Norwegian-Italian translation of lønn

 
 

More examples
1.Dersom husmoren går til naboen og utfører samme arbeide der som hjemme, men mot full lønn, og leier hjelp til arbeidet i sitt eget hjem, så yter hun innsats i penger, og følgelig er aktiva i sameie.
2.Flere faktorer som er utenfor de ansattes kontroll, er også med og bestemmer deres lønn.
3.Flyttelasspolitikken" ga folk jobb og god lønn.
4.Forsørgelse" er jo ofte et argument for høyere lønn, noe som allerede Margrete Bonnevie fremholdt i 1950årene og som stadig er like aktuelt, sier Bjørg Aase Sørensen.
5.Gi leger god, fyrstelig, passelig, men beskjeden lønn !
6.Lønn til å leve av", står det på transparenten som lønnstagere i helsesektoren på Island bærer.
7.Skulle en lønnstager forbedret sin kjøpekraft med 2000 kroner når prisstigningen er på 10%, måtte vedkommende ha lønnstillegg som koster bedriften 24 000 kroner forutsatt at arbeidstageren har en lønn på kr. 70 000.
8.Avskjedigelsen av byråsjef Arne Treholdt og senere stans i utbetaling av lønn skyldes grove tjenesteforsømmelser som Treholdt allerede har erkjent.
9.Avstanden mellom menn og kvinner når det gjelder utdannelse, helsetilstand og lønn for samme arbeide bare øker, det har den gjort gjennom hele kvinnetiåret og særlig den siste tiden under verdens økonomiske stagnasjon, sier Ashworth.
10.Da får den enkelte direkte innflydelse på valget mellom en jobb til en lønn eller det å gå arbeidsledig på grunn av for høye lønnskrav, bemerket Hagen.
11.Dersom norske banker innfører gebyrordninger som vil påføre lønnsmottagerne direkte omkostninger ved uttak av lønn, vil LO vurdere å anbefale forbundene en overgang til andre lønnsutbetalingsformer enn over lønnskonto i bank, heter det i en uttalelse fra LOsekretariatet.
12.Det betyr blant annet at treneren har rett til å få vederlag, at han har krav på lønn under sykdom efter folketrygdens regler og på ferie efter ferielovens regler.
13.Det er en forutsetning i de avtaler YS har inngått med arbeidsgiverne at arbeidstagerne skal få utbetalt sin lønn ubeskåret.
14.Det er helt uakseptablet at lønnstagerne skal måtte betale for å heve sin lønn.
15.Det er nemlig en helt uholdbar situasjon når politiadjutanter må gå ned 35 00040 000 kroner i lønn for å bli statsadvokatfullmektiger, sier Barkenæs.
16.Det har aldri vært på tale at de ansatte i Det Norske Misjonsselskap skal betale tilbake lønn på grunn av den økonomiske situasjon misjonsselskapet befinner seg i.
17.Det norske karatelandslaget har satset stort i de to siste årene, og endelig har vi fått lønn for strevet, sier en storfornøyd landslagstrener Martin Burkhalter.
18.Det som er skjedd, er at disse fem ansatte meldte seg inn i Kjemisk like over nyttår og kom med krav om lønn efter dette forbunds tariffer.
19.Det vi ser, er at det har vokst frem et gigantisk alternativ til den tradisjonelle fagopplæringen som tidligere bare foregikk i skolen eller ute i lære ; et alternativ som i de fleste tilfeller er bedre enn det å gå på yrkesfaglig studieretning, også fordi man får lønn under utdannelsen og slipper den dyre studiegjelden.
20.Distriktsjordmødrene skal ha full lønn av kommunen, men vi kjenner til at endel kommuner har somlet veldig med dette.
21.DnCs utspill nå, sammen med andre signaler fra bankkretser, gir dessuten en åpenbar usikkerhet med hensyn til om lønnsmottagere i fremtiden kan regne med å kunne ta ut sin lønn ubeskåret ved å benytte lønnskonto i bank, heter det også.
22.Er den norske sjømann verd sin lønn i forhold til andre nasjoners lønninger ?
23.Er man først avskjediget fra sin stilling, synes det urimelig at man også oppebærer lønn utover en viss overgangsperiode, sa Buttedahl, som mente at folkeopinionen ofte kan inneholde en god porsjon fornuft.
24.Et stadig tilbakevendende problem er også lønn til lærere på faste leirskolesteder.
25.Flere leger på fast lønn er en naturlig utvikling av de arbeidsoppgaver som er aktuelle.
26.Fortsatt ligger våre forkynnere lavt i lønn, og det er bred enighet i hovedstyret om at lønningene bør løftes enda høyere enn det vi nå har gjort, sier han.
27.Frankrikes Vidar Lønn Arnesen.
28.Føler forbundsstyret mindre ansvar for å følge opp klubbene når lønn til nonamatører først og fremst blir en sak mellom klubbene og skattemyndighetene ?
29.Gi leger god, fyrstelig, passelig, men beskjeden lønn.
30.Horten trenger flere folk, sier Andreassen, og legger til at ligningssjefens lønn beregnes ut fra innbyggertallet.
Your last searches