Norwegian-Italian translation of materie

Translation of the word materie from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

materie in Italian

materie
fysikknoun materia [f]
Synonyms for materie
Derived terms of materie
Similar words

 
 

More examples
1.Ifølge Louis Bec blir all levende materie kunstig efter ytre innblanding, og alt kunstig har paradoksalt nok et vitalt behov for det levende.
2.Kraft er langt vanskeligere å fatte enn materie.
3.De frigjøres når et atom brytes istykker (radioaktivitet), og strømmer dessuten i enorme mengder ut av solen, gjennom all levende og død materie - ja, tvers gjennom kloden.
4.Denne fornemmelsen av opprinnelig materie i kemmikken, som så mange ikke har formådd å gripe, fange, avdekke.
5.Det er et spørsmål om å gjennomlyse hele eller deler av jordkloden, hvilket krever en stråle som kan trenge gjennom alle disse 13 000 km av berg, magma og jordkjernens meget kompakte materie.
6.Det norske seriesystemet i fotball er en infløkt materie, det som skjer i en divisjon har konsekvenser for divisjonene langt nedover i systemet.
7.En av de mest bemerkelsesverdige oppdagelsene som IRAS har gjort, er at rundt omkring oss i rommet svever noe som ligner tynne, kalde cirrusskyer av materie.
8.En neutrin fra Solen hemmes praktisk talt aldri av vanlig materie, men piler forbi alle atomer uten å kollidere med dem.
9.Hender som er skapt for å knuse, forme, kna, trekke ut liv av ubearbeidet, ubevegelig materie.
10.Kollisjonene mellom neutriner og materie kunne frembringe et lydsignal som fanges opp med mikrofoner som utplasseres på jordoverflaten i strålens retning.
11.Men livet er mer enn bare materie.
12.Men vi vet allerede mer enn før, så langt forskningen kan gi oss sikre holdepunkter i denne materie.
13.Stor var undringen i den øvrige del av forhandlingsdelegasjonen, fordi Treholt manglet fullstendig bakgrunn for og kunnskaper om den materie han var satt til å" gi råd" om.
14.Teknikk og materie oppfattes som verdinøytrale.
15.Ved meget høye energier kommer så mange neutriner til å kollidere med eller påvirks av den materie som de passerer gjennom at man kan registrere variasjoner i en neutrinstråle, variasjoner som gjenspeiler den tetthet eller sammensetning som de" gjennomlyste" partiene har.
16.Ånd og materie danner et helftig univers der maktene kan påvirkes gjennom magi, offer og åndemedier og gi fruktbarhet eller forbannelse.
17.Hanvolds kristendomssyn er en ulykkelig sammenblanding av ånd og materie", av teologi og kapital.
18.Det er sannelig ingen enkel materie vi har å hanskes med.
19.Fremstår Media Visionvirksomhetene som en uoversiktlig materie ?
20.Porselen er en skjør materie, sier Stein Devik.
21.Selv vet vi ikke nok, vi har ikke kompetanse til å gå inn i en så omfattende materie som dette viser seg å være, kommenterer NAFredaktøren.
22.At betraktningen av mennesket som restløst sammensatt av upersonlig materie eller energi må lede til oppløsning av forestillingen om individet, har alltid vært hevdet innenfor uglesette tradisjoner på siden av den materialistiske hovedstrøm.
23.Det dekker hele totalforsvaret som er innfløkt materie, både når det gjelder informasjon, praktisk arbeide og planlegging.
24.Disse tegnet opp en verden som straks fortonet seg litt mindre behagelig å holde styr på : den rette linje var ikke lenger rett, periferi og sentrum fløt over i hverandre, tid og rom og materie kunne fordreies og forskyves, ja likefrem opphøre å eksistere, materie og energi var uttrykk for ett og det samme og kunne gå over i hverandre.
25.En slik forståelse er også den som best kan begripe forholdet mellom frihet og ufrihet, mellom psyke og kropp, ånd og materie.
26.Et av utstillingens sentrale utsagn er at den fysisk sansbare materie, i lys av nyere forskning, oppløser seg eller" forsvinner" til energi.
27.Et hovedpoeng for Dale i denne sammenheng er at" materie og ånd skal følges ad".
28.Før var de mer direkte forbundet med den menneskelig forarbeidede materie - katedraler og tårn, for eksempel, gjorde seg selv som symboler mens de ble skapt.
29.Gjennom dette tiåret har de hittil kommet fortløpende, disse fem-seks skuespillerne som i virkeligheten er patologiske studier av død ånd og død materie.
30.Isbergene fra universet er ganske enkelt prøver på den materie som planetene en gang i tiden ble skapt av.
Your last searches