkelse
kjenslernoun offesa [f], affronto [m], insulto [m], oltraggio [m]
Synonyms for krenkelse
Derived terms of krenkelse
Similar words

 
 

More examples
1.Og hva betyr" sheriffens arrestasjon" og" Israels krenkelse" ?
2.Den jødiske terror mot araberne i de israelskokkuperte områdene er en krenkelse av jødiske, såvel som almenmenneskelige verdinormer.
3.Det er fremkommet påstander om krenkelse av elevenes rettssikkerhet, om økonomiske misligheter, maktmisbruk og mangelfull administrasjon.
4.Kirkens forkynnelse må klart gi uttrykk for at enhver undertrykkelse av et annet menneske er en krenkelse av dets menneskeverd, og synd mot Gud som har skapt mennesket i sitt bilde, sier biskopene blant annet.
5.Kirkens forkynnelse og undervisning må holde klart frem at enhver undertrykkelse av et annet menneske er en krenkelse av det menneskeverd og synd mot Gud som har skapt mennesket i sitt bilde, sier biskopene.
6.Kommunistpartiets politbyrå ga tidlig på 70tallet marinen i oppdrag å undersøke Norges og Sveriges territorialfarvann, tross i at dette innebar en krenkelse av grensene, sa han.
7.Kompromissløs kamp mot krenkelse av menneskeverdet og en grunnfestet holdning til forsvar av sitt eget lands frihet og selvstendighet førte ham tidlig inn i strid mot nazisme og Hitlers tyranni.
8.Å plassere kors andre steder enn i kirkene, innebærer en krenkelse av loven, sa Urban.
9.Abortloven derimot gjelder en krenkelse av grunnleggende rettigheter, sier Leiv Havåg.
10.Arne Treholt ble fredag for en uke siden gitt avskjed av Regjeringen i statsråd, med begrunnelse i statstjenestemannslovens bestemmelser om grov krenkelse av tjensteplikter og uverdighet i stillingen.
11.De underliggende forhold som sult, fattigdom, urett, krenkelse av menneskerettighetene er den største fare for freden.
12.Den som overveier en krenkelse av svensk territorium bør ta med i beregningen at regjeringen fortsatt kommer til å benytte seg av denne mulighet.
13.Det beste han kan gjøre er å slå til mot dem som til syvende og sist må bære ansvaret for sine egne styrkers krenkelse av lovene.
14.Det bør også kunne reageres strengere enn idag mot skatteunndragelser og krenkelse av naturmiljøet.
15.Det er krenkelse av menneskeheten.
16.Det er nødvendig for troverdigheten i vår nøytralitetspolitikk å gripe inn mot enhver krenkelse og hevde vårt territorium med alle midler, sa han.
17.Det faktum at de er blitt arrestert og straffet på grunn av sitt fredfulle menneskerettighetsarbeide er en krenkelse av hele menneskeheten.
18.Det første sovjetiske svaret gikk ut på at kompetente sovjetiske myndigheter grundig hadde undersøkt saken, og kommet til at noen krenkelse slik Sverige hevdet hadde funnet sted, ikke er bekreftet.
19.Det pågår en bortimot kontinuerlig krenkelse av det nøytrale Sveriges indre farvann, skal man dømme efter forsvarets offisielle rapporter.
20.Det påpekes at den norske stat nå egenrådig og uten å ta kontakt med samenes representanter har inngått en avtale med Finland som er en krenkelse av samisk rettsoppfattelse og samiske sedvaner.
21.Det svenske flyvåpen vil prøve å møte enhver krenkelse av svensk luftterritorium eller luftangrep mot Sverige.
22.Enhver utsettelse da er plutselig og akutt en krenkelse i forhold til den varetektsfengslede.
23.Faren er at dette kan bli oppfattet som en så utilgivelig krenkelse av hellig grunn at det vil lede til gerilja og borgerkrig i full målestokk.
24.Foruten den opprivende handling mot hustruen, var hans handling også en grov krenkelse av rettspleien.
25.Forvirringen blir ikke mindre av det faktum at flyet åpenbart må ha vært en tur hjemme i Polen for å tanke mellom tredje og fjerde krenkelse.
26.Han henviser bl.a. til radioinnspillinger og til jagerflyets såkalte svarte boks, som han mener helt utvetydelig fastslår at noen krenkelse aldri har funnet sted.
27.I Sverige er nå bølgene iferd med å legge seg efter den fire minutter og 38 sekunders sovjet iske krenkelse av svensk luftrom i august.
28.I dette tilfellet er det altså den svenske pressen som får skylden for de forverrede svensksovjetiske forbindelser på grunn av en sovjetisk krenkelse av svensk territorium.
29.I en sak som dette er familitilknytningen kjent av så mange på forhånd at jeg ikke er sikker på om det oppleves som en krenkelse at navn nevnes.
30.I første omgang er han siktet for grovt skadeverk, men vi vurderer å utvde siktelsen til også å omfatte en eventuell krenkelse av kreditorenes rettigheter.
Your last searches