Norwegian-Italian translation of minskes

Translation of the word minskes from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

minskes in Italian

minskes
avtaverb diminuire, calare, ridurre
  reduseresverb diminuire, decrescere, ridursi
Synonyms for minskes
Similar words

 
 

More examples
1.Den engstelse foreldre føler når de får et for tidlig født barn, må kunne minskes ved at sykehusene får tilstrekkelig utstyr, også når antall premature barn blir større enn vanlig, sier Henning Bongard, som selv har erfart utryggheten omkring et for tidlig født barn, og ikke legger skjul på hvor overrasket han er over at forholdene ikke er gjort noe med.
2.Bakgrunnen for at voksenopplæringstilbudet minskes med å overføre to av de fire lærerne på Sigøynerskolen til annen virksomhet, er nye retningslinjer fra Kirke og undervisningsdepartementet om organisering av undervisningen for voksne sigøynere.
3.Bomiljøet utarmes, samtidig som Oslos skatteinntekter og evne til å løse byens problemer minskes.
4.Er vannet ekstremt bløtt, må pulvermengden minskes i forhold til bruksanvisningen.
5.Han sier dessuten at inntektsskatten bør reduseres betydelig og at de offentlige utgifter må minskes.
6.Jacobsen mener det er helt nødvendig at Stortinget på statsbudsjettet for neste år vedtar en økning av gebyrstipendiet, som idag er på 17 000 kroner, slik at gapet minskes mellom de reelle studieomkostninger i NordAmerika og Storbritannia og det norske studenter der får utbetalt.
7.Om brannbevisstheten øker, kan brannene minskes.
8.Ordenes valør minskes også ofte.
9.På denne måten vil chansen for å prioritere galt minskes, og forbedringene vil ikke koste særlig mer enn nåværende bevilgninger.
10.Rentemarginen kan også minskes om tjenestene prissettes.
11.Sistnevnte protesterer på vegne av de ansatte på flyplassen, som frykter for arbeidsplassene hvis aktiviteten på Evenes minskes.
12.Ved å gi ut på seilene vil båten rette seg, og hjelper det ikke tilstrekkelig, må seilmengden minskes.
13.Alle er enige om at underskuddet må minskes, men der stanser også enigheten.
14.Dermed skrur man vanligvis igjen trekken slik at lufttilførselen minskes.
15.Derved vil mengden av forurensende gasser som nå slippes ut i luften, kunne minskes sterkt.
16.Derved ville truselen fra kjernevåpnene kunne minskes hurtigere, billigere og mer effektivt enn med SDI.
17.Erfaringer fra andre land viser at trafikkproblemer kan minskes ved å satse på opplevelses akser, promenadestrøk, fremfor senter med stor avstand seg imellom.
18.Kommunestyret vurderer imidlertid nå om tempoet i byggingen bør senkes og størrelsen på leilighetene minskes.
19.Lover oppheves, forskrifter reduseres betraktelig, byråkrati og tvang minskes.
20.Men minskes spenningen, avtar også frykten.
21.Mer innflydelse skal gis til den enkelte bedrift, statens subsidier skal minskes, skattevesenet forsterkes og det skal bli enklere å skifte arbeidsplass.
22.Nicaraguas væpnede styrker må minskes, militære rådgivere" fra Sovjetblokken" må sendes hjem, Nicaragua må slutte å støtte revolusjonære bevegelser i andre land i MellomAmerika og sandi nistregimet må forplikte seg til å innføre demokratiske forhold i sitt land.
23.Svarer de nei, må ressursene til saneringsstøtte, omplassering og informasjon økes, ikke minskes.
24.Tappingen av vestlig teknologi ser ikke ut til å være mulig å stanse, men den kan minskes.
25.Uansett hvor godt det lokale hjelpeapparatet er utbygd, vil presset på institusjonene bare kunne minskes dersom det samtidig finnes betydelig omsorgskapasitet i familiene, hevder Romøren.
26.Usikkerheten kan minskes ved analyser og vurderinger, men den kan ikke avskaffes.
27.Usikkerhetene kan minskes ved handling.
Your last searches