No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword kuvending. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Beste replikk under selve tingforhandlingene går til representanten som gikk opp på talerstolen efter Flattums kuvending.
2.Blant velforeningene på Nordstrandsplatået og i aksjonskomiteen for trafikksanering av bydelen, hersker imidlertid stor irritasjon over Arbeiderpartiets kuvending i finansutvalget mandag.
3.I sekundene før formannskapets siste møte ble dette tolket som en kuvending fra Kr.F.side, og oppgitte Høyrerepresentanter bega seg inn i formannskapssalen mens de bemerket at nå blir det streik.
4.Norske Skogindustrier, som har store sagbruk i Våler og på Skarnes, sa seg i prinsippet enig i dette, men er efter det Aftenposten får opplyst nå i ferd med å gjøre kuvending.
5.OG dette har intet med kuvending å gjøre, slik det gjerne søkes fremstilt i den lokale debatt.
6.Og tonen i sovjetisk presse mot Reagan er for tiden så grov at en hjelpende hånd, frivillig eller ufrivillig, ville være en utrolig kuvending.
7.Pravda kan jeg ikke lese, men både i vesttysk og østtysk presse - som f.eks. i avisen Frankfurter Rundschau - har det vært nok av hipp i retning av den kuvending som nå har funnet sted.
8.Statsadvokaten mente påstanden om doping er satt frem for å forklare den kuvending tiltalte har gjort fra han overfor politiet tilsto overlagt drap ved kvelning av gutten, til han nå i retten nekter seg skyldig efter tiltalen og gir ny forklaring av hendelsesforløpet den skjebnesvangre desemberkvelden i 1982.
9.kuvending og forkaster sitt eget direktiv til arkitekt og byggherre.
10.Da Heath efter forholdsvis kort tid oppdaget at monetaroppskriften ikke virket, gjorde han nærmest kuvending.
11.De betegner Heggen Larsens holdning som en kuvending.
12.Denne proppen har ligget der i seks år - efter at bystyrets flertall gjorde kuvending og utsatte å fullføre den viktige veistumpen.
13.Der gjorde man kuvending efter at en av de russiske daltagerne ble disket i juniorVMstafetten - for ulovlig bruk av skøytetak...
14.Dette er vel også bakgrunnen for SBEDs kuvending i forholdet til Samarbeidsutvalget, eller ligger det også andre årsaker bak ?
15.Invitasjonen til Gorbatsjov er i virkeligheten en kuvending fra Reagans side.
16.Misforståelser og mangelfull informasjon fra kommunen er årsak til at bygningsetaten i Enebakk tilsynelatende har gjort kuvending i en tomtesak i Dalefjerdingen.
17.Reinertsen håper imidlertid at forbrukerog administrasjonsminister Astrid Gjertsens utspill igår ikke betyr noen" kuvending" hva angår Regjeringens holdning.
18.Sammen med New Zealands beslutning om å nekte amerikanske krigsskip med atomvåpen adgang til landets havner, utgjør Australias kuvending i MXspørsmålet en alvorlig trusel mot ANZUSpaktens fremtid.